Valtuuston 25.10.2021 kokouksen päätökset

§ 129 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 20.10.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 20.10.2021.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §). Sähköisesti todetaan läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 130 Pöytäkirjan tarkastus
Valmisteluteksti Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 28. päivänä lokakuuta 2021 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 29. päivänä lokakuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Anne Flinkkilä ja Marko Hakala

§ 131 Kirjoitusvirheen korjaus /Asemakaavan muutos ja laajennus: Kasperi (8.), korttelit 73, 84, 85, ja 130-158 sekä niihin liittyvät katu-, virkistys- ja erityisalueet
Valtuusto hyväksyy Kasperin 8. kaupunginosan kortteleita 73, 84, 85 ja130-158 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita koskevaan asemakaavaan tehdyt kirjoitusvirheen korjaukset (Hallintolaki 51 §) edellä asiatekstissä selostetulla tavalla. Asemakaava kuulutetaan voimaan em. tavalla korjatussa muodossaan ja korjattu asemakaava lähetetään MRA:n 95 §:n mukaisesti Pohjanmaan maanmittaustoimistolle, Etelä-Pohjanmaan liitolle ja rakennusvalvontaviranomaiselle. Lisäksi tieto korjatun asemakaavan voimaantulosta lähetetään Etelä-Pohjanmaan Ely:lle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 132 Omakotitonttien myynti tarjousten perusteella
Valtuusto päättää,myöntää kaupunkiympäristölautakunnalle oikeuden hyväksyä tai hylätä meneillään olevassa huutokaupassa tehdyt korkeimmat tarjoukset ja että lautakunta voi jatkossa käynnistää pienimuotoisia tonttien myyntikampanjoita sekä päättää niiden yhteydessä tonttien myyntihinnoista ja myyntitavasta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 133 Sopimus Touhula Leikki Oy:n päiväkotiliiketoimintaan kuuluvan käyttöomaisuuden ja henkilöstön siirtämisestä Seinäjoen kaupungille / Vuokrasopimus Finland Infrastructure Properties I Oy:n kanssa / virkojen ja toimien perustaminen
Valtuusto
1.hyväksyy oheisen liitteestä ilmenevän liiketoimintakaupan Touhula Leikki Oy:n päiväkotiliiketoimintaan kuuluvasta käyttömaisuudesta ja henkilöstöstä enintään 45 000 euron kauppahinnalla ja oikeuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierulan sopimaan sopimuksen liitteeksi tulevasta luettelosta siirtyvästä henkilöstöstä ja sopimaan erikseen luovutettavasta käyttöomaisuudesta.

 1. perustaa seuraavat virat ja toimet 1.12.2021 alkaen:
  1 päiväkodin johtajan virka
  8 varhaiskasvatuksen opettajan virkaa
  5 lastenhoitajan tointa
  1 päiväkotihuoltajan toimi
  Virkojen ja toimien kelpoisuudet määräytyvät varhaiskasvatuslain mukaan.

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670