Valtuuston 31.5.2021 kokouksen päätökset

56 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 26.5.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 26.5.2021.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §) Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

57 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2021 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 4. päivänä kesäkuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Kimmo Rantanen ja Henna Rantasaari

58 § Tilinpäätös 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää tilikauden tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:

Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys 34 621,01 euroa

Rahastojen muutos
Rahastojen vähennys – 3 446,46 euroa

Tilikauden ylijäämä 13 207 880,31 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

 • että tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 merkitään tiedoksi
 • että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään
 • että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Päätös:Kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan  ehdotukset hyväksyttiin.

59 § Arviointikertomus 2020

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto päättää, että

 • arviointikertomus vuodelta 2020 merkitään tiedoksi
 • valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2021 loppuun mennessä kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antavat aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

60 § Talousarvion 2021 määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2021

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2021 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

61 § Seinäjoki Areena Oy:n esitys lisähoitovastikkeen suorittamisesta / talousarvion muutos
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että Seinäjoki Areena Oy:n Seinäjoen kaupungille A-sarjan osakkeenomistajana kohdentama anomus vuoden 2020 tilinpäätökseen liittyen maksettavasta hoitovastikkeesta 94 750 euroa +alv 24 % ja vuoden 2021 osalta maksettavasta lisävastikkeesta yhteensä 258 400 euroa +alv 24 % hyväksytään ja
v. 2021 talousarvioon tehdään em. suoritusten maksamiseksi seuraava muutos:

 • Kaupunkiympäristön tulosyksikkö toimitilat, kustannuspaikka 6103 (isännöinti), tili 4820 (huoneistojen vuokrat) +353 150 euroa.

Mikäli yhtiö saa kustannustukea valtiolta, se pienentää kaupungin lisähoitovastikkeen maksamisvelvollisuutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Mikael Luotola, Tuomas Ojajärvi ja Mika Itänen Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

62 § Tonttien hinnoittelu Huhtala korttelit 44, 45 ja 47
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että Huhtalan kaupunginosan korttelin 45 AR -tonttien yksikköhinnaksi määritellään 280 € /k-m², korttelin 44 AR -tontin yksikköhinnaksi 230 €/k-m², samoin korttelin 47 AR -tonttien yksikköhinnaksi 230 €/k-m² ja AK-21 ja AK -22 tonttien yksikköhinnaksi 320 € / k-m².
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

63 § Roveksen eräiden teollisuustonttien hinnoittelu painokairaustulosten perusteella / 743-55-41-9, Kippiväylä 1
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että

 • Roveksen korttelin 41 tontti nro 1:n kiinteistötunnus 743-55-41-9 osalta määritellään yksikköhinnaksi aiemmin määritellyn 14 € / m2 sijaan 5 €/m² ,
 • tontin rakennettavuudesta riippuen ko. hinnanalennus voidaan antaa myös Roveksen muulla turvealueella, jos erityisen paksuturpeinen tontti on kyseessä. Luovutuspäätökset tehdään kaupungingeodeetin esittelystä normaaleissa hallintosäännön ja toimintasäännön osoittamissa puitteissa ja
 • näiden tonttien osalta kumotaan valtuuston hinnoittelupäätökset 22.8.2016,
  § 81 ja 26.8.2019, § 78.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

64 § Asema-alueen C- korttelia nro 47 koskeva hinnoittelu
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto vahvistaa Keskustan korttelissa 47 eri maankäyttölajien yksikköhinnat seuraavasti:

 • Asuminen AK 450 €/k-m²
 • Toimisto 140 €/k-m²
 • Kivijalkaliikkeet 160 €/k-m²,
 • ja päättää, että mikäli korttelialuetta myynnin sijaan vuokrataan, vuosivuokra on 5% maan yksikköhinnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä, Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä  ja Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana sekä Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä, eivät läsnä.

65 § Asemakaavan muutos: Huhtala 14. kaupunginosa, korttelit 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä virkistys-, erityis- ja katualueet / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Huhtalan 14. kaupunginosan kortteleita 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

66 § Asemakaavan muutos: Itikka 7. kaupunginosa, korttelit 4 ja 24 / PEAB Oy / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Itikan 7. kaupunginosan kortteleita 4 ja 24 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

67 § Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimien perustaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto

 • perustaa sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle 1.8.2021 lukien 21 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa (05VAK054) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus ja
 • lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien 18 henkilökohtaisen avustajan ja 3 avustajan tointa siten, että ko. toimissa tällä hetkellä vakinaisessa työsuhteessa olevat työntekijät siirtyvät suostumuksellaan perustettaviin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

68 § Keskusvaalilautakunnan varajäsen Marjo Poikosen ero ja uuden varajäsenen valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy keskusvaalilautakunnan varajäsen Marjo Poikosen eron ko. luottamustehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kati Nummensalon ehdotuksesta keskusvaalilautakunnan varajäseneksi valittiin Ossi Rajala.

69 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto

 • hyväksyy asiaselostuksessa todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
 • päättää katsoa edellä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.
 • Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen muilta osin paitsi kasvisruoka ja vegaaniruoka kaikkiin kouluihin valtuustoaloitteen osalta. Piia Kattelus-Kilpeläinen ehdotti tämän valtuustoaloitteen osalta kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen Erkki Valtamäen ja Aki Ylisen kannattamana, että valtuustoaloitetta ei katsota loppuun käsitellyksi. Kun oli tehty kannatettu kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä ja 25 EI-ääntä.
 • Äänestysluettelo liite
 • Puheenjohtaja totesi Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksen tulleen tämän valtuustoaloitteen osalta hyväksytyksi.

Päätös: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin muilta osin paitsi valtuustoaloitteen kasvisruoka sekä vegaaniruoka kaikkiin kouluihin osalta, jota valtuustoaloitetta ei katsottu loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja:
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670