Valtuuston 21.6.2021 kokouksen päätökset

73 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 16.6.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 16.6.2021.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §). Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

74 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa keskiviikkona 23. päivänä kesäkuuta 2021 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla torstaina 24. päivänä kesäkuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat: Raimo Ristilä ja Joanna Silver.

75 § Sosiaali- ja terveysjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelu / valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Eija Rintalan 16.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

76 § Henkilöstöjohtajan viran haettavaksi julistaminen / haastattelu / valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Seinäjoen kaupungin henkilöstöjohtajan virkaan 1.1.2022 alkaen terveystieteiden maisteri Eija Pienimäen valmistelutyöryhmän esittämillä perusteilla. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Elina Hihnala-Mäkelä henkilöstöjohtajan virkaa hakeneena; ei läsnä.

77 § Hankintapäätös: Jouppilanvuoren tekonurmikentän katsomorakennuksen urakoitsijan valinta sekä tarvittavan lisämäärärahan esittäminen liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmaan
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää vuoden 2021 liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmaan hankkeelle varattua määrärahaa korotettavaksi 220 000 eurolla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

78 § Kuntarahoituksen myöntäminen Mäki-Pohdon ratsastuskentän kunnostushankkeeseen / kassalainan myöntäminen Mäki-Pohdon ratsastuskentän kunnostushankkeeseen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry:lle seuraavan kassalainan:
Lainansaaja: ………….Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry
Lainamäärä:…………. 91 700 euroa
Laina-aika:……………. Laina erääntyy 31.5.2022
Korko: ……………………6 kk:n Euribor +1,25 %
Vakuus: …………………Ei vakuutta.
Päätös: ………………….Ehdotus hyväksyttiin.

79 § Ranta-asemakaavan laajennus / Peräseinäjoen 31. kaupunginosa, Kalajärvi, tila 743-416-5-146 / ranta-asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Peräseinäjoen, 31. kaupunginosan korttelia 316 sekä siihen liittyviä erityis-, maa- ja metsätalous- sekä vesialueita koskevan ranta- asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 80 Asemakaavan muutos: Huhtala 14. kaupunginosa, kortteli 44 (osa), tontti 1 / As Oy Seinäjoen Valona / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Huhtalan 14. kaupunginosan korttelia 44 (osa) koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

81 § Asemakaavan muutos ja laajennus: Kasperi (8.), korttelit 73, 84, 85, ja 130- 158 sekä niihin liittyvät katu-, virkistys- ja erityisalueet / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Kasperin, 8. kaupunginosan kortteleita 73, 84, 85 ja130-158 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

82 § Hyvinvointikertomus 2017-2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Hyvinvointikertomuksen 2017–2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

83 § Tarkennukset Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön tehtäväksi valmistelutekstistä ilmenevät muutokset 1.8.2021 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

84 § Lausunto aluehallintovirastolle, kaupungin kuuleminen, lapsiperheiden sosiaalityö / sosiaalityöntekijöiden virkojen perustaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto perustaa lapsiperheiden sosiaalipalveluihin viisi sosiaalityöntekijän virkaa 1.9.2021 alkaen. Virkojen kelpoisuusehtona on sosiaalityön ammattihenkilöstöstä annetun lain 817/2015 7 §:n mukainen kelpoisuus.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

85 § Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi, Hoiva- ja kuntoutuskoti Puistola
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää perustaa hoiva- ja kuntoutuskoti Puistolaan 1.8.2021 lukien sairaanhoitajan toimen (04SOS030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien lähihoitajan toimen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

86 § Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen viraksi ja sijoituspaikan muuttaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että hoiva- ja kuntoutuskoti Puistolan sosiaaliohjaajan toimi muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi ja uudeksi sijoituspaikaksi määritellään päihdeklinikka.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

87 § Kuntavaalien 2021 tulos/valtuutetut ja varavaltuutetut
Keskusvaalilautakunnan ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kuntavaaleissa 2021Seinäjoen kaupungin valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut ajalle 1.8.2021–31.7.2025.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670