Valtuuston 20.12.2021 kokouksen päätökset

§ 154 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 15.12.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missäkokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 15.12.2021. Valtuusto onpäätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuistaon läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).
Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 155 Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginvaltuusto 20.12.2021 § 155
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa keskiviikkona 22. päivänä joulukuuta 2021 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla torstaina 23.päivänä joulukuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitiin Ilkka Hyvönen ja Olli Isopahkala.

§ 156 Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2021 / toteutuminen ja kehittämispalveluista maksettava korvaus / talousarvion muuttaminen / maksettava korvaus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle maksettavaksi yhteensä 1 260 000 euroa (+alv) korvauksena vuoden 2021 tavoite- ja palvelusopimuksen mukaisista elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämispalveluista.

Lisäksi valtuusto hyväksyy, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan siten, että tilikohdan 1302 Kaupunginhallitus kustannuspaikka 4460 Muut yhteistoimintaosuudet määrärahaa korotetaan 160 000 eurolla (+alv) em. korvauksen maksamista varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.

§ 157 Kärjen AO-1 ja AO-tonttien hinnoittelu sekä myyntimenettely
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että

 • Kärjen alueen kortteleissa 142-143 sijaitsevien AO-1 -tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 25 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 27 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon ja että
 • korttelissa 140 sijaitsevien AO-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 42 €/m².

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 158 AKR-tonttien hinnoittelu ja myyntimenettely / Kärki, Pajuluoma ja Karhuvuori
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää

 • Kärjen korttelien 139 ja 141 AKR-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 150 €/k-m²,
 • Pajuluoman korttelien 129-135 AKR-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 170 €/k-m² ja että
 • Tanelinrannan Karhuvuoren korttelien 173, 177-178 yksikköhinnaksi vahvistetaan 190 €/k-m².

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 159 Vuoden 2021 talousarvion määrärahojen muutos, maakaupat
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetun vuoden 2021 talousarvion määrärahojen muutoksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 160 Kaupungin omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin lainalle
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdollisen viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut.) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodille myöntämälle lainalle:
Lainanantaja: ………..Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä:……….. enintään 28 000 000 euroa
Laina-aika: ……………..15 vuotta
Lainan korko:…………10 vuoden koronvaihtosopimuskorko lisättynä 0,50 prosenttiyksikön marginaali. Tilanteessa 26.11.2021 korkoindikaation mukainen korko on 0,65 %. 10 vuoden kiinteän korkojakson jälkeen sovitaan luotonantajan kanssa uusi marginaali tai vaihtoehtoisesti maksetaan laina pois.

Takauksen vastavakuus: Vuokraoikeuteen (määräala kiinteistöstä 743-14-13-6) ja
vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin vahvistettu laitoskiinnitys yhteensä 5 miljoonan euron määrään ja 23 euron yrityskiinnitys yhtiön omaisuuteen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 161 Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakeanti / osakkeiden merkitseminen / määräraha
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto

 • merkitsee ja maksaa Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakkeita em. osakeannissa 80 000 eurolla.
 • hyväksyy, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan Seinäjoen Lentoasema Oy:n osakkeiden merkitsemistä ja maksamista varten seuraavasti:
 • +80 000 euroa kirjataan tilikohtaan 1212 ja kustannuspaikalle 1302.

Lisäksi valtuusto hyväksyy, että Seinäjoen Lentoasema Oy:n kanssa tehtyä ostopalvelusopimusta jatketaan vuosille 2022-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteelliset: Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen asiantuntija jäsenenä. Johannes Karhu Seinäjoen Lentoasema OY.tä omistavan Jossula Oy:n toimitusjohtajana ja Petri Lepistö Seinäjoen ´Lentoasema Oy:tä omistavan Etelä-Pohjanmaa Ilmailukerho ry:n hallituksen puheenjohtajana; eivät läsnä.

§ 162 SVOP sijoitukset Seipark Oy:n
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että em. sopimuksiin perustuvat kaupungille perityt korvaukset yhteensä 390 000 euroa sijoitetaan Seipark Oy:n SVOP (sijoitetun vapaan omapääoman ehtoinen sijoitus) sijoituksena ja vuoden 2021 talousarvioon tehdään seuraava muutos:

 • tuloihin lisätään 390 000 euroa tilikohtaan 3530 kustannuspaikalle 1302,
 • menoihin lisätään 390 000 euroa tilikohtaan 1201 kustannuspaikalle 1302.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 163 Sivistys- ja hyvinvointijohtajan viran haettavaksi julistaminen / viran täyttö

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Seinäjoen kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan kasvatustieteen ja kauppatieteiden maisteri Antti Takalan valmistelutyöryhmän esittämillä perusteilla. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virassa aloittaminen 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Kati Ojaniemi ja Henna Rantasaari asianosaisina; eivät läsnä.

§ 164 Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 165 Seinäjoen kaupungin liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon / Ekoviisas Seinäjoki -ohjelma
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Ekoviisas Seinäjoki -ohjelman Seinäjoen kaupungin HINKU – kriteerien edellyttämäksi toimintaohjelmaksi. Sen perusteella listataan vuosittain investoinnit ja toimet, joita kaupungissa tehdään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Listaus tulevalle vuodelle päivitetään vuosittain ja tuodaan talousarvion käsittelyvaiheessa kaupunginvaltuustoon. Toimenpiteiden seurantaan pyritään tulevaisuudessa saamaan työkalu, jonka avulla edistymistä on helppo tarkastella.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 166 Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Tilaa hyvinvoinnille – Hyvinvointisuunnitelman 2021-2025.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 167 Seinäjoen kaupungin valmiussuunnitelma 2022-2025
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto merkitsee valmiussuunnitelman 2022-2025 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 168 Valtuustoaloite/Aloitteiden seurantajärjestelmä / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy valtuutettu Jarkko Ala-Riihimäen ym. valtuutettujen valtuustaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
  Päätös:
  Ehdotus hyväksyttiin.

§ 169 Valtuustoaloite / Koronapassi käyttöön Seinäjoen kaupungin työpaikoilla ja luottamustehtävissä / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto

 • merkitsee tiedokseen asiaselostuksessa todetun vastauksen valtuutettu Erkki Valtamäen valtuustoaloitteeseen ja
 • katsoo valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 170 Valtuustoaloite/Pride-liputus Seinäjoella / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • hyväksyy vihreän valtuustoryhmän Pride-liputusta koskevan valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
 • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
 • Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen aikana puheenjohtaja totesi Kati Nummensalon ehdottaneen  kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Tätä ehdotusta kannattivat Piia Kattelus-Kilpeläinen, Raimo Ristilä ja eräät muut valtuutetut. Kun oli tehty kannatettu asian palauttamista valmisteluun koskeva ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn jatkamisesta tai asian palauttamisesta valmisteltavaksi on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kati Nummensalon ehdotusta asian palauttamisesta valmisteltavaksi äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 21 JAA-ääntä, 29 EI-ääntä ja 1 äänesti tyhjää. Äänestysluettelo liite
 • Puheenjohtaja totesi, että Kati Nummensalon ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi ja asian palautetaan hallituksen valmisteltavaksi,
  Päätös: Asia palautetaan hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670