Valtuuston 15.6.2020 kokouksen päätökset

45 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 10.6.2020 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 10.6.2020.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

46 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja
– tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa keskiviikkona 17. päivänä kesäkuuta 2020 klo 14 ja
– pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla torstaina 18. päivänä kesäkuuta 2020 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Henni Välimaa ja Jouni Korpela

47 § Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen / viran täyttöprosessi
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan 1.9.2020 lukien.

Käsittely:
Keskustelun kuuluessa Esa Nuottivaara esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginjohtajan virkaan  valittaisiin kunnanjohtaja, KTM Jaakko Kiiskilä.
Pertti Mäki-Hakola esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginjohtajan virkaan valittaisiin kunnanjohtaja, KTM Jaakko Kiiskilä.

Erkki Valtamäki esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginjohtajan virkaan valittaisiin kunnanjohtaja, KTM Jaakko Kiiskilä.

Henna Rantasaari esitti Vihreät-valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginjohtajan virkaan valittaisiin valtiosihteeri, FT Olli-Poika Parviainen.

Antti Knuuttila esitti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginjohtajan virkaan valittaisiin kunnanjohtaja, KTM Jaakko Kiiskilä.

Tarja Tenkula esitti, että kaupunginjohtajan virkaan valittaisiin valtiosihteeri, FT Olli-Poika Parviainen.

Tuomas Ojajärvi esitti, että kaupunginjohtajan virkaan valittaisiin valtiosihteeri, FT Olli-Poika Parviainen.

Harry Wallin esitti, että kaupunginjohtajan virkaan valittaisiin kunnanjohtaja, KTM Jaakko Kiiskilä.

Koska keskustelun kuluessa oli ehdotettu kahta eri henkilöä valittavaksi kaupunginjohtajan virkaan, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi asiassa vaalin kuntalain 105 pykälän nojalla suljetuin lipuin kutsuen Seinäjoen kaupungin hallintosäännön III osan 11 luvun 116 pykälän edellyttämiksi ääntenlaskijoiksi, vaaliavustajiksi valtuutetut Jouni Korpelan ja Henni Välimaan.
Vaalin tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtaja, KTM Jaakko Kiiskilä oli saanut neljäkymmentäkolme  (43) ääntä ja valtiosihteeri, FT Olli-Poika Parviainen kahdeksan (8) ääntä.

Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli valinnut kaupunginjohtajan virkaan kunnanjohtaja, KTM Jaakko Kiiskilän 1.9.2020 lukien hakuasiakirjoissa todetuksi seitsemän (7) vuoden määräajaksi. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Edelleen merkittiin, että vaali on ehdollinen, koska hakemusasiakirjoihin ei ollut edellytetty liitettäväksi lääkärintodistusta. Todettiin, että valitun tulee kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 pykälän mukaisesti toimittaa kaupunginhallitukselle lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Esteelliset:
Jari Jokinen kaupunginjohtajan viran hakijana ja Mika Itänen kaupunginjohtajan virkaan suostumuksen antaneena; eivät läsnä. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

48 § Tilinpäätös 2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää tilikauden tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa: Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys 34 526,43 euroa
Rahastojen muutos
Rahastojen vähennys 15 114,83 euroa
Tilikauden alijäämä 22 397 023,58 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
– tilintarkastuskertomus vuoden 2019 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta merkitään tiedoksi,
– kaupunginhallituksen laatima tilinpäätös 2019 hyväksytään,
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2019.
Päätös: Kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset hyväksyttiin.

49 § Arviointikertomus 2019
Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto päättää, että

 • arviointikertomus Seinäjoen kaupungin vuoden 2019 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi ja,
 • valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan vuoden 2020 lokakuun loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antava aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin  seuraava keskustan valtuustoryhmän ehdotus toimenpiteiksi kaupungin talouden tervehdyttämiseksi:

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin seuraava keskustan valtuustoryhmän ehdotus toimenpiteiksi kaupungin talouden tervehdyttämiseksi:

Osana talouden sopeuttamisohjelmaa valmistellaan uuden kaupunginjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden toimesta kolmen kohdan ” skenaariotarkastelu” viidelle vuodelle:
1.Talousennuste:
Rahoitusjohtaja valmistelee viiden vuoden ( 2020-2025) teknisen talousennusteen kuinka kaupungin talous etenee vuosittain niiden lukujen pohjalta, jotka ovat tiedossa: huomioidaan tuloina ne tulot, jotka tiedetään; kuluina ne kulut ja investoinnit, jotka on jo päätetty ja joista on periaatepäätös tai ei voida keskeyttää. Talousennusteen pohjalta rahoitusjohtaja tekee arvion säästötarpeista ja suunnitelman, jolla kaupungin velkaantuminen pysähtyy ja on vuonna 2025 alle 4000 euroa/asukas ja konsernin osalta alle 8 000 euroa/asukas.
2.Investointibudjetointi:
Tarkastellaan investoinnit viiden vuoden ajalla siten, että käydään läpi
1) menossa olevat investoinnit, jotka on päätetty eikä voi pysäyttää tai perua. 2) Suunnitellut investoinnit, joita ei ole vielä aloitettu. Näistä tehdään vaikutusten arviointi, voidaanko suunnitellut investoinnit siirtää, keskeyttää tai luopua jostain kokonaan. 3) käydään läpi kaikki yli 100 000 euron kohteet, joita eri hallintokunnissa on suunnitteilla vuosina 2020- 2025.Näistä kohteista tehdään tarkastelu mitä voidaan toteuttaa, millä rahoituksella ja aikataululla.
– >Rahoitusjohtaja tekee arvioinnin vuosille 2020-2025 mitkä vaikutukset investoinneilla on kaupungin talouden kehitykseen. Tämän tarkastelun tavoitteena on arvio siitä, että millä investointitasolla kaupunki varmistaa, että edellisessä kohdassa mainittu velkataso saadaan toteutumaan.
3.Henkilöstösuunnitelma:
Viiden vuoden henkilöstösuunnitelma, jossa on laskelmat vuosittain 2021-2025 eläköityvistä ja minkälaisista tehtävistä eläköidytään. Mitä uusia virkoja on suunniteltu ko. ajalle sekä laskelma tältä pohjalta viiden vuoden henkilöstökuluista.
Henkilöstöjohto tekee konkreettisen suunnitelman, millä toimenpiteillä mahdollistetaan kustannusten hallinta niin, että kaupungin talous tervehtyy toivotulle tasolle.

50 § Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51 § Talousarvion 2020 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleen-budjetoinnit / Lisätalousarvio 1/2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2020 käyttötalousosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

52 § Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen / Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy

 1. Senaatin asema-alueet Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi esikauppakirjan 5765 m2:n suuruisesta määräalasta tilaa 743-401-65-1, 1,5 miljoonan euron kauppahinnalla ja muutoin kaupunginhallituksen hyväksymillä ehdoilla. Määräraha kauppahinnan maksamiseen varataan v. 2021 talousarvioon.
 2. 1. vaiheen asuinrakennusoikeuden myymisen asemakaavan saatua lainvoiman.
 3. Muistion 2. ja 3 vaiheen toteuttamisperiaatteista.
 4. Into Seinäjoki Oy :n käynnistävän jatkosuunnittelun toimistorakennuksen rakentamiseksi Aseman alueelle vaiheessa 1. siten, että rakennuksen toteuttamisaikataulu, laajuus ja toteuttamistapa ratkaistaan toimistotilojen kysynnän perusteella.
 5. Seipark Oy:n käynnistävän P-asema -parkkitalon suunnittelun tavoitteena toteuttaa se 1.vaiheessa.
 6. Perhepalvelukeskus Aallokon sijoittamisen Asemakorttelien 1. rakennusvaiheeseen uuden asema-aukion yhteyteen ja uuden sijainnin muuttamisesta aiheutuvan hakemuksen tekemisen STM:lle. Toteuttajaksi hyväksytään Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokoti. Kaupunki takaa yhtiön tarvitseman lainan ja tekee yhtiön kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ko. tiloista.
 7. Varautuu myöntämään kaupungin takauksen lainsäädännön rajoissa Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle.

  Asian käsittely kokouksessa:
  Puheenjohtaja totesi asiasta käydyn keskustelun aikana Irene Tureniuksen ehdottaneen Pirjo Aittoniemen, Jouko Peltosen ja Aki Ylisen kannattamana, että asia laitetaan pöydälle elokuun valtuustoon saakka ja sitä ennen selvitetään vielä vaikutukset Aallokon sijoittamisesta aseman alueelle tai Huhtalaan. Kun oli tehty kannatettu asian pöydällepanoehdotus puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä jatketaanko asian käsittelyä vai laitetaanko asia pöydälle. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen; suoritetaan nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Irene Tureniuksen ehdotusta asian pöydälle laittamisesta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 38 JAA-ääntä ja 12 EI-ääntä.
  Asian käsittelyn jatkamisen jälkeen puheenjohtaja totesi Markku Lehtolan ehdottaneen Aki Ylisen, Jouko Peltosen, Erkki Valtamäen ja Tarja Tenkulan kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että ehdotuksen kohta 1 tonttikauppa hyväksytään, esitystä ei hyväksytä muilta osin ja perhepalvelukeskus Aallokko rakennetaan alkuperäiselle paikalle Huhtalaan. Kun oli tehty kannatettu kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että on toimitettava äänestys. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen. Suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka äänestävät Markku Lehtolan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Annetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 36-JAA ääntä ja 14-EI ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Päätös: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä, Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä ja Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy toimitusjohtajana, Harri Jokiranta Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa SeiPark Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

53 § Seinäjoen koulutuskuntayhtymän koulurakennushanke Kirkkokadulle / kaupungin toimenpiteet / määrärahat
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy tehtäväksi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa valmistelutekstistä ilmenevän kiinteistön kaupan 13775 m2:n määräalasta tonttia 743-3-14-8 1 377 500 euron kauppahinnalla ja kaupan yhteydessä sovittavan muut valmistelutekstistä ilmenevät asiat sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen sopimaan muilta osin ehdot, joista neuvotellaan vielä erikseen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Markku Lehtola Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajana ja rakennustoimikunnan puheenjohtajana, Jouko Peltonen, yhtymähallituksen puheenjohtajana, Jyrki Mäkynen ja Mervi Mäenpää yhtymähallituksen jäsenenä, Voitto Välimäki ja Paula Sihto yhtymähallituksen varajäsenenä, Mikko Aila yhtymävaltuuston 2.varapuheenjohtajana; eivät läsnä.

54 § Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Kaarisillan liiketoimintasiirto Seinäjoen kaupungille

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy

 • liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen kehitysvammaisten asumispalvelu- yksikön palvelutuotannon siirtymisestä Seinäjoen kaupungille 3.8.2020 alkaen,
 • viran ja toimien perustamiset liitteen mukaisina,
 • vuoden 2020 talousarvioon em. liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen edellyttämät määrärahamuutokset tilikohtaan 2424 Kaarisillan asumisyksikkö 362 500 € ja vastaava vähennys 362 500 € tilikohtaan 2405 Kehitysvammaisten avo- ja laitoshoito.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

55 § Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Risuviidan asumispalveluyksikön liiketoimintasiirto Seinäjoen kaupungille

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy

 • liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen kehitysvammaisten asumispalvelu- yksikön palvelutuotannon siirtymisestä Seinäjoen kaupungille 3.8.2020 alkaen,
 • viran ja toimien perustamiset liitteen mukaisina,
 • vuoden 2020 talousarvioon em. liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen edellyttämät määrärahamuutokset tilikohtaan 2423 Risuviidan asumisyksikkö 252 900 € ja vastaava vähennys 252 900 € tilikohtaan 2405 Kehitysvammaisten avo- ja laitoshoito.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

56 § Asemakaavan muutos: Pohja 6. kortteli 44, tontit 12 ja 13 /hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 44 (osa) koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteellinen: Sirkka Penttilä asemakaavan muutosaluetta vastapäätä olevan kiinteistön omistajana; ei läsnä.

57 § Asemakaavan laajennus, Roveksen, 55. kaupunginosan korttelit 55 ja 56 sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet / Etelä-Pohjamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus
Kaupunginhallituksen ehdotus.
Valtuusto hyväksyy Roveksen, 55. kaupunginosan kortteleita 55 ja 56 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

58 § Seinäjoen yhteiskoulun Honkavaara-rakennuksen korvaavat tilat, koulurakennuksen kuntoperustaiset korjaustyöt sekä uusi liikuntahalli / määrärahat
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että

 • Seinäjoen yhteiskoulun peruskorjauksen / Honkavaaran korvaavien tilojen to- teutussuunnittelu käynnistetään liikuntahallivaihtoehdon mukaisena,
 • talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 2021–2023 varataan yhteensä 6,9 miljoonan euron määrärahan hankkeelle. Määrärahan jaksotus tarkastel- laan tarkemmin talousarviokäsittelyn 2021 yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

59 § AK-12- tontin 743-4-105-2 myynti Kivistön (4) kaupunginosassa / Asunto Oy Tapiolantie 9

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy kiinteistökaupan, jolla kaupunki myy AK-12 tontin 743-4-105-2 Asunto Oy Tapiolantie 9:lle 524 800 (viisisataakaksikymmentäneljä –tuhatta kahdeksansataa) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteellinen: Henna Rantasaari koska puoliso omistaa Asunto Oy Tapiolantie 9:n osakkeita; ei läsnä.

60 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuuston päättää merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

61 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2019 / vastaukset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto

 • hyväksyy asiaselostuksessa todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
 • päättää katsoa edellä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

62 § Valtuustoaloite/ Valtuustoaloite: Skeitti- ja Skuuttipaikkoja nuorille
Päätös: Valtuusto päätti merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 124 §:n mukaisesti lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Lisätietoja:
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670