Kaupunginhallituksen 25.3.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 79 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 80 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Johannes Karhu Rakennus K.Karhun palveluksessa olevana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 kohta); ei läsnä.

§ 81 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 18.3.2024 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 82 Valtuustoaloite / Taidetta asemanseudulle, Bromsin fresko on pelastettava
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 83 Valtuustoaloite / Eskoon risteyksen turvallisuuden parantaminen / uudelleen käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle em. selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen ja
 • esittää valtuustolle, että se katsoo valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 84 Valtuustoaloite / Seinäjoen keskustan alueella parkkikiekolla 2 h ilmaista pysäköintiaikaa / vastaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle em. selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen ja
 • esittää valtuustolle, että se katsoo valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
 • Asian käsittely kokouksessa:
 • Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Jesse Luhtalan ehdottaneen Johannes Karhun ja Reima Kuislan kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että ohjeeksi annetaan, että ehdotettu järjestely toteutetaan pysyvänä.
  • Puheenjohtaja totesi, että kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jesse Luhtalan tekemää ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.
  • Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Behm Niina, Lehtola Eetu, Mäenpää Mervi, Nummensalo Kati, Ojajärvi Tuomas, Ojaniemi Kati ja Ylinen Aki) ja 6 EI-ääntä ( Karhu Johannes, Kuisla Reima,Luhtala Jesse,Peltola Minna,Risikko Paula, Valtamäki Erkki).
  • Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

§ 85 Tulosneuvottelu Kiinteistöyhtiöiden ja Rengonharju-säätiön kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen;

1.Kiinteistöyhtiöiden kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

2. Rengonharju-säätiön kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy sinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa K.Oy Itikanmäen teollisuustalojen ja Seinäjoen Linja-autoasema Oy:n hallituksien puheenjohtajana, Erkki Valtamäki ja Erkki Välimäki Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ; eivät läsnä kun käsiteltiin yhtiöiden osuutta.

Jari Jokinen Rengonharju-säätiön asiamiehenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta), ei läsnä kun käsiteltiin Rengonharju-säätiön osuutta.

Pöytäkirjanpitäjänä Rengonharju-säätiön osuutta käsiteltäessä toimi henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

§ 86 Seinäjoen kaupungin tietotilinpäätös 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen kaupungin tietotilinpäätöksen vuodelta 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 87 Tilinpäätös 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • allekirjoittaa Seinäjoen kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi
 • valtuuttaa rahoitusjohtajan tekemään mahdollisesti tarvittavat tilintarkastajan edellyttämät pienet muutokset tilinpäätösasiakirjaan ennen valtuuston käsittelyä
 • merkitä tiedoksi, että tilikauden tulos on 13 505 345,79 euroa alijäämäinen
 • esittää tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:

Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys 34 526,45 euroa

Rahastojen muutos
Rahastojen lisäys 739,08 euroa

Tilikauden alijäämä 13 471 558,42 euroa siirretään taseen omaan pääomaan
tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 88 Hankintapäätös: 24037 Liittyminen Hansel Oy:n teleoperaattoripalvelujen puitejärjestelyyn 2025-2030
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • hyväksyy valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen Hansel Oy:n Teleoperaattoripalvelut 2025-2030 -hankintaan
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan Hansel Oy:n liittymissitoumuksen
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan asiakaskohtaiset ja muut tarvittavat hankintasopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 89 Eräiden tonttien hinnoittelu / Karhuvuori, Simuna, Pajuluoma, Soukkajoki / valitus / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa oheisen valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Asunto Oy Otsonjuntu 1:n tekemään valitukseen, joka koskee kaupunginvaltuuston päätöstä 29.1.2024 § 6.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 90 Aiesopimus Kesko Oyj / Huhtala kortteli 13 (osa) Koskenalantie
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan kaavoituksen aiesopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 91 Seinäjoen kaupungin lausunto Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Isovuoren tuulivoimahanke, Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle koskien Seinäjoen kaupungin Isovuoren alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Mervi Mäenpää ja Aki Ylinen intressijääveinä (hallintolaki 28 § 1 mom. 3 kohta); eivät läsnä.

§ 92 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen esitys kunnille vuokra-asetuksen mukaisen pääomavuokran määrästä / neuvottelut
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa ohjeeksi kaupungin edustajina neuvotteluun osallistuville, että pääomavuokran määrässä noudatetaan edelleen 6 %:n tuottovaatimusta laskettuna rakennuksen tekniselle arvolle vuoden 2026 loppuun saakka ja muutoinkin asetuksen ehtoja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Jesse Luhtala ja Aki Ylinen hallituksen varajäseninä (hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta), Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana (hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta); eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 2.varapuheenjohtaja Erkki Valtamäki.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245