Valtuuston 22.2.2021 kokouksen päätökset

13 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 17.2.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 17.2.2021.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
Nimenhuudolla todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

14 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 25. päivänä helmikuuta 2021 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 26. päivänä helmikuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Kati Nummensalo ja Esa Nuottivaara

15 § Keskusvaalilautakunnan jäsen Riitta Lehtolan ero ja uuden jäsenen valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy keskusvaalilautakunnan jäsen Riitta Lehtolan eron ko. luottamustehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Harry Wallinin ehdotuksesta keskusvaalilautakunnan jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle valittiin Jorma Viitamäki.

Esteellinen: Markku Lehtola asianosaisen aviopuolisona; ei läsnä.

16 § Sevas Kodit Oy:n takausanomus / Kutojankatu 3
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:
Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä: 2 012 992,00 euroa
Laina-aika: 25 vuotta. Lyhennysten ja korkojen maksu puolivuosittain.
Lainan korko: 6 kuukauden euriborviitekorko lisättynä 0,460 yksikön
marginaalilla (korkoindikaatio 4.12.2020 klo 14.00 0,460 % sisältäen marginaalin). Kokonaiskorko on aina vähintään marginaalin suuruinen. Korko määräytyy 2 Target päivää ennen nostoa. Koron tarkistus mahdollisuus 5 v (3 kk). Mahdollisuus lainan pois maksamiseen koron tarkistuksen yhteydessä.
Takauksen vastavakuus: Kiinteistöön 743-1-3-15 kiinnitetyt panttikirjat (sähköiset)
yhteismäärältään 2 839 180,36 euroa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Leena Perämäki Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

17 § Sevas Kodit Oy:n takausanomus / Ukkoherranlenkki 1 ja Syrjäkuja 2–4
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (kattaa lainan pääoman, korot, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeen Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:
Lainan antaja: Danske Bank A/S suomen sivuliike
Lainan määrä: 998 261,00 euroa
Laina-aika 13 vuotta
Lainan korko: 12 kuukauden euriborviitekorko lisättynä 0,45 %
marginaalilla (korkoindikaatio 4.12.2020 klo 14), kokonaiskorko kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen. Marginaali on voimassa 5 vuotta (2 kk), lainan pois maksamisoikeus korkojakson päättyessä.
Takauksen vastavakuus: Kiinteistöihin 743-20-40-9 (943 130,63 euroa) ja 743-5- 15-22 ja 743-5-15- 24 (yhteiskiinnitys 1 173 110,81 euroa) kiinnitetyt panttikirjat (sähköiset) yhteismäärältään 2 116 241,44 euroa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Leena Perämäki Etelä-Pohjanmaan osuuspankin hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

18 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2021-2024
Tarjousasiakirjat ovat sähköisessä työtilassa valtuutettujen nähtävänä. Liiikesalaisuuden piiriin määritellyt osat tarjousasiakirjoista on katsottu salassa pidettäviksi.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto päättää,

  • että tilintarkastusyhteisöksi Seinäjoen kaupungin vuosien 2021–2024 hallinnon ja talouden tarkastamista varten valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Minna Havia-Niemi; ja
  • että kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen tilintarkastusyhteisön valinnasta, kaupunginhallitus ohjeistaa kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä valitsemaan kuntalain § 122 mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Minna Havia-Niemi tilikausille 2021-2024.
    Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Heino Ensio Ala-Hakola / Valtioneuvoston päätös / valitus / kaupungin selitys / Vaasan hallinto-oikeuden päätös / rahavarat
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että kaupungille Heino Ensio Ala-Hakolan kuolinpesästä luovutettujen asunto-osakkeiden perukirjaan merkitty arvo 300 000 euroa kirjataan kaupungin taseessa pysyviin vastaaviin kohtaan muut osakkeet ja osuudet 1212, kustannuspaikka 1302 ja Heino Ensio Ala-Hakolan rahastoon lisätään vastaava määrä 300 000 euroa käytettäväksi em. kulttuurisiin tarkoituksiin valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670