Valtuuston 13.11.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 97 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 87 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 8.11.2023 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä

että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 8.11.2023.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 16. päivänä marraskuuta 2023 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 17. päivänä marraskuuta 2023 alkaen.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kimmo Heinonen ja Kari Homi.
 • Päätös. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Heinonen ja Kari Homi

§ 99 Valtuuston kokoukset vuonna 2024

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2024 seuraavina aikoina: Kokouspäivä Kellonaika

 • Ma 29.1.2024 klo 17:00
 • Ma 19.2.2024 klo 17:00
 • Ma 18.3.2024 klo 17:00
 • Ma 22.4.2024 klo 17:00
 • Pe 17.5.2024 klo 12.00-21.00 tálousseminaari
 • Ma 27.5.2024 klo 17:00
 • Ma 17.6.2024 klo 17:00
 • Ma 26.8.2024 klo 17:00
 • Ma 9.9.2024 klo 17:00-21:00 talousarvioseminaari
 • Ma 23.9.2024 klo 17:00
 • Ma 21.10.2024 klo 17:00
 • Ma 11.11.2024 klo 17:00
 • Ma 9.12.2024 klo 17:00
  Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalon valtuustosalissa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisenä.
  Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 100 Sote-tilat aseman alueella / Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdotus / jatkotoimenpiteet / talousarviomuutos / sopimusmuutokset

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy

 1. Seinäjoen kaupungin ja eQ:n välillä K.Oy Seinäjoen Myllypuistokodin (nykyisin K.Oy Seinäjoen Koskenalantie 3) osakkeista, sisältäen K.Oy Seinäjoen Aallokon osakkeet, tehdyn kauppakirjan ehtoja muutetaan siten, että velatonta kauppahintaa alennetaan 9 miljoonalla eurolla ehdolla, että eQ siirtää kauppahinnan alennuksen suoraan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyväksi kaupassa, jolla Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa K.Oy Seinäjoen Ruukintie 2:ssa sijaitseviin sote-tiloihin oikeuttavat osakkeet (81,1 %) eQ:lta.
 2. Lisäksi em. kauppakirjaa muutetaan siten, että Seinäjoen kaupunki vapautuu velvollisuudesta maksaa rakennusaikaiset korot ( eQ:n arvio 13.11.2023 noin 1 miljoona euroa).
 3. Seinäjoen kaupunki ei tule omistajaksi K.Oy Seinäjoen Ruukintie 2:een vaan eQ jää toimisto- ja liiketilojen omistajaksi tässä vaiheessa.
 4. Em. maanvuokrasopimuksiin perustuvia vuokria tai kiinteistön kaupan esisopimuksiin perustuvia kauppahintoja ei muuteta.
 5. Edellä todetun kauppahinnan alentamisen vuoksi vuoden 2023 talousarviota muutetaan siten, että kauppahinnan alennuksesta johtuva alaskirjaus tehdään sen jälkeen kun em. asioista on olemassa sopimus.
 6. Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään em. periaattein tehtävät sopimusmuutokset ja mahdolliset pienet tarkennukset toteutukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 101 Omistajaohjaus Into Seinäjoki Oy:lle Kiinteistöyhtiö STIK Oy:n osakkeiden ostamisesta ja yhtiön rahoituksen järjestelyistä / kaupungin takaus

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevillä perusteilla Seinäjoen kaupungin omavelkaisen takauksen 80 % määrään lainan pääomasta, korosta, mahdollisista viivästyskoroista, perimiskuluista ja muista lainan liitännäiskuluista Kiinteistöyhtiö STIK Oy:n seuraavalle lainalle:

Lainan antaja Nordea Bank Oyj
Lainan määrä ja takauksen lainan määrä 12 963 774 euroa, takaus 80 %
määrä lainan pääomasta eli 10 371 019,20 euroa
Laina-aika 10 vuotta, lyhennykset 4 kertaa vuodessa
Korko euribor 3 kk + 1,09 % p.a., korot 4 kertaa vuodessa. Marginaalin
tarkistusoikeus 2 vuoden kuluttua
Järjestelypalkkio 5 000 euroa
Takauksen vastavakuus Toiseksi parhaalla etusijalla oleva
kiinteistövakuus kaupungin takaaman lainan pääoman määrän verran Nordea Bank Oyj:n lainan vakuuden
2 592 755 euron jälkeen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; Leena Perämäki toimitusjohtajana sekä Mika Itänen kiinteistöyhtiö STIK Oy:n hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) ; eivät läsnä.

§ 102 T-tontin 743-55-53-8 myynti Roveksen kaupunginosassa / Schenker Oy
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy oheisen kauppakirjaluonnoksen, jolla kaupunki myy Schenker Oy:lle Roveksen kaupunginosan korttelissa 53 sijaitsevan T-tontin nro 8, kiinteistötunnus 743-55-53-8, kauppahinnan ollessa 643 146,00 €, minkä lisäksi myynnin yhteydessä hyvitetään tontin varausmaksut ja peritään lohkomismaksu 1500,00 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ari Kekarainen ja Johannes Karhu,( kuntalaki 97 § ); eivät läsnä.

§ 103 Pientalotonttien myyntiehtojen tarkistaminen / Pajuluoma, Kärki ja Niemistö

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että Pajuluoman, Kärjen ja Niemistön alueiden tontit vapautetaan myyntirajoitteista siten, että varsinaisen hakuajan jälkeen vapaaksi jääneet tai vapautuvat tontit ovat myös muiden kuin ensirakentajien varattavissa ilman asiatekstissä mainittua viiden vuoden aikarajaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 104 Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muutokset liittyen Seinäjoen, Ilmajoen ja Isonkyrön työllisyysalueen muodostamiseen

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön valmistelutekstistä ilmenevät muutokset, jotka tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen edellyttäen, että Valtioneuvosto on hyväksynyt työllisyysalueen muodostamisen Seinäjoen kaupungin, Ilmajoen kunnan ja Isonkyrön kunnan muodostamana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 105 Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2024

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,4 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 106 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

Valtuusto päättää määrätä vuoden 2024 osalta kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 107 Henkilöstösuunnitelma 2024

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024 ja talousarviossa virkojen ja toimien perustamisesta aiheutuvat kustannukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 108 Vuoden 2024 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti

 • vuoden 2024 talousarvioehdotuksen,
 • talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
 • talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
 • Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
 • taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670