Valtuuston 26.4.2021 kokouksen päätökset

43 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 21.4.2020 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 21.4.2020.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

44 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 29. päivänä huhtikuuta 2021 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 30. päivänä huhtikuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Jouko Peltonen ja Sirkka Penttilä

45 § Valtuuston kokoukset vuonna 2021
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto pitää kesä-elokuussa 2021 seuraavat kokoukset:
21.6.2021 klo 17:00
16.8.2021 klo 17:00
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

46 § Seinäjoen Energia Oy:n laina/kaupungin omavelkainen takaus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Seinäjoen Energia Oy:lle myöntämälle lainalle:
Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: 16 000 000 euroa
Laina-aika: 10 vuotta. Lyhennysten ja korkojen maksu puolivuosittain.
Lopullinen lyhennyssuunnitelma voidaan suunnitella osapuolten kesken ennen luoton nostamista.
Lainan korko: Kiinteä korko koko luoton ajan. Korkoindikaatio
14.4.2021 0,290 % p.a. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target päivää ennen luoton nostamista.
Takauksen vastavakuus: Lainan määrää vastaava yrityskiinnitys.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

47 § Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen 2020 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

48 § Asemakaavan muutos: Pohja, 6. kaupunginosa, kortteli 17 (osa) / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Pohjan 6. kaupunginosan korttelia 17 (osa) koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

49 § Asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen; Ylistaro, Pelmaan liittymän ja Rapakujan ympäristö / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Ylistaron, 25. kaupunginosan kortteleita 74, 6 (osa) ja 9 (osa) sekä niihin liittyviä erityis-, liikenne-, katu- ja viheralueita koskevan asemakaavan ja asemakaavan osittaisen kumoamisen.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja totesi Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdottaneen Hannu Haapasalmen kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen , että asemakaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Asulanoikoonen olisi pääväylä eli etuoikeutettu tie ja Rapakujalta tultaessa olisi väistämisvelvollisuus. Kun oli tehty kannatettu asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi koskeva ehdotus, puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotusta asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 47 JAA-ääntä ja 3 EI -ääntä sekä yksi tyhjä ääni. Äänestysluettelo liite

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Piia Kattelus-Kilpeläinen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

50 § Asemakaavan muutos: Hallila, kortteli 3 (osa) tontti 5 ja puistoalue / Peab Oy/ hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Hallilan 12. kaupunginosan korttelia 3 (osa) koskevan asemakaavan.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Antti Knuuttilan ehdottaneen kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen Erkki Valtamäen ja Paavo Eloniemen kannattamana, ettei esitettyä asemakaavan muutosta hyväksytä. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen; suoritetaan nimenhuutoäänestys ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antti Knuuttilan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 41 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä sekä yksi tyhjä ääni.

Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670