Valtuuston 21.9. kokouksen päätökset

§ 73 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 16.9.2020 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 16.9.2020.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §) Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

74 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 24. päivänä syyskuuta 2020 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 25. päivänä syyskuuta 2020 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Suvi Lehtimäki ja Markku Lehtola

75 § Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) välitilinpäätös 1.1.– 30.6.2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi Seinäjoen Energia Oy:n välitilinpäätöksen ajalta 1.1.– 30.6.2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

76 § Konserniraportointi 1.1. – 30.6.2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

77 § Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muutokset 1.1.2021 alkaen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen, joka tulee voimaan 1.1.2021 siten tarkennettuna, että 11 § valtuuston päätösvaltaisuus tarkennetaan kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaiseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

78 § Valtuuston työjärjestyksen mukainen kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle / Irene Turenius
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen kaupunginhallituksen oheisen valmistelutekstistä ilmenevän vastauksen valtuutettu Irene Tureniuksen kirjalliseen kysymykseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

79 § Ruokapalvelujen tulosyksikön siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalle
Kaupunginhallituksen ehdotus.
Valtuusto hyväksyy, että

  • ruokapalvelujen tulosyksikkö siirretään sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinnon tulosalueelta kaupunkiympäristön toimialan toimitilat tulosalueelle ja
  • hallintosääntöön tehdään valmistelutekstistä ilmenevät muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2021 lukien.

80 § Toimenpiteet omakotitonttien myynnin edistämiseksi
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungingeodeetille valtuudet päättää tonttivarauksesta, hinnoitella kampanjaan valikoituvat 5–10 tonttia kampanjaa tukevalla tavalla sekä sopia kaupan muista ehdoista. Uudet hinnat ovat voimassa kampanjassa määrätyn ajan, jonka jälkeen hinnoittelussa palataan valtuuston aikaisemmin hyväksyttyyn hinnoitteluun.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja totesi Veikko Koiviston ehdottaneen Mikko Ailan,Heikki Keskisen, Piia Katteluksen, Aki Ylisen ja Markku Lahtisen kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että laitetaan rajoittamaton määrä ja 90 % alennus tonttien hintoihin yhdeksi vuodeksi ja alennus koskisi Ylistaro, Peräseinäjoki, Veneskoski, Koura, Viitala kaavoittamattomia alueita. Muutosesitys yksityiskohtineen. liite.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu asian palauttamista koskeva ehdotus , asian käsittelyn jatkamisesta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen ne, jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Veikko Koiviston ehdotusta asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi äänestävät EI: Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 20 JAA-ääntä ja 31 EI- ääntä. Äänestysluettelo liite

Puheenjohtaja totesi, että Veikko Koiviston ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on hyväksytty.
Päätös: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

81 § Keskusvaalilautakunnan jäsen Matti Vuorisen ero ja uuden jäsenen valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy keskusvaalilautakunnan jäsen Matti Vuorisen eron ko. luottamustehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Harry Wallinin ehdotuksesta keskusvaalilautakunnan uudeksi jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle valittiin Riitta Lehtola.

82 § Terveyskeskuslääkärin viran muuttaminen alueylilääkärin viraksi
Valtuusto päättää, että terveyskeskuslääkärin virka muutetaan alueylilääkärin viraksi 1.10.2020 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

83 § Kaupunginjohtajasopimus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että Jaakko Kiiskilän kanssa allekirjoitetaan oheinen kaupunginjohtajasopimus.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteellinen: Jaakko Kiiskilä asianosaisena, ei läsnä.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen, p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670, jari.jokinen(at)seinajoki.fi