Valtuuston 15.11.2021 kokouksen päätökset

§ 143 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 10.11.2021 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja
pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 10.11.2021. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuistaon läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 144 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 18. päivänä marraskuuta 2021 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 19.päivänä marraskuuta 2021 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Heinonen ja Kari Homi

§ 145 Vuoden 2021 talousarvion määrärahojen muutokset sekä talouden toteuma 1-9 2021
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut vuoden 2021 talousarvion määrärahojen muutokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 146 Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2022
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,00 %.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 147 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää määrätä vuoden 2022 osalta kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 148 Henkilöstösuunnitelma 2022
Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ehdotuksen perustettavista toimista ja viroista kelpoisuusehtoineen sekä ehdotuksen lakkautettavista toimista ja viroista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 149 Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vv. 2023-2025 / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti

 • vuoden 2022 talousarvioehdotuksen,
 • talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
 • talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
 • Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
 • taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 150 Valtuuston kokoukset vuonna 2022Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää, että valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2022 seuraavina aikoina:
Kokouspäivä Kellon aika

 • Ma 31.1.2022 klo 17:00
 • Ma 21.2.2022 klo 17:00
 • Ma 21.3.2022 klo 17:00
 • Ma 25.4.2022 klo 17:00
 • Ma 30.5.2022 klo 17:00
 • Ma 13.6.2022 klo 17:00-20:00 talousarvioseminaari
 • Ma 20.6.2022 klo 17:00
 • Ma 29.8.2022 klo 17:00
 • Ma 12.9.2022 klo 17:00-20:00 talousarvioseminaari
 • Ma 26.9.2022 klo 17:00
 • Ma 24.10.2022 klo 17:00
 • Ma 14.11.2022 klo 17:00
 • Ma 12.12.2022 klo 17:00
  Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalon valtuustosalissa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisenä.Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 151 Asemakaavan laajennus, Pajuluoma 20. kaupunginosa, korttelit 142–158 ja Kärki 15. kaupunginosan katualue / kaavan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Pajuluoman 20. kaupunginosan kortteleita 142 – 158 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita sekä Kärjen 15. kaupunginosan katualuetta koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 152 Valtuustoaloite /Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudesta / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • merkitseen tiedokseen asiaselostuksessa todetun selvityksen vastauksena valtuutettu Paula Risikon ym. valtuustoaloitteeseen ja
 • päättää katsoa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 153 Valtuustoaloite/ Mielenterveyspalvelujen saatavuudesta / vastaus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto

 • merkitsee tiedoksi asiaselostuksessa todetun selvityksen vastauksena valtuutettu Paula Risikon ym. valtuustoaloitteeseen ja
 • päättää katsoa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670