Valtuuston 31.1.2022 kokouksen päätökset

§ 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 26.1.2022 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 26.1.2022. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).
Nimenhuudolla todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 49 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 3. päivänä helmikuuta 2022 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 4. päivänä helmikuuta 2022 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Harri Jokiranta ja Noora Jussila.

§ 3 Seinäjoen kaupungin digiohjelma vuosille 2022-2025

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi Seinäjoen kaupungin digiohjelman vuosille 2022- 2025 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 4 Autopaikkojen järjestämisvelvollisuuden ja vapaaksiostamisen periaatteet
/korvauksen määrä/ Asemanseutu 1. vaihe

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy karttaliitteelle merkitylle alueelle, joka on osa Seinäjoen kaupungin 743 Keskustan kaupunginosan 1. korttelia 47 koskevat valmistelutekstistä ilmenevät asemakaavan edellyttämien autopaikkojen järjestämisestä vapautumista koskevat periaatteet ja perittävän korvauksen määrän perusteet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä, ei läsnä.

§ 5 Seinäjoen yhteiskoulun Honkavaara-rakennuksen korvaavat tilat, koulurakennuksen kuntoperustaiset korjaustyöt sekä uusi liikuntahalli / määrärahat / Seinäjoen yhteiskoulun uuden liikuntahallin urakoitsijan valinta, suunnitelmat ja aikataulu / Seinäjoen yhteiskoulun korjaus- ja laajennushankkeen toisen vaiheen urakoitsijan valinta, suunnitelmat ja aikataulu

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy hankkeen määrärahavarausta talonrakennuksen investointiohjelmassa vuodelle 2023 korotettavaksi 2 225 000 euroa vuoden
2023 budjettikäsittelyn yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 6 Valtuustoaloite/ Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille/ vastaus

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Tuomas Ojajärven ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 7 Valtuustoaloite / Paikallisliikenteen ulottaminen myös Ylistaron alueelle, ml.
Ylistaron keskusta, Hanhikoski, Kitinoja sekä Halkosaaren asuinalueiden osalta / vastaus

Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Heikki Niemen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdottaneen Heikki Niemen ja Mikko Ailan kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kun oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestysehdotuksena, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 40 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä. Äänestysluettelo liite. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 8 Valtuustoaloite / Seinäjoen kaupungin alueelle linja-autoliikenteen edistämistä / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Olli Isopahkalan ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 9 Valtuustoaloite / Koulukyydityksien järjestäminen viikonloppuisin järjestetyille koulupäiville / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus ehdotus
Valtuusto hyväksyy

 • valtuutettu Jarkko Ala-Riihimäen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 10 Hoitajan toimen muuttaminen ohjaajan toimeksi, Törnävän puiston lastensuojeluyksikkö

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että

 • Törnävän puiston lastensuojeluyksikköön perustetaan 1.2.2022 alkaen ohjaajan toimi (04SOS050),
 • toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetyn lain 8 §:n mukainen kelpoisuus,
 • lakkautetaan hoitajan toimi (02SOS06A).
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 11 Apulaisosastonhoitajan viran muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan toimeksi, Myllypuiston Selvittely-ja arviointiyksikkö

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että 1.2.2022 alkaen

 • Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikköön perustetaan vastaavan sairaanhoitajan toimi ja
 • lakkautetaan apulaisosastonhoitajan virka.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 12 Anne Niemen ero luottamustoimista ja uusien valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja hyvinvointilautakunnan varajäsen Anne Niemen eron ko. luottamustehtävistä ja
 • valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen ja hyvinvointilautakuntaa uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Irene Tureniuksen ehdotuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin Pirjo Aittoniemi ja hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Louna Yli-Hemminki.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670