Valtuuston 16.8.2021 kokouksen päätökset

91 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 11.8.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 11.8.2021.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
Nimenhuudolla todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

92 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 19. päivänä elokuuta 2021 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 20. päivänä elokuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Ahokas Noora ja Ahopelto Satu

93 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali ajalle 16.8.2021 – 31.5.2025
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakuntaan ajalle 16.8.2021–31.5.2025 viisi (5) jäsentä ja jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valtuuston vaalilautakuntaan valittiin
Jäsen ………………………………………………..varajäsen
Haapasalmi Hannu (PS) ………………..Kattelus-Kilpeläinen Piia (PS)
Nuottivaara Esa (KESK) …………………Turenius Irene (KESK)
Penttilä Sirkka (SDP)……………………….Lehtola Eetu (SDP)
Ylisiurua-Hemminki Satu (KOK)….. Ristilä Raimo (KOK)
Rantanen Kimmo (KD) Nummensalo Kati (KD)

Puheenjohtaja Nuottivaara Esa
varapuheenjohtaja Ylisiurua-Hemminki Satu

94 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan kahden (2) vuoden toimikaudeksi.
Päätös: Valittiin kahden vuoden toimikaudeksi valtuuston puheenjohtajaksi Pasi Kivisaari
sekä 1. varapuheenjohtajaksi Kimmo Heinonen ja 2. varapuheenjohtajaksi Harry Wallin.

95 § Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin tehtävät
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto määrää valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi/sihteeriksi hallintojohtaja Jari Jokisen.
Päätös: Valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi/sihteeriksi määrättiin hallintojohtaja Jari Jokinen.

Esteellinen Jari Jokinen Hallintolain 28 §:n asianosaisena; ei läsnä.

96 § Valtuustoryhmät
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 11 luvun 88 §:n valtuustoryhmän muodostamisesta ja valtuustoryhmän nimestä. Puheenjohtaja julkistaa ne kirjalliset ilmoitukset, joissa valtuustoryhmän muodostamisesta on todettu.
Päätös: Valtuuston puheenjohtaja ilmoitti, että valtuutetut ovat ilmoittaneet muodostaneensa seuraavat valtuustoryhmät:

Keskustan valtuustoryhmä, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, Vihreät-valtuustoryhmä, Kokoomuksen valtuustoryhmä, Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Perussuomalaisten valtuustoryhmä.

97 § Istumajärjestys
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 11 luvun 90
§:n valtuutettujen istumajärjestystä.
Valtuuston puheenjohtaja tässä yhteydessä hyväksyy valtuustoryhmittäisen istumajärjestyksen.
Päätös: Puheenjohtajan hyväksymä istumajärjestys muutoksella, jossa valtuutetut Antti Knuuttila ja Eetu Lehtola vaihtoivat paikkoja keskenään.

98 § Valtuuston kokoukset loppuvuonna 2021
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että valtuuston kokoukset järjestetään loppuvuonna 2021 seuraavina ajankohtina:
Maanantai 20.9. klo 17.00 – 20.00 talousseminaari
Maanantai 27.9. klo 17.00
Maanantai 25.10. klo 17.00
Maanantai 15.11. klo 17.00
Maanantai 20.12. klo 17.00
Valtuuston kokouspaikat määräytyvät myöhemmin.
Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

99 § Valtuuston kokouksesta tiedottaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista on nähtävillä, koska ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävillä, ilmoitetaan kaupungin koti (internet) sivulla ja kulloinkin kaupungin viralliseksi ilmoituslehdeksi valitussa lehdessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

100 § Tasa-arvolain soveltaminen kunnallisissa toimielimissä
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi ja ottaa huomioon em. tasa-arvolain säännökset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

101 § Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kahden vuoden toimikaudeksi
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee kaupunginhallitukseen kahden (2) vuoden toimikaudeksi kolmetoista (13) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin kaupunginhallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja 1. ja 2. varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi
seuraavat henkilöt:
Jäsen……………………………………. ……..henkilökohtainen varajäsen
Karhu Johannes (KESK)………….. Luotola Mikael (KESK)
Kattelus-Kilpeläinen Piia (PS)… Knuts Riina (PS)
Knuuttila Antti (VAS)…………….. Lehtola Eetu (SDP)
Kuisla Reima (KOK)……………….. Ristilä Raimo (KOK
Mäenpää Mervi (KESK)………… Turenius Irene (KESK)
Ojajärvi Tuomas (VIHR)……….. Ala-Kokko Laura Sofia (VIHR)
Ojaniemi Kati (KESK) …………… Flinkkilä Anne (KESK)
Penttilä Sirkka (SDP)…………….. Behm Niina (SDP)
Luhtala Jesse (KOK)……………… Keskinen Heikki (KOK)
Risikko Paula (KOK)…………….. Nummensalo Kati (KD)
Särmö Kati (KOK)………………… Ahokas Noora (KOK)
Valtamäki Erkki (PS)……………. Ala-Riihimäki Jarkko (PS)
Ylinen Aki (KESK) ………………….Nuottivaara Esa (KESK)

Puheenjohtaja……………….. Risikko Paula
1.varapuheenjohtaja…….. Ylinen Aki
2. varapuheenjohtaja…….. Kattelus-Kilpeläinen Piia

102 § Tarkastuslautakunnan valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudekseen kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Käsittely: Ennen päätöksentekoa todettiin, että Kuntalain 75 §:n 4 kohdan nykyinen sisältö on seuraavanlainen: Henkilön, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi
seuraavat henkilöt:
jäsen …………………………………… henkilökohtainen varajäsen
Hyvönen Ilkka (PS)…………… Hautaluoma Väinö (PS)
Jumppanen Aapo (VIHR)…. Horila Taavi (VIHR)
Katajamäki Päivi (KOK)………Nikkarikoski Päivi (KOK)
Panu Jarkko (KOK)……………. Latvala Vesa (KOK)
Ruotsala Aki (KD)……………. Kantokoski Jani (KD)
Silver Joanna (SDP)………… Alajoki Jaana (SDP)
Saari Anne (KESK)………….. Aittoniemi Pirjo (KESK)
Sihto Paula (KESK)…………. Kärsämä Sini-Elina (KESK)

Puheenjohtaja Ruotsala Aki
varapuheenjohtaja Sihto Paula

103 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen lautakuntiin / hallintosäännön muutos
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 2 luvun 10 §:ää muutetaan niin, että valtuuston valitsemien lautakuntien puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja lukuun ottamatta keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
Lisäksi valtuusto valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet lautakuntiin valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakuntien jäseniksi ja varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
Elinvoimalautakunta
Jäsen…………………………………………. henkilökohtainen varajäsen
Ahopelto Satu (KOK)……………… Haapala Mari (KOK)
Aittoniemi Pirjo (KESK)………….. Kaleva Justiina (KESK)
Behm Niina (SDP) …………………..Nuolikoski Pirjo (SDP)
Fairchild Paul (KOK)………………. Varis Klaus (KOK)
Haapala Lotta (VAS)……………… Hirvonen Anne-Maria (VAS)
Kankaanpää Pauli (KESK)…….. Liikala Tuomas (KESK)
Kitinoja Helli (KESK)……………… Koivusaari Jenna (KESK)
Latomäki Ilkka (KOK) ……………Haavisto Petri (KOK)
Lepistö Petri (PS) …………………..Ahlgren Jukka (PS)
Manninen Anneli (KOK)………. Aaltonen Elina (KOK)
Muilu Mikko (VIHR)…………….. Kurkimäki Toni (VIHR)
Niemelä Ari (KESK)……………… Seppä Mikko (KESK)
Räsänen Mervi (PS)…………….. Koivula Laura (PS)
Puheenjohtaja……………………… Muilu Mikko
varapuheenjohtaja………………..Lepistö Petri

Hyvinvointilautakunta
Jäsen                                                      henkilökohtainen varajäsen
Haapasalmi Hannu (PS)                         Franttila Asko (PS)
Hakala Marko (KOK)                              Ala-Sankila Jorma (KOK)
Heinämäki Annukka (VAS)                     Haapala Lotta (VAS)
Julmala Juha (KESK)                              Soidinmäki Ari (KESK)
Keränen Heini (PS)                                 Peltola Minna  (PS)
Keski-Jyrä Johanna (KOK)                     Rinta-Keturi Mira (KOK)
Kuivinen Mikko (KESK)                          Vieri Jukka (KESK)
Melender Ritva (KESK)                          Niemi Anne (KESK)
Rijal Gobinda (SDP)                               Nuolikoski Jaakko (SDP)
Rantanen Kimmo (KD)                           Eilola Matti (KD)
Salo Henna (VIHR)                                 Saarteinen Lotta (VIHR)
Sihto Paula (KESK)                                Vettenranta Minna (KESK)
Toivola Sini (KOK)                                  Nikkarikoski Päivi (KOK)

 Puheenjohtaja                                        Sihto Paula
varapuheenjohtaja                                Hakala Marko

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Jäsen                                                      henkilökohtainen varajäsen
Ahokas Noora (KOK)                              Siik Maarit (KOK)
Ahtola Pekka (KOK)                               Kallio Viljami
Heinonen Henna Helmi (KESK)             Mantere Pilvi (KESK)
Jussila Noora (VAS)                               Kantola Viivi
Järvinen Tomi (KOK)                              Lehtisaari Toni (KOK)
Kallio Karri (KESK)                                 Mäkelä Kimmo (KESK)
Kivimäki Jari (SDP)                                 Kujanpää Santeri (SDP)
Latvala Annukka (KD)                             Ruotsala Aki (KD)
Lehtimäki Suvi (KESK)                           Lammassaari Virpi (KESK)
Palmen Patrik (PS)                                 Mäkelä Pasi (PS)
Peltonen Jouko (KESK)                          Soidinmäki Ari (KESK)
Perttilä Jenni (KOK)                                Tuurinkoski Johanna (KOK)
Rajala Tiia    (PS)                                    Knuts Riina  (PS)

Puheenjohtaja                                        Peltonen Jouko
varapuheenjohtaja                                Ahokas Noora

Kaupunkiympäristölautakunta
Jäsen                                                      henkilökohtainen varajäsen
Ala-Kokko Laura Sofia (VIHR)                Väliaho Heidi (VIHR)
Ala-Riihimäki Jarkko (PS)                       Niemi Heikki (PS)
Anttila Kyllikki (KOK)                               Tuurinkoski Johanna (KOK)
Flinkkilä Anne (KESK)                            Prusti Hanne (KESK)
Isopahkala Olli (KESK)                           Linnainmaa Simo (KESK)
Keskinen Heikki (KOK)                           Panu Jarkko (KOK)
Koivisto Veikko (KOK)                            Soivio Mika (KOK)
Konttas Juha (KESK)                              Mäenpää Keijo (KESK)
Latvala Johanna (PS)                             Peltola Minna (PS)
Lehtola Eetu (SDP)                                 Kangasluoma Pekka (SDP)
Lähdesmäki Liisa (KOK)                         Katajamäki Päivi (KOK)
Mantere Pilvi (KESK)                              Kaleva Justiina (KESK)
Syrjälä Sirpa (SDP)                                 Nuolikoski Pirjo (SDP)

Puheenjohtaja                                        Keskinen Heikki
varapuheenjohtaja                                Konttas Juha

Keskusvaalilautakunta
Korpi-Hyvälti Eeva (KESK)
Löytty Ilkka   (KD)
Merivirta Tommi (PS)
Talvitie Liisa KOK)
Viitamäki Jorma (SDP)

Varajäsen
1. Rosell Kari (VIHR))
2. Oravasaari Jari (SDP)
3. Prusti Hanne (KESK)
4. Marttila Riitta (KOK)
5. Kähönen Marko (PS)

Puheenjohtaja                  Korpi-Hyövälti Eeva
Varapuheenjohtaja          Talvitie Liisa

Lupa-asiainlautakunta
Jäsen                                                      henkilökohtainen varajäsen
Haapala Markus (KESK)                        Nurminen Ukko (KESK)
Hirvonen Anne-Maria (VAS)                   Haapala Lotta (VAS)
Homi Kari (KESK)                                   Liikala Tuomas (KESK)
Iskala Risto  (KOK)                                 Kalliomäki Matias (KOK)
Kantokoski Jani (KD)                              Rantanen Kimmo (KD)
Lounatvuori Minna (KOK)                       Tiitu Tuija (KOK)
Martikkala Kirsi (KESK)                          Lammassaari Virpi (KESK)
Niemi Heikki (PS)                                    Luukko Matti-Pekka (PS)
Peltola Minna (PS)                                  Korpela Marja-Liisa (PS)
Perkiö Seppo (SDP)                               Rijal Gobinda  (SDP)
Saarela Hanna-Leena  (SDP)                 Silver Joanna (SDP)
Soivio Mika (KOK)                                  Kenkkilä Frans (KOK)
Vettenranta Minna (KESK) Puumalainen Elena (KESK)

Puheenjohtaja                  Niemi Heikki (PS)     
varapuheenjohtaja           Perkiö (Seppo SDP)

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Jäsen                                                      henkilökohtainen varajäsen
Ristilä Raimo (KOK)                                Kuvaja Matti (KOK)
Granlund Anna (VIHR)                           Koivulahti Anu (VIHR)
Haapasalmi Hannu (PS)                         Mäenpää Tomi (PS)
Jouppila Tiina (KOK)                               Porola Lea (KOK)
Keski-Hynnilä Reijo (SDP)                       Rautajoki Arto (SDP)
Kesseli Antti  (KESK)                               Pasanen Jukka (KESK)
Knuts Riina (PS)                                     Rajala Tiia (PS)
Koivisto Kirsti  (SDP)                               Vesapuisto Tiina (SDP)
Niemi Anne (KESK)                                Jokilehto Kaisa (KESK)
Nummensalo Kati (KD)                           Tulisalo Ulla (KD)
Pajulammi Martti (KESK)                        Mikkonen Juha (KESK)
Tiitu Tuija (KOK)                                     Aaltonen Elina (KOK)
Valli Leena (KESK)                                 Vettenranta Minna (KESK)

Puheenjohtaja                  Ristilä Raimo
varapuheenjohtaja           Pajulammi Martti

104 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos – liikelaitoksen johtokuntaan
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan 12 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle.

105 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen yhtymävaltuustoihin
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin seuraaviin yhtymävaltuustoihin:

  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi,
  • Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi sekä
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon 14 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös: Valtuusto valitsi jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin em. toimikaudeksi seuraavasti:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto
Jäsen                                                       Henkilökohtainen varajäsen
Penttilä Sirkka (SDP)                          Syrjälä Sirpa (SDP)
Risikko Paula (Kok)                                 Aila Mikko (KOK)
Valtamäki Erkki (PS)                                Ala-Riihimäki Jarkko (PS)
Vihriälä Jukka (KESK)                             Lehtimäki Suvi (KESK)

Eskoo sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Jäsen                                                       Henkilökohtainen varajäsen
Behm Niina  (SDP)        Tulisalo Tellervo (SDP)
Konttas Juha (KESK)                                  Mäkynen Hanna (KESK)
Kuvaja Matti (KOK) Kallio Viljami (KOK)

Puheenjohtajan ehdotuksesta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta jätettiin pöydälle.106 § Edustajien nimeäminen maakuntapäiville
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee maakuntapäiville keskuudestaan 17 edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varaedustajan.
Päätös: Valittiin maakuntapäivilleseuraavat henkilöt:
jäsen                                                       henkilökohtainen varajäsen
Ahokas Noora (KOK)                              Ahopelto Satu (KOK)
Hakala Marko (KOK)                              Aila Mikko (KOK)
Homi Kari (KESK)                                   Isopahkala Olli (KESK)
Kattelus-Kilpeläinen Piia (PS)                 Lepistö Petri (PS)
Knuuttila Antti (VAS)                               Jussila Noora (VAS)
Koivisto Veikko (KOK)                            Keskinen Heikki (KOK)
Luhtala Jesse (KOK)                               Panu Jarkko (KOK)
Karhu Johannes  (KESK)                       Mäenpää Mervi (KESK)  
Nuottivaara Esa (KESK)                         Peltonen Jouko (KESK)
Ojaniemi Kati (KESK)                             Turenius Irene (KESK)
Penttilä Sirkka (SDP)                              Perkiö Seppo (SDP)
Rantasaari Henna (VIHR)                       Ojajärvi Tuomas (VIHR)
Rijal Gobinda (SDP)                               Lehtola Eetu (SDP)
Sihto Paula (KESK)                                Flinkkilä Anne (KESK)
Valtamäki Erkki (PS)                               Ala-Riihimäki Jarkko (PS)
Ylisiurua-Hemminki Satu   (KOK)           Särmö Kati (KOK)
Ruotsala Aki (KD)                           Nummensalo Kati (KD)                                  


107 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee kiinteistötoimituksen uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Päätös: Valittiin kiinteistötoimituksen uskotuiksi miehiksi toimikautta vastaavaksi ajaksi seuraavat henkilöt

Kalliokoski Jukka (SDP)
Lemettinen Mauno (KESK)
Männikkö Mikko (KESK)
Nisula Antti (KOK)
Saarimäki Timo (PS)
Tuurinkoski Johanna (KOK)


108 § Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen 13 lautamiestä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.
Päätös: Valittiin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen lautamiehiksi seuraavat henkilöt:
Isosaari Esa (KOK)
Keskinen Jesse (KOK)
Kärsämä Sini-Elina
Lemettinen Mauno (KESK)
Lounatvuori Minna (KOK)
Mikkonen Juha (KESK)
Ojala Mika (PS)
Palmen Patrik (PS)
Salo Jarkko (VAS)
Rintala Nuutti (VIHR)
Suomalainen Mika (KESK)
Tauriainen Keijo (KOK)
Tulisalo Tellervo (SDP)

109 § Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenten valitseminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan.
Päätös: Valittiin Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan seuraavat
henkilöt:
Jäsen                                                      varajäsen
Ala-Sankila Jorma (KOK)                       Porola Lea (KOK)
Isopahkala Olli (KESK)                           Pajulammi Martti  (KESK)

110 § Lakeuden jätelautakunnan jäsenten valitseminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Lakeuden jätelautakuntaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Päätös: Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle.

111 § Talouskehitys 1–6/2021 ja talouden tervehdyttämistoimet vuodelle 2021
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi talouskehitys 1-6/2021 katsauksen sekä kaupunginhallituksen hyväksymän talouden tervehdyttämistoimenpidetavoitteen, että toimintaa sopeutetaan käyttötaloudessa yhteensä 6,0 miljoonalla eurolla (1,26 % kunkin toimialan vuoden 2021 talousarvion toimintamenoista) joko menoja leikkaamalla tai lisätuloja hankkimalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

112 § Asiakasohjaajan viran perustaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto perustaa sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asiakasohjausyksikköön 1.9.2021 lukien asiakasohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien asiakasohjaajan toimen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

113 § Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen ohjaajan toimeksi, Kaarisillan päivätoiminta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että

  • Kaarisillan päivätoimintaan perustetaan 1.9.2021 lukien ohjaajan toimi (04SOS06A), jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto
  • ja lakkautetaan vastaavasta ajankohdasta lukien sosiaaliohjaajan toimi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

114 § Ohjaajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Kytösavun asumispalveluyksikkö
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että

  • Kytösavun asumispalveluyksikköön perustetaan 1.9.2021 lukien lähihoitajan toimi (04SOS06A)
  • toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetyn lain 8 §:n mukainen kelpoisuus ja
  • lakkautetaan vastaavasta ajankohdasta ohjaajan toimi (04SOS050).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670