Arviointikertomus 2023 on julkaistu

Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunta on valmistellut valtuustolle arviointikertomuksen. Arviointikertomuksen tavoitteena on tuoda esiin, miten kaupunki on saavuttanut asettamansa tavoitteet vuonna 2023.

Taloudellisesti vaikea vuosi

Taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 toteutuivat heikosti. Merkittävimpinä tekijöinä olivat kulujen ja korkojen voimakas kasvu, totuttua pienemmät maanmyyntitulot johtuen rakennusalan yleisestä matalasuhdanteesta sekä perhekeskus Aallokkoon liittynyt kauppahinnanalennus hyvinvointialueen hyväksi.

Tunnuslukujen vertailu vertailukaupunkien kanssa osoittaa Seinäjoen kaupungilla olevan merkittävä velkarasite. Kuitenkin tiedolla johtamiseen on panostettu ja vuoden 2023 aikana otettiin käyttöön automatisoitu talousraportointi. Talouden raporttikokonaisuudet helpottavat ja nopeuttavat ajantasaisten tietojen löytymistä ja helpottavat siten talouden seurantaa ja analysointia.

Kiristynyt tietoturvasääntely ja muuttunut turvallisuustilanne ovat korostaneet tarvetta panostaa tietoturvaan myös meillä.

Maapolitiikka ja kaavoitustyö kaupunkikehityksen kulmakivinä

Vuoden 2023 aikana nousi esiin akuutti tarve kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista Seinäjoella. Riittävä asuntotarjonta on yksi kriittisistä menestystekijöistä turvaamaan kaupungin kasvua. Kaupungin tytäryhtiö Sevas Kodit Oy:llä on käynnissä uudisrakennushanke Kärrääjänkadulla, jonne on rakenteilla 82 uutta vuokra-asuntoa. Muita rakennushankkeita on suunnitteilla Jouppilantielle ja Piirin läheisyyteen.

Kaupunkikehityksen kulmakiviä ovat maapolitiikan periaatteiden toteuttaminen sekä kaavoitustyö. Strategisena tavoitteena on, että raakamaata hankitaan vuosittain vähintään 40 hehtaaria ja tämä tavoite on toteutunut hyvin. Vuosittaisten maanmyyntitulojen määrä on äärimmäisen suhdanneherkkä ja riippuvainen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Tämä on tärkeä huomioida kaupungin taloussuunnitellussa. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan viestintä kaavoitushankkeista sekä riittävät osallistamis- ja arviointisuunnitelmat tuo kaavoitushankkeita läpinäkyvämmäksi kaupungin asukkaille.

Kaupungin tytäryhtiö Seipark Oy operoi kadunvarsipysäköintiä ja rakennuttaa moderneja pysäköintilaitoksia. Pysäköintilaitosten tarkoitus on tukea keskustan kehittämistavoitteita sekä olla asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä.

Lasten ja nuorten määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kasvaa

Jopa 88 % Seinäjoen alle kouluikäisistä lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä kasvoi yhden vuoden aikana 4,6 %. 

Varhaiskasvatuksessa on todettu olevan rekrytointihaasteita ja varhaiskasvatuksen tulosalue on siksi muodostanut mentorointi- ja harjoitteluohjelman Tampereen yliopiston kanssa. Tampereen yliopiston varhaiskasvatusopettajaopiskelijoille järjestetään harjoittelupaikkoja Seinäjoen kaupungin yksiköissä.

Seinäjoki on kasvava kaupunki ja siten myös perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa voimakkaasti. Seinäjoki on asukasluvultaan Suomen 16. suurin kaupunki, mutta perusopetuksen oppilasmäärältään 11. suurin kaupunki. Huolta ovat herättäneet koulujen arkeen sisältyvät haastavat tilanteet, kuten kiusaaminen, päihdeongelmat ja haastava some-käyttäytyminen. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat avainasemassa näiden tilanteiden selvittämisessä. Kouluilla on tehty toimenpiteitä ja kehitetty toimintamalleja haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn, valvontaan ja puuttumiseen.

Asukasluku kasvoi jälleen lähes ennätyslukemilla, mikä kertoo kaupungin vetovoimasta.

Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta 2023, ja tarkastustoimen henkiöstöä