Valtuuston 20.3.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 87 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 15.3.2023 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 15.3.2023.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 23. päivänä maaliskuuta 2023 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 24. päivänä maaliskuuta 2023 alkaen.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raimo Ristilä ja Paula Sihto.

§ 16 Vuoden 2022 talousarvion määrärahojen ylitykset

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2022 osalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 Lainatarjousten käsittely

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitseen tiedokseen Seinäjoen kaupungille vuoden 2023 talousarviolainana otettavan 29 685 500 euron luoton seuraavasti:
Lainamäärä:…… 29 685 500 euroa
Lainanantaja:…. Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto:.. Vaihtuvakorkoinen laina
Lainan korko: ….6 kk Euribor + 0,20 % marg., korkoindikaatio 16.2.2023
Laina-aika:………. 7 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennykset: …. Neljännesvuosittain

Lisäksi valtuusto korottaa johdannaissopimusten ja pitkäaikaisten lainojen suojauksien ottamisvaltuutuksen enimmäismäärän 175 000 000 euroon.

Tältä osin valtuutus on seuraava:
Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan Seinäjoen kaupungille enintään 175 000 000 euron johdannaissopimuksina, koronvaihtosopimuksina ja muina pitkäaikaisten lainojen suojauksina kaupungin lainasalkun riittäväksi suojaamiseksi.

Todetaan, että rahoitusjohtaja voi päätöksellään päättää johdannaissopimusten, koronvaihtosopimusten ja muiden pitkäaikaisten lainojen suojausten tekemisestä ko. rajaan saakka niin, että tehdyt johdannaissopimuspäätökset ja muuta pitkäaikaisen lainan suojauksia koskevat päätökset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Leena Perämäki Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtajana; ei läsnä.

§ 18 Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n pääomituspyyntö /pääomalaina
/talousarviomuutos

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy seuraavan pääomalainan myöntämisen Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:lle:

Pääomalainan määrä 200 000 Lainan korko 2,5 %
Laina-aika 10 vuotta. Laina maksetaan kerralla 10 vuoden kuluttua (bullet laina)

ja vuoden 2023 talousarvion muuttamisen pääomalainan myöntämiseksi seuraavasti:

+200 000 euroa tili 1750.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä

§ 19 Konserniraportointi 1.1. – 31.12.2022

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden konserniraportit ajalta 1.1.-31.12.2022 tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 20 Tontin 743-6-17-1 ostaminen Asunto Oy Seinäjoen Pohjan Akalta ja sen myyminen Sevas Kodit Oy:lle / / tontin vuokraaminen Sevas Kodit Oy:lle

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy, että

 • Seinäjoen kaupunki ostaa Asunto Oy Seinäjoen Pohjan Akalta tontin 743-6- 17-1 kauppahinnalla, joka on 434 000 euroa lisättynä yhtiön kaupungille kaupan yhteydessä maksamalla maankäytön kehittämiskorvauksen 220 000 euroa ( indeksitarkistettuna) määrällä sekä
 • vuokraa tontin Sevas Kodit Oy:lle 50 vuoden vuokra-ajalla siten, että vuosivuokran määrä on 5 % ARAn hyväksymästä tontin enimmäishinnasta eli 434 000 eurosta ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Maanvuokrasopimukseen otetaan lisäksi ehto, jonka mukaan Sevas Kodit Oy on velvollinen maksamaan kaupungille tontista maanvuokraa sen käyvästä markkinahinnasta lasketun määrän, mikäli tontille rakennetaankin muita kuin ARA tuettuja asuntoja muiden ehtojen pysyessä samana.

Lisäksi valtuusto päättää, että

 • em. järjestelystä mahdollisesti aiheutuvat vuoden 2023 talousarvion muutostarpeet käsitellään samassa yhteydessä, kun käsitellään muutkin talousarvion muutostarpeet.
 • Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Mikko Ailan ehdottaneen kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen Heikki Niemen ja Markku Lehtolan kannattamana, että kaupungille kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ostettava tontti myydään Sevas Kodit Oy:lle 434 000 euron kauppahinnalla ja velvollisuudella rakentaa tontille ARA tuettu vuokrakohde. Kiinteistön kauppakirjaan otetaan ehto, jonka mukaan Sevas Kodit Oy on velvollinen maksamaan kaupungille tontista käyvän markkinahinnan ja ARA-hinnan erotuksen, jos tontille rakennetaan muuta kuin ARA-asuntoja. Kun oli tehty kannatettu kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mikko Ailan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 36 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä. Kaksi äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liite. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 21 Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2022

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy asiaselostuksessa todetut kaupunginhallituksen hyväksymät selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
 • päättää katsoa nämä valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Keijo Mäenpää

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • toteaa Keijo Mäenpään menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muutos vuoksi Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin,
 • valitsee kaupunkiympäristölautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Juha Konttakselle jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunkiympäristölautakuntaan Juha Konttaksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Esa Nuottivaaran ehdotuksesta Antti Kesseli.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670