Valtuuston 25.9.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 83 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 87 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 20.9.2023 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä

että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 20.9.2023.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 84 Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä
    viimeistään torstaina 28.9. päivänä syyskuuta 2023 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 29.
    päivänä syyskuuta 2023 alkaen.
    Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Aila ja Laura Ala-Kokko .

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Aila Ja Laura Ala-Kokko.

§ 85 Talousarvion 2023 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset, Lisätalousarvio 2/2023

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2023 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset, Lisätalousarvio
2/2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 86 Kiinteistö Oy Seinäjoen Pysäköintitalot / kaupungin omavelkainen takaus yhtiön lainalle

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevillä perusteilla Seinäjoen kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron,
mahdolliset viivästyskorot, perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) Kiinteistö Oy Seinäjoen Pysäköintitalojen seuraavalle lainalle:

Lainan antaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: 10,5 miljoonaa euroa
Laina-aika: 10 vuotta
Korko: 6 kk euribor + 0,44 % (marginaalin tarkistus 5 vuoden jälkeen)
Takauksen vastavakuus: Vuokraoikeuteen n. 3242 m2:n määräala kiinteistöstä 743-1-47-4 ja vuokra-alueella sijaitsevaan rakennukseen parhaalla etusijalla
kiinnitetty sähköinen panttikirja määrältään 13,5 miljoonaa euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1mom 5.kohta); ei läsnä.

§ 87 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Patrik Palmén / Etelä-Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuuston varajäsenyys

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Patrik Palménin tilalle Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon Jarkko Ala-Riihimäelle uuden henkilökohtaisen
varajäsenen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon Jarkko Ala-Riihimäelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Erkki Valtamäen ehdotuksesta Petri Lepistö.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670