Kaupunginhallituksen 10.6.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 179 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 180 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 181 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 182 Arviointikertomus 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee tiedoksi Seinäjoen kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2023,
 • saattaa arviointikertomuksen toimialojen tietoon ja huomioonotettavaksi.

sekä toteaa, että

tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että

 • tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023 merkitään tiedoksi, valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2024 loppuun mennessä kuntalain 121 §:n mukaisen lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antavat aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 183 FinCap Pohjanmaa Oy / maankäyttökorvauksen vakuus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että;

 1. Fincap Pohjanmaa Oy:n kanssa allekirjoitetaan sopimus 6.11.2015 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta ja tässä yhteydessä päivitetään kiinteistöä koskevat ja muut tiedot.
 2. Maankäyttösopimuksen maankäyttökorvauksen maksamisen vakuudeksi kaupunki hakee FinCap Pohjanmaa Oy:n suostumuksella 2,3 miljoonan euron suuruinen laitoskiinnityksen (vuokraoikeus ja vuokra-alueella olevat rakennukset) kohteeseen 743-1-55-1-L2 parhaalla etusijalla.
  Vakuus kirjataan kohdassa 1. mainittuun sopimukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 184 Sevas Kodit Oy:n takausanomus remonttien rahoittamiseen otettavalle lainalle / kaupungin takaus / tarkennus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuuston 29.1.2024 § 5 myöntämän takauksen vastavakuudeksi hyväksytään kiinteistöön 743-425-85-0 (Päivämiehenpolku 3) ensimmäisellä etusijalla 28.7.2000 vahvistettu kiinnitys määrältään 850 694,53 euroa sähköinen panttikirja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä, Erkki Välimäki ja Jesse Luhtala hallituksen varajäseninä (hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ja Johannes Karhu Rakennus K. Karhu Oy:n palveluksessa olevana sekä Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat)); eivät läsnä.

§ 185 Eelan Laajennus Oy / omavelkainen takaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut ) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Eelan Laajennus Oy:lle myöntämälle lainalle:

Lainan antajaKuntarahoitus Oyj Lainan määrä 550 000 euroa
Laina-aika15 vuotta
Lainan korko6 kk euribor +0,300 % korkoindikaatio 22.5.2024
kello 12:00 3,784 % p.a.
Hinnoittelukatko5 vuoden välein. Koronmaksu 6 kk välein. Hyväksytään,
että yhtiön hallitus voi vaihtaa korkosidonnaisuutta
päätöksellään.
Lainan lyhennyksetTasalyhenteinen 6 kk välein. Lyhennysvapaus 1 vuosi.
Takauksen vastavakuusTasalyhenteinen 6 kk välein. Lyhennysvapaus 1 vuosi.
Takauksen vastavakuus.Takauksen määrän mukainen
laitoskiinnitys 550 000 euroa vuokraoikeuteen ja
vuokra-alueella oleviin rakennuksiin (laitostunnus 743-2-16-19).

Takaus kattaa myös em. lainan suojaamiseen käytettäville johdannaisille tarvittavat takaukset.

Kaupunginhallitus päättää periä takausprovisiona 0,75 % kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 186 Provinan vanha pesula, Hanneksenrinne 8 / kiinnitysten muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Provina Oy:n ehdotuksen tonttiin 743-14-34-1 vahvistettujen kiinnitysten etusijajärjestyksen muuttamisessa.

ASian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus:

Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset; Juha Takamaa Provina Oy:n hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ja Johannes Karhu Rakennus K. Karhu Oy:n palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat) ; eivät läsnä.

§ 187 Datakeskushanke / kiinteistökaupan esisopimus ShelCo 294 Oy:n kanssa /kauppakirjamalli, yhteistoimintasopimus / päättämissopimus Kiinteistö Oy DC Seinäjoen ja ShelCo 294 Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus

 1. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se Hyväksyy ShelCo 294 Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kiinteistökaupan esisopimuksen liitteineen ( kauppakirjamalli, yhteistoimintasopimus ja päättämissopimus, jossa osapuolena on myös Kiinteistö Oy DC Seinäjoki).
 2. Vahvistaa karttaliitteelle merkitylle Seinäjoen kaupungin omistamalle n.75 ha:n alueelle hinnat siten, että ne noudattavat vastaavien asemakaavamerkintöjen osalta jo asemakaavoitetun alueen hinnoittelua ja että tätä hinnoittelua noudatetaan myös tätä datakeskushanketta varten kaupungille mahdollisesti hankittavan alueen osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 188 Alakoulujen ja erityiskoulujen perusopetusjohtajan viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että alakoulujen ja erityiskoulujen perusopetusjohtajan virkaan 1.8.2024 alkaen valitaan KM Tuomo Lukkari. Varalle valitaan KM Marika Ojala ja hänen varalleen KM Henna Malila.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 189 Ylä- ja yhtenäiskoulujen ja lukioiden perusopetusjohtajan viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että ylä- ja yhtenäiskoulujen ja lukioiden perusopetusjohtajan virkaan 1.8.2024 alkaen valitaan KM Marika Ojala. Varalle valitaan KM Jenni Annala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 190 Asemakaavan laajennus: Kärki 15. kaupunginosa / Törnäväntien katualue / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kärjen 15. kaupunginosan Törnäväntien katualueen asemakaavan laajennusehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 191 Asemakaavan laajennus: Niemistö 22. kaupunginosa / Heikkiläntien katualueet / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Niemistön 22. kaupunginosan Heikkiläntien katualueiden asemakaavan laajennusehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 192 Ylistaron keskustan osayleiskaava 2035 / kaavaehdotus virallisesti uudelleen nähtäville
Kaupunginhallitus

 • toteaa Ylistaron keskustan osayleiskaavaehdotuksesta vuoden 2008 nähtävilläolon aikana annetut lausunnot ja muistutukset sekä vuoden 2022 ennakkokuulemisessa jätetyt mielipiteet
 • hyväksyy niihin laaditut vastineet ja kaavoitettavan alueen laajennuksen
  sekä
 • hyväksyy Ylistaron keskustan osayleiskaavaehdotuksen virallisesti uudelleen nähtävänä pidettäväksi MRA 32 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Mervi Mäenpää yleiskaava-alueella maata omistavana ( hallintolaki 28 § 1mom. 3 kohta) ; ei läsnä.

§ 193 Poikkeamispäätös: Jouppila, 743-10-2-16, Jouppilantie 15 / Asunto Oy Jouppilanpiha
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-10-2-16 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan mukaisesta autopaikkavaatimuksesta, istutettavaksi määrätystä alueesta ja maantasokerroksen asuntojen asuntopihojen sekä lasitetuttujen terassien rakentamisesta. Suunnitelmien mukainen rakentaminen ja poikkeaminen asemakaavan mukaisesta autopaikkavaatimuksesta, istutettavaksi määrätystä alueesta ja maantasokerroksen asuntojen asuntopihojen sekä lasitetuttujen
terassien rakentamisesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä kaavan toteuttamiselle, joten MRL 172§:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Pelastusviranomaisen lausunnossa annettuja ohjeistuksia ja huomautuksia on noudatettava. Nostopaikkojen toteuttamisen mahdollisuus tulee tarkistaa.

Asemakaavan mukaisesta autopaikkavaatimuksesta 1 ap./as poiketaan siten, että uusi autopaikkavaatimus on 1ap/100 k-m². Määräysalueen K rakentuessa kaavan mukaiseen käyttöön, tulee puuttuvat 25 autopysäköintipaikkaa osoittaa korttelin pysäköintilaitoksesta. Polkupyöräpaikkoja on osoitettava 1 polkupyöräpaikka / yksiö ja 2 polkupyöräpaikkaa / kaksio, joista vähintään 6 kpl lämpimään tai puolilämpimään lukittuun tilaan. Tontin rakentumattomat osat on istutettava naapureita ja Jouppilantietä vasten.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset :Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Erkki Välimäki ja Jesse Luhtala hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) Reima Kuisla Asunto Oy Jouppilanlinnan hallituksen puheenjohtajana ja yhtiön enemmistöomistajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 3 ja 5 kohta) Johannes Karhu Rakennus K.Karhu Oy:n palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat ) ; eivät läsnä.

§ 194 Poikkeamispäätös: Jouppila, 743-10-2-10, Kampusranta 5 / Kiinteistö Oy Jouppilan liiketalo
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-10-2-10 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan mukaisesta pääkäyttötarkoituksesta. Suunnitelman mukainen rakentaminen ja poikkeaminen tilapäisesti asemakaavan mukaisesta pääkäyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä kaavan toteuttamiselle, joten MRL 172§:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Tontin 743-10-2-10 rakentuessa asemakaavan mukaiseen käyttöön tulee sama määrä autopaikkoja osoittaa korttelin pysäköintilaitoksesta.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy; hallituksen jäsenenä sekä Erkki Välimäki ja Jesse Luhtala hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta), Reima Kuisla Asunto Oy Jouppilanlinnan hallituksen puheenjohtajana ja yhtiön pääomistaja ( hallintolaki 28 § 1 mom. 3 ja 5 kohdat) Johannes Karhu Rakennus K. Karhu Oy:n palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 4 ja 5 kohdat); eivät läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245