Kaupunginhallituksen 13.2.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta. Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 37 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 38 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 39 Kärjen koulun uudisrakennuksen toteuttaminen / Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot / omavelkainen takaus yhtiön lainalle
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutaloille myöntämälle lainalle;

Lainan
määrä
20 000 000 euroa
Laina-aika 20 vuotta
Lainan korko Lainasumma nostetaan useammalla velkakirjalla ja mahdollisesti sidotaan myöhemmässä
vaiheessa kiinteään korkoon tai johdannaissopimukseen.
Lainan
korko
Nostettavien lainojen korkosidonnaisuus on
6 kk euribor + marginaali 0,350 %
Takauksen vasta-
vakuus
Yhtiö panttaa Seinäjoen kaupungille olemassa olevaan
vuokraoikeuteen (määräala tontista 743-15-144-1 ja yleisestä alueesta 743-15-9902-2) ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetyn panttikirjan kokonaismäärältään 20 000 000 euroa.
Vuokraoikeuden tiedot päivitetään vastaamaan 10.1.2023
solmitun vuokrasopimuksen mukaisia pinta-aloja.

Takaus kattaa lainojen pääomat, korot, viivästyskorot, perimiskulut ja muut lainojen liitännäiskulut sekä myös mainittujen lainojen mahdolliseen suojaamiseen käytettävät johdannaiset.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki perii vuosittain takausprovisiota 0,75 % kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Antti Takala Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalojen hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ja Johannes Karhu Rakennus K. Karhu Oy:n palveluksessa olevana ( yhtiö mahdollinen rakennusurakasta tarjouksen antaja, hallintolaki 28 § 1 mom. 4 kohta); eivät läsnä.

§ 40 Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Seinäjoen kaupungin kaavoitusjohtajan poikkeamislupapäätöstä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Piia Kattelus-Kilpeläinen yhtymähallituksen 1.varapuheenjohtajana, Mervi Mäenpää hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta),Jesse Luhtala yhtymävaltuuston 2.varapuheenjohtajana 8 hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta) ja Kati Ojaniemi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevana 8 hallintolaki 28 § 1 mom.4 kohta); eivät läsnä.

§ 41 Ilmoituskanavan käyttöönotto ja linjaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön lain Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta mukainen sisäinen ilmoituskanava valmistelutekstissä olevien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 42 Tarkastustoimen raportointi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 43 Kaavoituskatsaus 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2023 Kaavoituskatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Mervi Mäenpää, Kati Ojaniemi, Aki Ylinen, Reima Kuisla intressijääveinä (hallintolaki 28 § 1 mom. 3 kohta), Johannes Karhu palvelussuhdejääviys (hallintolaki 28 § 1 mom. 4 kohta); eivät läsnä.

§ 44 Hankintapäätös: 22014 Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmäkokonaisuus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

  • hyväksyy WhileOnTheMove Oy:n tarjouksen varhaiskasvatuksen tietojärjestelmäkokonaisuuden toimittajaksi
  • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
  • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 45 Luottamushenkilövalinta / Riitta Marttilan tilalle uusi varajäsen keskusvaalilautakuntaan
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Riitta Marttilan tilalle keskusvaalilautakuntaan uuden 4. varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 46 Elenia Verkko Oyj:n vaatimus muuntamoiden sijoittamista koskevan sopimus- ja korvauskäytännön muuttamisesta / Kiinteistöhallinnon maksutaksan muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallituksen hyväksyy, että voimassaolevaa Seinäjoen kaupungin kiinteistöhallinnon tulosyksikön maksutaksaa 1.6.2022 muutetaan seuraavasti:

Poistetaan kokonaan kohta Pylväsantenni- ja mastopaikat ja korvataan se seuraavalla tekstillä:

Yhdyskuntatekniset muuntamot, laitteet sekä telekaapelit, tukiasemat ja radiomastot
Yhdyskuntateknisten laitteiden maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 §:ään ja telekaapelien, tukiasemien ja radiomastojen tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 229 §:ään perustuvasta sijoittamisesta peritään maan hankintaa
valmistelevan maankäyttöinsinöörin hyväksymä korvaus sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta.

Taksa astuu voimaan 1.3.2023 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 47 Uuden Törnävän koulun hankintamenettelyn käynnistäminen / rahoitus / rahoituksen hyväksyminen / urakoitsijan valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

  • valita Törnävän koulun KVR-urakoitsijaksi Rakennus K. Karhu Oy:n tarjouksensa 8.2.2023 mukaan, hintaan 8 980 000 euroa (alv 0%)
  • valtuuttaa kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi allekirjoittamaan leasingrahoitussopimukseen kuuluvan rakennuttamissopimuksen hankkeen rahoittajana toimivan Kuntarahoitus Oyj:n kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset; Johannes Karhu Rakennus K. Karhu Oy:n palveluksessa olevana ja Antti Knuuttila Nevera Oy:n palveluksessa olevana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 kohta) ; eivät läsnä.

§ 48 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin jäseniksi ja varajäseniksi asiaa valmistelleen toimikunnan ehdottamat henkilöt. Laitosäänestyspaikaksi lisätään Risuviidan palveluyksikkö (vaalitoimikunta 10).

Hallintojohtajalle annetaan oikeus siirtää jäseniä/varajäseniä tarvittaessa vaalilautakuntien kesken ja vaalitoimikuntien kesken mm. päätösvaltaisuuden turvaamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 49 Lyhytaikaisen lainan konvertoiminen pitkäaikaiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää ottaa Seinäjoen kaupungille 25 000 000 euron luoton seuraavasti:

Lainamäärä25 000 000 euroa
LainanantajaKuntarahoitus Oyj
Lainan muotoVaihtuvakorkoinen laina
Marginaali0,23 %, korkoindikaatio 3.2.2023 klo 13:00
Muut kulut0 e
Laina-aika7 vuotta, koronmaksu neljännesvuosittain
Lainan lyhennykset Tasalyhenteinen laina

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245