Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset 23.2.2022

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 10 Alaviitalan koulunjohtajan valinta
Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita Alaviitalan koulunjohtajan tehtävään (402121) Heli Yliselän 1.8.2022 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 11 Tanelinrannan koulun rehtorin viran (401012) täyttäminen
Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Tanelinrannan koulun rehtorin valinnasta kokouksessa tehtävän päätösesityksen pohjalta.
Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus kokouksessa:
Tanelinrannan koulun rehtorin virkaan (401012) valitaan KM Lasse Niemi 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.
Asian käsittely kokouksessa:
Keskustelun kuluessa Jouko Peltonen esitti, että Tanelinrannan koulun rehtorin virkaan valitaan Anne-Mari Haapala. Kun oli tehty sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeava esitys, päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Kaikki virkaa hakeneet olivat mukana äänestyksessä.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Äänestyksen tulos: Lasse Niemi 11 ääntä ja Anne-Mari Haapala 1 ääni.
Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että Tanelinrannan koulun rehtorin virkaan (401012) valitaan KM Lasse Niemi 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.
Jouko Peltonen jätti eriävän mielipiteen, jonka perustelut liitteenä.

§ 12 Nuorisovaltuuston edustaja kasvatus- ja opetuslautakunnassa
Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee nuorisovaltuuston päätöksen tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 13 Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2022 alkaen
Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää varhaiskasvatuksesta asiakkailta perittävät maksut 1.8.2022 asiatekstissä esitetyn mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 14 Ilmoitus päiväkodin johtajan vaihtumisesta/AVI/Päiväkoto TRIO Kasperi
Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ilmoituksen päiväkodin johtajan vaihtumisesta ajalle 14.2.2022 – 9.8.2022. Mainittuna aikana päiväkodin johtajana toimii Jarkko Veikkola.
Veikkolan tulee varata aika varhaiskasvatusjohtajan luo alkuperäisten tutkintotodistusten tarkastamista varten. Asiakirjat lähetetään välittömästi tämän jälkeen aluehallintovirastoon, kun myös rikostaustaote on näytetty.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 15 Viranhaltijapäätökset
Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.