Valtuuston 24.8.2020 kokouksen päätökset

63 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 19.8.2020 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 19.8.2020.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

64 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirjatarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 27. päivänä elokuuta 2020 klo 14
pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 28. päivänä elokuuta 2020 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Reima Kuisla ja Markku Lahtinen

65 § Talouskehitys 1 – 6/2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää merkitä tiedoksi katsauksen Talouskehitys 1-6/2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

66 § Seinäjoen kaupungin ja Seinäjoen Energia Oy:n välinen 5-vuotinen rahoitussuunnitelma/velkakirjaehdon muuttaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän 5 -vuotisen investointien rahoitussuunnitelman Seinäjoen Energia Oy:n kanssa ja siihen sisältyvän muutoksen em. kauppahintavelkaa 58 554 678,84 euroa koskevaan velkakirjaan niin, että lainan lyhentämisen aloittaminen siirretään v. 2021 alusta vuoden 2026 alkuun.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteelliset: Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

67 § Seinäjoki Areena Oy:n esitys lisähoitovastikkeen suorittamisesta/talousarvion muutos
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, ettäSeinäjoen Areena Oy:n Seinäjoen kaupungille A-sarjan osakkeenomistajana kohdistama anomus lisähoitovastikkeen maksamisesta 203 700 euroa +alv suuruisena hyväksytään.
edellä mainitun lisähoitovastikkeen ja tänä vuonna jo maksetun hoitovastikkeen maksamista varten vuoden 2020 talousarvioita muutetaan seuraavasti:
Kaupunkiympäristön tulosyksikkö toimitilat, kustannuspaikka 6103 (isännöinti) ja tili 4820 (huoneistojen vuokrat) +295 000 euroa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteelliset: Mikael Luotola Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Jukka Vihriälä ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

68 § Maapoliittisen ohjelman 2014-2025 tarkistaminen / maankäyttösopimusten periaatteet
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Maapoliittisen ohjelman 2025 sisältäen päivitetyt tilastot vuoden 2019 mukaisina sekä merkitsee tiedoksi maankäyttösopimusten periaatteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


69 § Hyvinvointiraportti 2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Hyvinvointiraportin 2019.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

70 § Kuntohoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää

  • perustaa sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle Seinäjoen fysioterapiayksikköön 1.10.2020 lukien fysioterapeutin toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena laillistetun fysioterapeutin pätevyys ja
  • lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien kuntohoitajan toimen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

71 § Kaupunginjohtajan avoimen viran hoitaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että kaupunginjohtajan avointa virkaa hoitaa 1.9. lukien kaupunginjohtajan sijaiseksi nimetty hallintojohtaja Jari Jokinen siihen saakka kunnes KTM Jaakko Kiiskilä on ottanut viran vastaan kuitenkin enintään 30.9.2020 saakka.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jari Jokinen asianosaisena, ei läsnä.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen, p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670, jari.jokinen(at)seinajoki.fi