Valtuuston 27.5.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 87 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 22.5.2024 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä

että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 22.5.2024.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 49 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 30. päivänä toukokuuta 2024 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2024 alkaen.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eetu Lehtola ja Petri Lepistö.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eetu Lehtola ja Petri Lepistö.

§ 40 Hyvinvointiraportti 2023
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Hyvinvointiraportin 2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 41 Tilinpäätös 2023 / pitkäaikaisten lainojen täsmäytys
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaisina määrärahojen ylityksinä vuoden 2023 osalta:

 • pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 000 euroa. Lainojen lisäys perustuu valtuuston 20.2.2023 (§ 4) päätökseen lyhytaikaisen lainan muuttamisesta pitkäaikaiseksi. Päätöksessä ei ollut erikseen mainittu, että kyseessä oli samalla talousarviomuutos.
 • pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuus vuonna 2023 on ollut 3 906 106 euroa. Näin ollen pitkäaikaisten lainojen ylitys (nettomuutos) on 21 093 894 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 42 Henkilöstökertomus 2023
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy henkilöstökertomuksen 2023.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 43 Lainatarjousten käsittely

Valtuusto merkitsee tiedokseen Seinäjoen kaupungille vuoden 2024 toisen talousarviolainana otettavan
20 000 000 euron luoton seuraavasti:

Lainamäärä: 20 000 000 euroa Lainanantaja: Osuuspankki Oyj Lainan muoto: Kiinteäkorkoinen laina
Lainan korko: 2,92 %. Pohjakorko 3 kk Euribor + 0,20 % marg., korkoindikaatio 3.4.2024 klo 13.00
Laina-aika: 7 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana Lainan lyhennykset:Neljännesvuosittain

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 44 Lainatarjousten käsittely

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää ottaa Seinäjoen kaupungille 25 000 000 euron luoton seuraavasti:
Lainamäärä 25 000 000 euroa
Lainanantaja Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto Kiinteäkorkoinen laina
Lainan korko 3,03 %, korkoindikaatio 6.5.2024 klo 13.00
Laina-aika 10 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana Lainan lyhennykset Neljännesvuosittain

sekä hyväksyy talousarviomuutoksena pitkäaikaisten lainojen lisäyksen 25 000 000 euroa, tasetili 2510

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 45 Talousarvion 2024 käyttötalousosan, rahoitusosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2024

Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2024 käyttötalousosan, rahoitusosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2024.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 46 Ylistaron Vanhustentuki r.y.:n lainan takauksen ehtojen muuttaminen / lainan myöntäminen Ylistaron Vanhustentuki ry:lle/talousarviomuutos

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää

 1. myöntää Ylistaron vanhustentuki ry:lle 250 000 euron lainan 10 vuoden laina-ajalla ehdolla, että lainalla maksetaan ensin pois kaupungin takaajana yhdistyksen puolesta jo maksamat määrät. Lainalle myönnetään kaksi lyhennysvapaata vuotta, tämän jälkeen lainan lyhennykset tasalyhennyksin puolivuosittain. Lainan korko on 3 %. Korko maksetaan puolivuosittain. Lainan vakuudeksi yhdistys luovuttaa kaupungille laitoskiinnitykset vuokraoikeuksiin ja vuokra-alueilla oleviin rakennuksiin (laitos 975-404-10-141-L1 ja 975-404-86-1-L1) molempiin kohteisiin 300 000 euron määrään saakka. Etusijat niiden kiinnitysten jälkeen, jotka ko. kohteisiin on jo vahvistettu ja jotka ovat yhä lainojen vakuutena.
 2. Lainan myöntämiseksi vuoden 2024 talousarviota muutetaan seuraavasti; Antolainat tili 1238 + 250 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 47 Kouran tonttien hinnoittelun tarkistaminen / kaupungin asunto- ja yritystonttien luovutusehtojen tarkistaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että

 • Kouran asemakaava-alueen pientalotonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 5 €/m²,
 • Kaikkien kaupungin jo hinnoiteltujen ja/tai myynnissä olevien asunto- ja yritystonttien luovutusmuodoksi vahvistetaan sekä myynti että vuokraus tonttien vuosivuokran ollessa 5% myyntihinnasta.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 48 Vuokrasopimuksen muutos 743-401-4-506 ja 743-401-4-508 Etelä- Pohjanmaan Ravikatsomo Oy

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen muutoksen, jolla muutetaan vuokran määräksi 9666,80 €/v, mitä vuosittain korjataan elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi sopimuksen muiden ehtojen pysyessä ennallaan. Muutos astuu voimaan takautuvasti 1.1.2024 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen. Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); ei läsnä.

§ 49 Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen taksat 1.8.2024 alkaen

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy 1.8.2024 alkaen liitteen mukaiset uudet kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen taksat.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 50 Seinäjoen kaupungin omarahoitusosuuden hyväksyminen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeelle

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy ja varaa vuoden 2025 investointimäärärahoihin Seinäjoen kaupungin omarahoitusosuuden 150 000 euroa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeelle: ”Roveksen teollisuusalueen hiilineutraali palvelualue”.

Lopullinen omarahoitusosuus tarkentuu hankepäätöksessä. Päätös omarahoitusosuudesta toimitetaan Etelä-Pohjanmaan Liittoon hankkeen rahoitushakemuksen liitteeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 51 Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito

Tarkastuslautakunnan ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670