Valtuuston 22.3.2021 kokouksen päätökset

27 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 17.3.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 17.3.2021.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
Nimenhuudolla todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

28 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 25. päivänä maaliskuuta 2021 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 26. päivänä maaliskuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Tuomas Ojajärvi ja Seppo Perkiö

29 § Konserniraportointi 1.1. – 31.12.2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

30 § Vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2020 osalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

31 § Lainatarjousten käsittely
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen Seinäjoen kaupungille vuoden 2021 talousarviolainana otetun 30 707 000 euron luoton seuraavasti:

Lainamäärä: 30 707 000 euroa
Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto: Kiinteäkorkoinen laina
Lainan korko: 0 %, korkoindikaatio 19.2.2021
Laina-aika: 7 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana Lainan lyhennykset Neljännesvuosittain
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

32 § Kiinteistöosakeyhtiö Frami E:n takausanomus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistöosakeyhtiö Frami E:lle myöntämälle lainalle:
Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: 15 350 000 euroa
Lainan korko: 3 kk euribor -marginaali 0,440 %. Korkoindikaatio
10.2.2021 0,440 % p.a. sisältäen marginaalin. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target -päivää ennen luoton nostamista.
Laina-aika: 10 vuotta. Lyhennysten ja korkojen maksu 3 kk välein Takauksen vastavakuus: Vuokraoikeuteen (laitostunnus 743-10-2-7-L2,
sijaintirekisteriyksikkö 743-10-2-7) ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetyt panttikirjat (sähköiset) yhteismäärältään 15 350 000 euroa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä, Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä ja Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana ja kiinteistöosakeyhtiö Frami E:n hallituksen jäsenenä sekä Jari Jokinen, koska hänen aviopuolisonsa on kiinteistöosakeyhtiö Frami E:n hallituksen jäsen; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

33 § Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodin takausanomus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodille myöntämälle lainalle:
Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj.
Lainan määrä: Enintään 350 000 euroa.
Lainan korko: Kiinteä korko, korkoindikaatio 29.1.2021 0,350 % p.a.
Luoton korko vahvistetaan kaksi Target -pankkipäivää ennen luoton nostamista.
Laina-aika: 5 vuotta. Lyhennysten ja korkojen maksu puolivuosittain
ellei toisin sovita.
Takauksen vastavakuus: Vuokraoikeuteen (laitostunnus 743-14-28-6-L2, sijainti-
rekisteriyksikkö 743-14-28-14) ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetty panttikirjat (sähköiset) yhteismäärältään 350 000 euroa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

34 § Toripaviljongin suunnitelmat, toteutuksen käynnistäminen ja määrärahavaraus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy vuodelta 2020 kohteelle osoitetun 400 000 euron määrärahan siirtämistä lisämäärärahana vuoden 2021 talonrakennuksen investointiohjelmaan.

Asian käsittely kokouksessa: Puheenjohtaja totesi Piia Kattelus-Kilpeläisen esittäneen ponsiesityksenä, että päätökseen kirjataan, ettei määrärahaa saa ylittää.

Puheenjohtaja totesi, että mikäli esitys on tarkoitettu toimenpidealoitteeksi sen hyväksyminen edellyttää valtuuston yksimielistä päätöstä. Puheenjohtaja totesi , tiedusteltuaan asiaa valtuutetuilta, ettei yksimielisyyttä ole, joten ehdotusta ei voida hyväksyä toimenpidealoitteena.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

35 § Asemakaavan muutos, Uppa 3, kortteli 3 (osa) ja siihen liittyvät katualueet / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Upan 3. kaupunginosan korttelia 3 (osa), siihen liittyviä katualueita sekä Keskustan 1. ja Marttilan 2. kaupunginosien puolella olevia katualueita koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

36 § Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski- Nurmon alue / osayleiskaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Nurmon keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen 2035, Keski-Nurmo, kaavakartan mukaisessa laajuudessa.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Aki Ylisen ehdottaneen Piia Kattelus-Kilpeläisen ja Ritva Västin kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että kaava palautetaan valmisteluun sillä lähtökohdalla, että Keski-Nurmontien itäpuolen ja VLT 19 eteläpuolen yhtymäkohdassa sijaitseva P-1 merkintä muutetaan MA-merkinnäksi.

Kun oli tehty kannatettu asian palauttamista valmisteltavaksi koskeva kannatettu ehdotus puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä siitä jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko asia valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen; suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Aki Ylisen ehdotusta asian palauttamisesta valmisteltavaksi äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 34 JAA-ääntä, 10 EI-ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Äänestysluettelo liite


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kari Homi, Mervi Mäenpää ja Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäseninä, Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan palveluksessa olevana, Jouko Peltonen kaava- alueella maata omistavana ja Pertti Mäki-Hakola, koska hänen hallintolaissa tarkoitettu läheinen omistaa maata kaava-alueella.; eivät läsnä.

37 § Sosiaalihuollon henkilöstöresurssin vahvistaminen / kuntakokeilu
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää perustaa sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle:

  • aikuissosiaalityöhön määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran (04SOS050) ajalle 1.4-2021–30.6.2023 kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus
  • TYP-palveluun kaksi (2) määräaikaista sosiaaliohjaajan virkaa (04SOS050) ajalle 1.4-2021–30.6.2023 kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus
  • osoittaa tarvittavan määrärahan (n. 104 000 e) palkkakustannuksiin vuoden 2021 lisätalousarviossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

38 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Tarja Tenkula
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto

  • toteaa Tarja Tenkulan menettäneen vaalikelpoisuutensa Seinäjoen kaupungin luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi,
  • pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Rijal Gobinda Bahadurin jäljellä olevalle toimikaudelle,
  • valitsee Tarja Tenkulan tilalle sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen ja puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle,
  • valitsee Tarja Tenkulan tilalle kaupunginhallitukseen Sirkka Penttilän varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
  • valitsee Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon Tarja Tenkulan tilalle uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Harry Wallinin ehdotuksesta sosiaali- ja terveyslautakuntaan uudeksi puheenjohtajaksi Reijo Keski-Hynnilä ja uudeksi jäseneksi Helena Koivusaari jäljellä olevalle toimikaudelle ja kaupunginhallitukseen Sirkka Penttilän varajäseneksi Joanna Silver jäljellä olevalle toimikaudelle sekä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon uudeksi jäseneksi Joanna Silver ja varajäseneksi Sirkka Penttilä jäljellä olevalle toimikaudelle.

39 § Eron myöntäminen luottamustoimesta / Viveca Särkelä
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää Viveca Särkelälle eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen elinvoimalautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Valittiin Harry Wallinin ehdotuksesta elinvoimalautakuntaan jäseneksi Pirjo Nuolikoski ja varajäseneksi Niina Behm jäljellä olevalle toimikaudelle.

40 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen edellä esitetyn selvityksen Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 124 §:n tarkoittamana luettelona.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670