Enemmän koulutusta ja vielä parempi saavutettavuus Seinäjoen hallitusohjelmatavoitteiden kärkinä

Seinäjoen kaupungilla on viisi tavoitetta Suomen tulevalle hallitukselle.  Tavoitteet perustuvat Seinäjoen kaupunkistrategiaan ja kaupungin kasvun tukemiseen. Hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa.

– Kolmessa vartissa Tampereelle ja 350 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluun. Näihin kahteen hallitusohjelmatavoitteeseen kiteytyy osaavan työvoiman varmistaminen ja saavutettavuuden parantuminen Seinäjoelle. Meillä on yritysten elinvoimaa tukea koko Suomen kehitystä ja kasvua, emmekä ole liikaa valtiolta vailla. Hallitusohjelmatavoitteemme perustuvat faktapohjaan ja todeksi osoitettuun tarpeeseen, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Osaava työvoima, työvoiman liikkuvuus ja Etelä-Pohjanmaan koulutuspaikkojen määrän lisääminen

Seinäjoen kaupungin ensimmäinen tavoite on osaavan työvoiman saannin turvaaminen. Työvoimapula on uhka yritysten kasvulle ja asukkaiden palveluiden järjestämiselle.

Seinäjoen kaupunki edellyttää Etelä-Pohjanmaan koulutuspaikkojen määrän merkittävää lisäämistä erityisesti korkea-asteella. Tämä tarkoittaa, että Seinäjoen ammattikorkeakoulu saa 350 uutta aloituspaikkaa.

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa on vahvistettava niin, että se voi lisätä kandidaatti- ja maisteritason koulutusta Seinäjoella yliopistojen kanssa. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on lisättävä oppisopimuskoulutusta, vahvistettava oppimisen tuen kokonaisuutta ja edistettävä uusia työvoimakoulutuksen toimintamalleja kuntien kanssa.

Työvoiman liikkuvuutta Suomessa on tuettava. Seinäjoen kaupunki pitää tärkeänä, että valtio tukee ja luo kannusteita työperäiselle muutolle. Myös työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa on edelleen helpotettava.

Seinäjoen saavutettavuuden parantaminen

Toinen hallitustavoite liittyy Seinäjoen saavutettavuuden parantamiseen.

Pääradan investoinnit ovat välttämättömiä, jotta kasvava henkilö- ja tavaraliikenne turvataan. Seinäjoen tavoitteena on 45 minuutin matkayhteys Tampereelle sekä noin 2 tunnin yhteys Helsinkiin. Nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa mm. toteuttamalla Helsinki–Tampere-väliset kehittämishankkeet sekä rakentamalla kaksoisraideyhteys Tampereelta Seinäjoelle.

Seinäjoen tavoitteena on, että tulevan hallituskauden aikana aloitetaan Seinäjoen ja Tampereen välisen kaksoisraideyhteyden vaiheittainen suunnittelu.

Seinäjoen asema-alueella on useita merkittäviä kehityskohteita, joiden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä valtion kanssa. Näitä ovat mm. Haapamäen ja Parkanon radan yhdistävän kolmioraiteen toteuttaminen, ratapihatoimintojen kehittäminen nk. Pitkämäen alueella sekä Seinäjoen asema-alueiden raiteistuksen ja asemalaitureiden uudistaminen.

Seinäjoen kaupungin tavoitteena on varmistaa Kaskinen–Seinäjoki sekä Seinäjoki–Jyväskylä-raideyhteyksien jatkuvuus ja kehittäminen. Seinäjoen ja Vaasan välistä matka-aikaa tulee vähentää mm. tasoristeyksiä poistamalla.

Vt. 19:n Seinäjoki–Lapua-osuus on rakennettava nelikaistaiseksi. Seinäjoen kaupungin tavoitteena on, että Kivisaari–Atria-yhteys rakennetaan valmiiksi hallitusohjelmakauden aikana, ja että Halkosaaren eritasoliittymä ja ohituskaistat sekä Seinäjoen keskusta-alueen eritasoliittymät toteutetaan. Valtatie 18 uusi linjaus Veneskosken ja Kouran ohi tuottaisi nopeamman ja sujuvamman yhteyden.

Alueelliset lentokentät ovat huoltovarmuuden näkökulmasta elintärkeitä ilmaväylien mahdollistajia.  Hallitusohjelmassa tulisi ottaa tarkasteluun lentokenttien taloudellisen toiminnan tuki ja osoittaa pysyvä vuosittainen toimintatuki Seinäjoen lentoasemalle. Digi-ilmailu mahdollistaa Seinäjoen lentokentältä ympäristöystävälliset ja kannattavat lennot.

Seinäjoki edistää kevyen liikenteen verkoston rakentamista, jossa keskeisenä haasteena on Seinäjoen ja sen osakeskusten (Peräseinäjoki, Nurmo, Ylistaro) välisten kevyen liikenteen väylien puuttuminen.

Kaupunkipolitiikan vahvistaminen

Kolmas hallitustavoite liittyy kaupunkipolitiikan vahvistamiseen.

Keskuskaupunkien merkitys ja asema Suomen alueellisessa kehityksessä korostuu. Seinäjoen kaupunki haluaa yhdessä muiden kaupunkikeskusten kanssa vahvistaa kaupunkien edellytyksiä toimia alueensa kasvun moottoreina.

Kaupunkien asemaa vahvistavia toimia ovat kaupunkien ja valtion sopimuksellinen yhteistyön vahvistaminen ja laajentaminen maankäytön, asumisen, liikenteen sekä elinvoimapanostusten alueille.

ARA-rahoituksen saaminen on turvattava kaikille kasvaville kaupunkikeskuksille. Seinäjoen kaupunki tarvitsee tulevina vuosina ARA-rahoitusta aikaisempaa enemmän.

Erityisen tärkeää on turvata suurten ja keskisuurten kasvukaupunkien investointikyvykkyys myös valtion rahoituksen keinoin. Hyvinvointiuudistus ei ole ottanut huomioon tätä kuntien rahoituksellista haastetta.

Työllisyyspalvelujen uudistaminen on toteutettava niin, että valtiolta siirtyvien tehtävien kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti.

Kansallisen ruokakeskittymisen vahvistaminen

Neljäs hallitustavoite on kansallisen ruokakeskittymän vahvistaminen Seinäjoella.

Ruokakeskittymän kehittäminen turvaa kansallista huoltovarmuutta ja edistää elintarviketeollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Hallitusohjelmakaudella keskeistä on ruoantuotannon perusedellytysten ja kannattavuuden varmistaminen, ruokaturvallisuuden ja kestävyyden edistäminen sekä ruokateknologian ja -viennin lisääminen. Seinäjoki haluaa vahvistaa ruoka-alan kansallisen osaamiskeskuksen kehitystä Seinäjoella yhteistyössä valtionhallinnon kanssa.

Hallinto-oikeuskäsittelyjen lyhentäminen

Viides hallitustavoite on hallinto-oikeuskäsittelyaikojen lyhentäminen.

Hallinto-oikeuksien käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä, mikä vaarantaa sekä asianosaisten että kuntien oikeusturvaa ja murentaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista Suomessa. Pitkät käsittelyajat vaarantavat myös merkittävien investointien toteutumista ja ovat siten myös kansantaloudellisia menetyksiä. Hallinto-oikeudet tulee resursoida niin, että käsittelyajat ovat kohtuullisia tai lainsäädäntömuutoksilla toteuttaa kohtuulliset käsittelyajat.