Valtuuston 20.6.2022 kokouksen päätökset

§ 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 15.6.2022 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 15.6.2022. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut xx valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 71 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään keskiviikkona 22. päivänä kesäkuuta 2022 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla torstaina 23. päivänä kesäkuuta 2022 alkaen.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Muilu ja Mervi Mäenpää.

§ 72 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy tilintarkastuksen tuloksina esitetyt talousarviopoikkeamat, jotka ovat:

Vuoden 2021 talousarvion sitovan määrärahan olennainen ylitys on tapahtunut Sosiaalityön kohdalla, joka toteutui 5,1 miljoonaa euroa (9,1 %) talousarviota alhaisempana. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän määrärahaylityksen kokouksessaan 21.3.2022 § 31. Lisäksi vuoden 2021 talousarvion rahoitusosan sitovien erien osalta on tapahtunut olennainen poikkeama pitkäaikaisten lainojen lisäyksenä 27,8 miljoonaa euroa (ylitys 90,6
%) sekä lyhytaikaisten lainojen muutoksena 8, 9 miljoonaa euroa (talousarviossa lyhytaikaisen lainojen muutos 0 euroa).

Lisäksi valtuusto päättää tilikauden tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:

Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys 34 526,42 euroa

Rahastojen muutos
Rahastojen lisäys 784,27 euroa

Tilikauden alijäämä -5 555 557,06 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

 • että tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 merkitään tiedoksi
 • että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään
 • että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin tarkastuslautakunnan ehdotus tilintarkastuskertomuksen

vuodelta 2021 merkitsemisestä tiedoksi ja vuoden 2021 tilipäätöksen

hyväksymisestä. Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

§ 73 Henkilöstötilinpäätös 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 74 Arviointikertomus 2021
Tarkastuslautakunnan ehdotus
Valtuusto päättää:

 • merkitä tiedoksi arviointikertomuksen 2021 ja
 • velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan lokakuun 2022 loppuun mennessä kuntalain 121 §:n mukaisen lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antavat aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 75 Talousarvion 2022 määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2022
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2022 investointiosa ja muut tase-erittelyt -määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 76 Joupin päiväkodin peruskorjauksen suunnitelmat, aikataulu, hankinta-arvo ja määrärahan korotus sekä urakoitsijavalinnat

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy v. 2023 talousarvioon talonrakennuksen investointiohjelmaan varattavaksi Joupin päiväkodin perusparannushankkeelle 2,55 miljoonaa euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 77 Taannehtivien henkilökohtaisten lisien (KVTES) maksaminen/ lisämääräraha

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarviossa 3 574 000 euron
lisämäärärahan, josta 3 549 000 euroa osoitetaan kustannuspaikka 1501 (henkilöstöhallinto), tilille 4002 henkilökohtaisia lisiä varten ja 25 000 euroa tilille 4342 tietojärjestelmän hankintaa varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 78 Pajuluoma IV ja Hallilanvuoren jatkeen AO-tonttien hinnoittelu sekä myyntimenettely

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy, että

 • Pajuluoman alueen kortteleissa 143 – 144 ja 147 – 158 sijaitsevien AO-1 – tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 28€/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon
 • Hallilanvuoren alueen kortteleissa 130 – 132 sijaitsevien AO-21 -tonttien, kortteleissa 142 – 146 sijaitsevien AO-20 -tonttien ja korttelissa 147 sijaitsevien AO-22 -tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 28€/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon
 • tonttien luovutusmuodoksi päätetään myyntimenettelyn lisäksi myös vuokrausmahdollisuus
 • tonttien luovutusmenettelyssä noudatetaan seuraavia lisäehtoja:
 1. Etusijalla tonttihaussa ovat ensirakentajat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen, eivätkä ole aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.
 2. Toisena ovat hakijat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen ja joilla on kulunut vähintään viisi vuotta siitä, kun ovat edellisen kerran ostaneet/vuokranneet rakentamattoman pientalotontin kaupungilta.
 3. Kolmantena ovat myyntiin rakentajat. Tonttia hakevan yhtiön toimialaan tulee kuulua rakentaminen.
 4. Tonttihaun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet Pajuluoman AO-1 – tontit jäävät toistaiseksi ensirakentajien haettaviksi jatkuvan haun periaatteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 79 AP- ja AKR-tonttien hinnoittelu ja myyntimenettely / Pajuluoma ja Hallilanvuori
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy

 • Pajuluoman kortteleissa 142, 145, 146 ja 153 sijaitsevien AP-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 170 €/k-m²
 • Kasperin Hallilanvuoren korttelissa 152 sijaitsevien AKR-tonttien ja korttelissa 153 sijaitsevan AP-tontin yksikköhinnoiksi vahvistetaan 170 €/k-m²
 • rakentajat valitaan L-1-suunnitelmien perusteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 80 Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin osakkeiden, maa-alueen myyminen ja vuokrasopimus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy oheisen liitteestä ilmenevän kauppakirjan, jolla Seinäjoen kaupunki myy 1 260 000 euron kauppahinnalla Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodille em. osakekaupan jälkeen määräalan n. 20 000 m2 tontista 743-14-13-6, josta muodostetaan tontti 743-14-13-7.
 • hyväksyy, että em. kauppojen toteuttamiseksi tarpeelliset ja kauppojen toteutumisesta johtuvat vuoden 2022 talousarvion muutokset ja taloussuunnitelmaan tehtävät muutokset tehdään sen jälkeen kun talousvaikutukset ovat tarkentuneet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Ylinen Aki eQ yhteiskuntakiinteistöjen osakkeenomistajana; ei läsnä

§ 81 Kuntarahoituksen myöntäminen Mäki-Pohdon ratsastuskentän kunnostus- hankkeeseen / kassalainan myöntäminen Mäki-Pohdon ratsastuskentän kunnostushankkeeseen
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto myöntää jatkoajan Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry:lle seuraavasti kassalainalle:

Lainansaaja: Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry Lainamäärä: 91 700 euroa
Laina-aika: Laina erääntyy 31.12.2022
Korko: 6 kk:n Euribor +1,25 %
Vakuus: Ei vakuutta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 82 Seinäjoen kaupunkistrategia 2022-2029

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupunkistrategian 2022 – 2029 liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
vs. kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670
henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki p. 040 569 8339