Valtuuston 28.8.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 68 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin
hallintosäännön 12 luvun 87 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty
23.8.2023 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –
velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja
pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja
kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 23.8.2023.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista
on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 50 valtuutettua sekä
todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä
  viimeistään torstaina 31. päivänä elokuuta 2023 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 1. päivänä
  syyskuuta 2023 alkaen.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Harry Wallin ja Satu Ahopelto.

§ 70 Talouskehitys 1–6/2023
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi talouskehitys 1-6/2023 katsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 71 Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) välitilinpäätös 1.1.–30.6.2023
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi Seinäjoen Energia Oy:n välitilinpäätöksen ajalta
1.1.-30.6.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

§ 72 Konserniraportointi 1.1.–30.6.2023
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden konserniraportit ajalta
1.1.-30.6.2023 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 73 Seinäjoen kaupungin hulevesimaksun taksa
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuustolle hyväksyy

 • liitteenä oleville (karttaliitteet 1-5, ym.) kartoilla rajatut alueet vahvistetaan osaksi Seinäjoen kaupungin hulevesiverkoston toimintaaluetta,
 • jatkossa hulevesiverkoston toiminta-alue vahvistetaan asemakaavaalueen käsittelyn yhteydessä kattaen asemakaava-alueen,
 • tarvittaessa muista poikkeuksista hulevesiverkoston toiminta-alueeseen osalta tehdään erillispäätös.

Päivittynyt hulevesiverkoston toiminta-alue astuu voimaan kaupunginvaltuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 74 ALK1-tontin 743-3-28-1-myynti / Asunto Oy Ylisenhaka
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy, että kaupunki myy tontin 743-3-28-1 Asunto Oy Ylisenhakalle 840 000 euron kauppahinnalla, minkä lisäksi peritään lohkomismaksu 1 250 € ja muuten kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Kauppakirja tulee allekirjoittaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 75 Maanvuokrasopimuksen ehdon muuttaminen / lunastusoikeusajan jatkaminen / Kiinteistö Oy Seinäjoen Ideapark
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että Seinäjoen kaupungin ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Ideaparkin välistä em. maanvuokrasopimusta muutetaan siten, että mikäli ostaminen tapahtuu kuuden (6) vuoden kuluessa vuokra-ajan alusta lukien, niin kauppahinnan lyhennyksenä hyväksytään vuokra-ajan alusta lukien
maksetut viiden (5) vuoden vuokrat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 76 Palopättäränmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava / maanvuokrasopimus useita kiinteistöjä / Ilmatar Seinäjoki Oy / vuokrasopimus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että kaupunki vuokraa Ilmatar Seinäjoki Oy:lle liitekartan osoittaman alueen vuokrasopimusluonnoksesta ilmenevin ehdoin aluerajauksen tarkentuessa aikanaan hankkeen suunnittelun edetessä. Vuokrasopimus solmitaan noin 50 vuodeksi päättyen 31.12.2072.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarkko Panu ehdotti Jarkko Ala-Riihimäen ja Piia Kattelus-Kilpeläisen kannattamana , että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kun oli tehty kannatettu asian palauttamista koskeva ehdotus , puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys siitä jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko asia uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys ;ne, jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jarkko Panun ehdotusta asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 31 JAA- ääntä ja 19 EI-ääntä. Äänestysluettelo liite

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Johannes Karhun ehdottaneen kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen Piia Kattelus-Kilpeläisen kannattamana, ettei maanvuokrasopimusta allekirjoiteta.

Kun oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Johannes Karhun ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtaja äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 38 JAA -ääntä ja 12 EI -ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Äänestysluettelo liite

Päätös: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Mervi Mäenpää koska hän omistaa maa-alueita suunnitelulla Ooperin tuulivoima-alueella ja hänelle on odotettavissa Ilmatar Suomi Oy:ltä taloudellista etua ja Juha Konttas koska hän omistaa Ooperin tuulivoimapuistonhankkeen alueella metsää ja on tehnyt sinne vuokrasopimuksen Ilmatar Oy:n kanssa ( kuntalaki 97 § 1 mom); eivät läsnä.

§ 77 Ystävyyskuntasuhteen solmiminen Seinäjoen ja ukrainalaisen Melitopolin kaupungin välille / ystävyyssopimus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuustolle hyväksyy

 • ystävyyskuntasuhteen solmimisen Seinäjoen ja ukrainalaisen Melitopolin kaupunkien välille ja liitteenä olevan ystävyyssopimuksen sekä
 • valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan ystävyyssopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 78 Valtuustoaloite / Yhdenvertainen mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan kaikille Seinäjokisille 1.-2. luokkalaisille / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto
•hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan asiaselostuksessa todetun
selvityksen vastauksena valtuutettujen Laura Ala-Kokon, Tuomas Ojajärven ja
Mikko Muilun tekemään valtuustoaloitteeseen ja
•katsoo valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Laura Ala-Kokon ehdottaneen Noora Jussilan, Tuomas Ojajärven, Veikko Koiviston, Henna Helmi Heinosen, Piia Kattelus-Kilpeläisen, Aki Ruotsalan , Kati Nummensalon , Heikki Keskisen ja Antti Knuuttilan kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kun oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Laura Ala-Kokon ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 28 JAA-ääntä ja 22 EI-ääntä.

Äänestysluettelo liite

Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 79 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Patrik Palmén
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto
-toteaa Patrik Palménin menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta
muutos vuoksi Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin,
-pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi
Tommi Merivirran jäljellä olevalle toimikaudelle,

-valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään
uuden varavaltuutetun Perussuomalaiset r.p:lle vaalilain 93 §:n 2
momentin perusteella,

-valitsee kasvatus- ja opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle
toimikaudelle,

-valitsee Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Erkki
Valtamäelle uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle

-valitsee Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen uuden lautamiehen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja kutsui valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Tommi Merivirran ja pyysi keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaiset r.p:lle vaalilain 93 §:n 2 mom:n perusteella.

Erkki Valtamäen ehdotuksesta kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi valittiin Heikki Niemi jäljellä olevalle toimikaudelle ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Erkki Valtamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Petri Lepistö jäljellä olevalle toimikaudelle sekä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamieheksi Ilkka Hyvönen.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670