Valtuuston 23.10.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 88 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 87 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 18.10.2023 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 18.10.2023.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).
Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 48 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 89 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 26. päivänä lokakuuta 2023 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 27. päivänä lokakuuta 2023 alkaen.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jarkko Ala-Riihimäki ja Anne Flinkkilä
 • Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Ala-Riihimäki ja Marko Hakala

§ 90 Hyvinvointiraportti 2022
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Hyvinvointiraportin 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 91 Seinäjoen, Ilmajoen ja Isokyrön työllisyysalueen perustaminen, työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelma ja sopimus toimielimestä
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja Työvoimapalvelusuunnitelma 2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 92 Kuituverkkojen rakentaminen valtiontukikelpoisille alueille Seinäjoella / Etelä-Pohjanmaan liiton toteuttama kilpailutus / Seinäjoen kaupungin jatkotoimet ja varautuminen kuituverkkojen rakentamiseen / Seinäjoen kaupungin rahoitusosuuksien osoittaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että

 • Seinäjoen kaupunki osoittaa kuntarahoituksen Etelä-Pohjanmaan liiton Seinäjoen kaupungin alueella olevan Ämmälänkylän hankealueen kuituverkkojen rakentamishankkeeseen niin, että rahoitusosuus on enintään 77 550 euroa.
 • Seinäjoen kaupunki varaa, huomioiden Ämmälänkylän hankkeen rahoitusosuuden, kuituverkkojen kuntarahoitukseen rahoitusta vuosille 2024-2026 yhteensä 1 381 180 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 93 Seinäjoen Urheilukeskus Oy:n jakautuminen / sopimusten siirto / muutokset sopimuksiin / Joupiskan Liikuntakeskus Oy:n maanvuokrasopimuksen muutos / sopimus Joupiskan Liikuntakeskus Oy:n kanssa sopimusten päättämisestä / talousarvion muutokset
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy

 • Seinäjoen kaupungin ja Joupiskan Liikuntakeskus Oy:n välisten sopimusten päättämisen siten, että ne päättyvät 30.12.2023 valmistelutekstistä ilmenevällä tavalla,
 • siirtoelementtirakennuksen hankkimisen sekä huoltorakennuksen purkamisen ja
 • vuoden 2023 talousarvion muuttamisen; sopimusten ennenaikaisen päättämisen, siirtoelementtirakennuksen hankkimisen ja huoltorakennuksen purkamisen kustannusten kattamiseksi seuraavasti tililtä 4460 (muut yhteistoimintaosuudet) ja kustannuspaikalta 1302 (kaupunginhallitus) yhteensä 348 000 euroa ja tilille 1195 (keskeneräiset
  investoinnit) ja kustannuspaikalta 6103 (isännöinti) yhteensä 65 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 94 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Laura Ala-Kokko / Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto
•toteaa Laura Ala-Kokon menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi kuntayhtymän palveluksessa olevana henkilönä ja
•valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän jäseneksi valittiin Tuomas Ojajärven ehdotuksesta Noora Jussila.

Esteellinen: Laura Ala-Kokko asianosaisena ( hallintolaki 28 § 1mom 1 kohta) kun käsiteltiin vaalikelpoisuuden menettämistä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi; ei läsnä.

§ 95 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Patrik Palmén / Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenyys / uuden varavaltuutetun valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto valitsee Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon Jarkko Ala- Riihimäelle uuden henkilökohtaisen varavaltuutetun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon Jarkko Ala-Riihimäen henkilökohtaiseksi varavaltuutetuksi valittiin Heikki Niemen ehdotuksesta Tommi Merivirta.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670