Valtuuston 21.2.2022 kokouksen päätökset

§ 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 16.2.2022 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 16.2.2022. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).
Nimenhuudolla todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 24. päivänä helmikuuta 2022 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 25. päivänä helmikuuta 2022 alkaen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki keskinen ja Antti Knuuttila.

§ 16 Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen/Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle/kilpailullinen neuvottelumenettely /YIT Oy indikatiivinen vuokratarjous / 1. vaiheen urakkalaskennan käynnistäminen / konserniohjeet / talousarvion ja – suunnitelmamuutokset / SVOP sijoitus Seipark Oy:hyn
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää muuttaa vuoden 2022 talousarviota Seipark Oy:lle tehtävän SVOP sijoituksen rahoittamiseksi + 3 900 000 euroa tilikohta 1201 kustannuspaikka 1302 ja sitoutuu antamaan Seipark Oy:lle omavelkaisen takauksen määrälle, jolla se joutuu lainoittamaan pysäköintitalon rakentamista.

Lisäksi valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioon lisäyksenä 2 milj. euroa yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan käytettäväksi rakennuspaikan kaapeleiden siirtokustannuksiin ja talousarvioon vuodelle 2023 varataan 2 milj. euroa asema-aukion ja asematunnelin alkuosan ja hankkeen pysäköinnin väliaikaisjärjestelyihin ja muun liittyvän kunnallistekniikan rakentamiseen sekä talousarvioon vuodelle 2024 4,1 milj. euroa käytettäväksi kaupungin osuuteen alikulun 1. vaiheen kustannuksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 Seinäjoen Energia Oy:n laina/kaupungin omavelkainen takaus
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraaville Kuntarahoitus Oyj:n Seinäjoen Energia Oy:lle myöntämille lainoille:

Laina 1
Luoton antaja…..Kuntarahoitus Oyj.
Luoton määrä……8 milj. euroa.
Laina-aika……..7 vuotta.
Korko………….6 kk euribor +marginaali 0,310 %, marginaali voimassa 7 vuotta. Korkoindikaatio 27.1.2022 0,000 € p.a. sisältäen marginaalin.
Luoton korko vahvistetaan kaksi (2) Target päivää ennen luoton nostamista.
Lainan lyhennykset..tasalyhennyksinä puolivuosittain.

Laina 2
Luoton antaja…Kuntarahoitus Oyj.
Luoton määrä….10 milj. euroa.
Laina-aika……7 vuotta.
Korko………..6 kk euribor +marginaali 0,260 %, marginaali voimassa 7 vuotta. Korkoindikaatio 27.1.2022 0,000 € p.a. sisältäen marginaalin.
Korko vahvistetaan kaksi (2) Target päivää ennen luoton nostamista.
Lainan lyhennykset..tasalyhennyksinä puolivuosittain.
Takausten vastavakuudet: Lainojen määrää vastaavat yrityskiinnitykset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 18 Pohjan Väinölän päiväkodin lunastamiseen tarvittavan määrärahan esittäminen kaupunginvaltuuston päätettäväksi
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy, että vuoden 2022 talousarvioon lisätään talonrakennuksen investointiohjelmaan 180 000 euron määräraha Väinölän päiväkodin lunastamiseen ja liittyviin töihin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 19 Simunan kaupunginosan (21) ENT -korttelialueiden 43 ja 44 hinnoittelu
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy, että Simunan ENT-kortteleiden 43 ja 44 hinnoittelu vahvistetaan siten, että yksikköhinta lasketaan pinta-alaluokittain 8000 m² välein yksikköhintojen ollessa 14 €/m², 10 €/m², 8 €/m² ja 5 €/m².

Yrityksen ostaessa jo omistamansa rekisteritontin vierestä lisäaluetta, hinnoittelun lähtölukuna käytetään vain uutta lisäpinta-alaa eli jo omistetun rekisteritontin pinta-ala ei vaikuta hinnoitteluun.

Tontit voidaan joko myydä tai vuokrata ja niiden suhteen noudatetaan aiemmin hyväksyttyjä yleisiä myynti- ja varausperiaatteita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 20 Seinäjoen kaupungin selvitys Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 1. antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle oheisen selvityksen liitteineen,
 2. esittää, että selvityksessä liitteineen mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Seinäjoen kaupungilta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle,
 3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja
 4. valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset selvitykseen liitteineen.

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 21 Valtuustoaloite / Toisen asteen opiskelijoille järjestetään pakollinen lääkärintarkastus / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Irene Tureniuksen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 Valtuustoaloite / Mielenterveystarkastus osaksi kouluterveydenhuoltoa / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Kati Särmön ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 23 Valtuustoaloite / Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Tuomas Ojajärven ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja,
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 24 Valtuustoaloite / Seinäjoen lukioissa otettaisiin käyttöön 30 opiskelijan suurin mahdollinen luokkakoko / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Johannes Karhun ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 25 Valtuustoaloite / Lasten ja nuorten harrasteryhmien perustaminen / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Marko Hakalan ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 26 Vaalikelpoisuuden menettäminen luottamustehtävästä / Juha-Matti Kiviluoma
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • toteaa varavaltuutettu Juha-Matti Kiviluoman menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuttamisen vuoksi, joten hänen luottamustoimensa Seinäjoen kaupungissa päättyy ja
 • esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Vasemmistoliitto r.p.:lle uuden 2. varajäsenen vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella.

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670