Valtuuston 25.4.2022 kokouksen päätökset

§ 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 20.4.2022 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missäkokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 20.4.2022. Valtuusto onpäätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuistaon läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 28. päivänä huhtikuuta 2022 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 29. päivänä huhtikuuta 2022 alkaen.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Petri Lepistö ja Eetu Lehtola.

§ 42 Kaavoitusohjelma 2022 – 2025 ja kaavoituskatsaus 2022

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Kaavoitusohjelman 2022-2025 ja kaavoituskatsauksen 2022.

ätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Mikko Aila, Johannes Karhu, Reima Kuisla, Matti-Pekka Luukko, Jouko Peltonen, Mervi Mäenpää, Heikki Niemi ja Aki Ylinen; eivät läsnä. Kuntalaki 97 §.

§ 43 Tilaa kaikille – Seinäjoen kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2021–2025

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman vuosille 2021-2025.
Päätös: Aki Ruotsalan ehdotti, että s. 34 tavoitteet kohtaa Seinäjoki luo kumppanuuksia asukasjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa tarkennetaan seuraavasti: Seinäjoki luo kumppanuuksia asukasjärjestöjen, seurakuntien ja muiden yhteisöjen kanssa. Puheenjohtajan tiedusteltua voiko valtuusto hyväksyä Aki Ruotsalan tarkennusehdotuksen valtuusto hyväksyi sen yksimielisesti. Muita osin kaupunginhallitus hyväksyttiin sellaisenaan.

§ 44 Sevas Kodit Oy:n takausanomus / Karijoenkatu 1 ja Lintulantie 1 sekä Menninkäisentie 7

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:

Luoton määrä…………………………. 202.000,00 euroa
Laina-aika…………………………………. 5 vuotta

Korko………………………………………… Korko sidotaan 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,370 % marginaalilla (korkoindikaatio 30.3.2022 : 0,00 % p.a. sisältäen marginaalin).Marginaali voimassa viisi (5) vuotta.
Lainan lyhennykset ja korot… Lainan lyhennykset ja korot puolivuosittain.

VASTAVAKUUS TAKAUKSELLE:
Sevas Kodit Oy tekee kiinnityksen kiinteistöön 743-4-110-3 (Menninkäisentie 7) ja siirtää sähköisen panttikirjan 250.000,00 euroa luoton noston yhteydessä vastavakuudeksi Seinäjoen kaupungille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 45 Uudet virat ja toimet
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää perustaa 1.6.2022 lukien

 • Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosyksikköön viestintäsuunnittelijan toimen (01TOI060), kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto.
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, suun terveydenhuollon tulosalueelle Seinäjoen hammashoitolaan hammashoitajan toimen (01HOI040), kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan (suun th) / hammashoitajan tutkinto.
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, terveydenhuollon tulosalueelle vastaanotolle kolme (3) sairaanhoitajan toimea (01HOI030), kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto.
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, terveydenhuollon tulosalueelle, osastoille (aloituspaikkana akuuttiosasto) lähihoitajan toimen (03HOI040), kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, sosiaalihuollon tulosalueelle Kaarisillan yksikköön kaksi (2) erityisavustajan toimea (02PER010), kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto tai opistotasoinen tutkinto esim. nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto.
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, sosiaalihuollon tulosalueelle sosiaalityön hallintoon viisi (5) hoitajan toimea kehitysvammaisten asumispalvelujen ja lastensuojeluyksiköiden varahenkilöstön tehtävään 02SOS06A, kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto.
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, sosiaalihuollon tulosalueelle, mielenterveyskuntoutuksen yksikköön kuntoutusohjaajan toimen (02SOS06A), kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto,
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, sosiaalihuollon tulosalueelle, Arjen tukeen ohjaajan toimen (02SOS06A), kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, sosiaalihuollon tulosalueelle Tukiportaasen ohjaajan toimen (02SOS06A), kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto.
 • Sosiaali- ja terveystoimialalle, sosiaalihuollon tulosalueelle mielenterveyskuntoutuksen yksikköön palvelussihteerin toimen (01TOI060), kelpoisuusvaatimuksena tradenomi tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto.
 • Sivistyksen- ja hyvinvoinnin toimialalle, varhaiskasvatuksen tulosalueelle 22 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimea (05VKA054), joista 20 sijaispooliin ja kaksi jo perustettuihin kasvattajaryhmiin, kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain mukaiset kelpoisuudet.
 • Sivistyksen- ja hyvinvoinnin toimialalle, varhaiskasvatuksen tulosalueelle kuusi (6) varhaiskasvatuksen opettajan virkaa (45000044) kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain mukaiset kelpoisuudet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Henna Rantasaari ; ei läsnä. Kuntalaki 97 §.

§ 46 Erityisopetuksen ja opiskeluhuollon resurssitarpeet ja talouden tasapainotus lv. 2022-2023

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää

 1. Koulukuraattorien virkojen (5) perustamisesta ja tarvittavan lisämäärärahan varaamisesta talousarvioon 1.8.2022 alkaen, virkojen hinnoittelutunnus 02SOS04A, virkojen kelpoisuusvaatimukset määrittyvät oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 §:n 2 momentin mukaisesti. Lisämäärärahan tarve palkkakustannuksiin v. 2022 on 52 200 € (sis.sivukulut).
 2. Erityisluokanopettajan viran perustamisesta Seinäjoen lukioon 1.8.2022 alkaen ja ja tarvittavan lisämäärärahan varaamisesta talousarvioon 1.8.2022 alkaen, viran hinnoittelutunnus OVTES 4 03 04 01 2. Viran kelpoisuusvaatimukset määrittyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 8 §:n (erityisopettajan kelpoisuus) mukaisesti. Lisämäärärahan tarve palkkakustannuksiin v. 2022 on 24 855 € (sis. sivukulut).
 3. Erityisluokanopettajan viran perustamisesta Ruutipuiston sairaalakouluun 1.8.2022 alkaen ja tarvittavan lisämäärärahan varaamisesta talousarvioon 1.8.2022 alkaen, viran hinnoittelutunnus OVTES 4 03 04 01 2. Viran kelpoisuusvaatimukset määrittyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 8
  §:n (erityisopettajan kelpoisuus) mukaisesti. Lisämäärärahan tarve palkkakustannuksiin v. 2022 on 24 855 € (sis. sivukulut). Opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kulut voidaan laskuttaa oppilaiden kotikunnilta koulupäivämaksun mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 47 Ohjaajan toimen muuttaminen vastaavan ohjaajan viraksi, Törnävän puisto

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää

 • perustaa Törnävän puiston lastensuojeluyksikköön 1.5.2022 lukien vastaavan ohjaajan viran (02SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosionomi (AMK) tutkinto ja
 • lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien ohjaajan toimen (02SOS050).

ätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 48 Valtuustoaloite / Esikoululaisille lähiopetus / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettujen Piia Kattelus-Kilpeläisen, Hannu Haapasalmen ja Erkki Valtamäen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja,
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 49 Valtuustoaloite/Pride-liputus Seinäjoella / vastaus / uudelleen käsittely
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettujen Henna Rantasaaren, Tuomas Ojajärven ja Mikko Muilun valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 50 Ero luottamustoimesta / Anu Koivulahti
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Anu Koivulahden eron ko. luottamustehtävästä ja
 • valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Henna Rantasaaren ehdotuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle valittiin Anna Granlund.

§ 51 Ero luottamustoimesta / Tiina Vesapuisto

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Tiina Vesapuiston eron ko. luottamustehtävästä ja
 • valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sirkka Penttilän ehdotuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäseneksi jäljellä’ olevalle toimikaudelle valittiin Jaakko Nuolikoski.

§ 52 Ero luottamustoimesta / Anna Granlund
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Granlundin eron ko. luottamustehtävästä ja
 • valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Henna Rantasaaren ehdotuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle valittiin Mikko Muilu.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670