Valtuuston 14.12.2020 kokouksen päätökset

110 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 9.12.2020 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 9.12.2020.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

111 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 17. päivänä joulukuuta 2020 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 18. päivänä joulukuuta 2020 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Mikko Muilu ja Mervi Mäenpää

112 § Valtuutettujen lukumäärä
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi 51.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

113 § Asemakaavan muutos: Pohja 6. kortteli 18, tontit 29 ja 30 / hyväksyminen / kirjoitusvirheen korjaaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Pohjan 6. kaupunginosan korttelin 18 pääkäyttötarkoitusta koskevan kirjoitusvirheen (Hallintolaki 51 §) korjauksen edellä asiatekstissä selostetulla tavalla. Asemakaava kuulutetaan voimaan em. tavalla korjatussa muodossaan ja korjattu asemakaavan lähetetään MRA:n 95 §:n mukaisesti Pohjanmaan maanmittaustoimistolle, Etelä-Pohjanmaan liitolle ja rakennusvalvontaviranomaiselle. Lisäksi tieto korjatun asemakaavan voimaantulosta lähetetään Etelä-Pohjanmaan Ely:lle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Sirkka Penttilä koska hänen hallintolaissa tarkoitettu läheisensä omistaa asema-kaava-alueen vieressä olevan kiinteistön; ei läsnä.

114 § Asemakaavan muutos, Keskusta, kortteli 6 / Lujatalo Oy, Asunto Oy Seinäjoen Kutojankatu 10 ja Eepee kiinteistöt Oy / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 6 koskevan asemakaavan.
Päätös: Päätös:Ehdotus hyväksyttiin.

115 § Asemakaavan muutos: Keskusta 1. ko, kortteli 47, aseman alue / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 47 koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

116 § Talouskehitys 1–9/2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää merkitä tiedoksi katsauksen Talouskehitys 1-9/2020. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

117 § Lainatarjousten käsittely
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää ottaa Seinäjoen kaupungille 30 000 000 euron luoton seuraavasti:

Lainamäärä 30 000 000 euroa
Lainanantaja Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto Kiinteäkorkoinen laina
Marginaali: 0 %, korkoindikaatio 19.11. klo 13.00
Muut kulut: 0
Laina-aika 7 vuotta, koronmaksu neljännesvuosittain Lainan lyhennykset Kertalyhenteinen laina.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

118 § Vuoden 2020 talousarvion määrärahojen muutokset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut vuoden 2020 talousarvion määrärahojen muutokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

119 § Ylistaron Vanhustentuki r.y.:n lainan takauksen ehtojen muuttaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että kaupunki Ylistaron Vanhustentuki ry:n Valtiokonttorilta olevan lainan (nro 1340-3636) omavelkaisena takaajana hyväksyy lainaehtojen muuttamisen sellaisina, kun Valtiokonttori on ne hyväksynyt päätöksellään 5.11.2020.
Koska kyseessä on ainoastaan takaajan suostumus olemassa olevien lainaehtojen muutokseen takausprovisiota ei peritä eikä vastavakuutta vaadita.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

120 § Karhuvuoren, Pajuluoman, Veneskosken ja Kalajärven pientalotonttien hinnoittelu ja myyntimenettely vuoden 2021 tonttihaussa
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että

 • Tanelinrannan kaupunginosan Karhuvuoren alueella tonttien 152-1 ja 154-1 sekä kortteleissa 160 – 162 ja 164 – 165 sijaitsevien AO-1 -tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 32 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 34 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon ja että
 • Karhuvuoren AO-tontin 161-10 myyntihinnaksi vahvistetaan 52 €/m² ja kortteleissa 160, 164 ja 165 sijaitsevien AO-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 50 €/m² ja että
 • Karhuvuoren III-alueen AO-1 tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 32 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 34 €/m² puistoon rajoittuvat sekä AO- ja AP- paritalotonttien myyntihinnoiksi vahvistetaan 50 €/m², kuitenkin niin, että ne tontinvaraajat, joiden varaukset perustuvat aiempiin myyntipäätöksiin, saavat ostaa tonttinsa aiemmin määritellyllä, varauspäätökseen merkityllä kauppahinnalla 31.3.2021 saakka ja että
 • Pajuluoman kaupunginosan asemakaavan laajennusalueella AO-1-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 28 €/m2, kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m2, kun tontti rajoittuu puistoon ja että
 • Veneskosken kaupunginosan rakennuspaikkojen myyntihinnaksi vahvistetaan 5 €/m² ja että
 • Peräseinäjoen Kalajärven RA- ja RP-tonttien sekä Aurinkorannan korttelin 305 vapaiden tonttien myyntihinnat yhtenäistetään ja yksikköhinnaksi vahvistetaan 15 €/m². Mahdolliset takaisinostot tapahtuvat kuitenkin edelleen alkuperäistä kauppahintaa vastaavalla hinnalla.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Veikko Koiviston ehdottaneen Voitto Välimäen kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että Peräseinäjoen Kalajärven RA- ja RP-tonttien sekä Aurinkorannan korttelin 305 vapaiden tonttien myyntihinnat yhtenäistetään ja yksikköhinnaksi vahvistetaan 5 euroa/m2. Kun oli tehty kannatettu kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Veikko Koiviston ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 37 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä. Äänestysluettelo liite

Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Päätös: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

121 § AP ja AKR -tonttien hinnoittelu ja myynti / Pajuluoma, Karhuvuori ja Peräseinäjoki

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että

 • Pajuluoman korttelien 127 – 128 AP-tonttien sekä korttelien 129 ja 130 AKR- tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 170 € / k-m² ja että
 • Tanelinrannan Karhuvuoren asuntoalueen korttelien 171 ja 172 AP-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 190 €/k-m² ja että
 • Tanelinrannan Karhuvuoren tontin 168-1 yksikköhinnaksi vahvistetaan 190
  €/k-m² kuitenkin niin, että tontinvaraaja, jonka varaus perustuu aiempaan varauspäätökseen, saa ostaa tontin aiemmin määritellyllä, varauspäätökseen merkityllä kauppahinnalla 31.1.2021 saakka ja että
 • Peräseinäjoen kirkonkylän korttelin 32 AKR-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 60 €/k-m²

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

122 § Kiinteistön Rantaluhta 743-404-8-1572 osto
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisen kaupan, jolla kaupunki ostaa Rantaluhta- nimisen kiinteistön kiinteistötunnus 743-404-8-1572 431 866 € (neljäsataakolmekymmentä -yksituhatta kahdeksansataakuusikymmentäkuusi) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

123 § Isonkyrön kunnan siirtyminen Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueeseen / toiminnan siirtämistä koskeva sopimus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän Seinäjoen ja Vaasan kaupunkien välisen toiminnan siirtosopimuksen, joka koskee Isonkyrön kunnan pelastustoimen siirtymistä Pohjanmaan pelastustoimen alueesta Etelä- Pohjanmaan pelastustoimen alueeseen 1.1.2021 alkaen.

Lisäksi valtuusto perustaa Etelä-Pohjan-maan pelastuslaitos -liikelaitoksen seuraavat virat 1.1.2021 lukien:

 • 2 palomiehen virkaa (5 01 04 01 8) kelpoisuusvaatimuksena pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011 § 6) mukainen kelpoisuus
 • 14 yksikönjohtajan sivuvirkaa
 • 5 vanhempi sammutusmiehen sivuvirkaa
 • 2 sammutusmiehen sivuvirkaa
 • 3 nuorempi sammutusmiehen sivuvirkaa

Sivuviranhaltijoiden kelpoisuusvaatimukset määräytyvät käytettävän nimikkeen edellyttämien sammutustyön-, savusukellus-, ensiapu-, pelastustyön ym. kurssien suorittamisesta, yksikönjohtajan osalta yksikönjohtajakoulutuksen suorittamisesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

124 § Seinäjoen kaupungin hankintojen strateginen toimenpideohjelma 2021–2025
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin hankintojen strategisen toimenpideohjelman vuosille 2021–2025 liitteen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

125 § Seinäjoen kaupungin sopimusohjaus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungissa noudatettavaksi liitteestä ilmenevät Seinäjoen kaupungin sopimusohjausta koskevat ohjeet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

126 § Työllisyyden kuntakokeiluhanke / Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muutokset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muuttamisen 1.2.2021 alkaen niin, että valmistelutekstistä ilmenevät työllisyyden kuntakokeiluun liittyvät tehtävät ja ratkaisuvalta kirjataan elinvoimalautakunnalle. Elinvoimalautakunnan tulee delegoida omalla toimintasäännöllään ratkaisuvaltaa tarvittavassa laajuudessa viranhaltijoille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

127 § Määräaikaisten virkojen perustaminen / työllisyyden kuntakokeilu
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää

 • muuttaa vastaava työvalmentajan toimen vastaava omavalmentajan viraksi, työvalmentajan toimen palveluesimiehen viraksi, neljä (4) työvalmentajan tointa omavalmentajien viroiksi, palvelukoordinaattorin toimen omavalmentajan viraksi ja työpaikkavalmentajan toimen omavalmentajan viraksi työllisyyden kuntakokeilun ajalle1.2.2021 – 30.6.2023,
 • perustaa palveluesimiehen viran (04SOS050) ja viisi (5) omavalmentajan virkaa (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva AMK-tutkinto työllisyyden kuntakokeilun ajalle 1.2.2021 – 30.6.2023.

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
 • Esteellinen: Helena Koivusaari asianosaisena; ei läsnä.

128 § LVI-asentajan toimen perustaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää perustaa kaupunkiympäristön toimialalle toimitilojen tulosalueelle ylläpitopalvelujen tulosyksikköön 1.3.2021 lukien LVI-asentajan toimen (5 01 04 01 8) kelpoisuusvaatimuksena putkiasentajan perustutkinto tai muu soveltuva LVI-alan koulutus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien autonkuljettajan toimen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 129 Hallintosäännön 125 §:n mukainen kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle / Irene Turenius
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen valtuutettu Irene Tureniuksen kirjalliseen kysymykseen oheisen valmistelutekstistä ilmenevän vastauksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

130 § Valtuustoaloite/Tuleeko ympärivuorokautisen hoidon odottaminen kalliiksi?
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi oheisen vastauksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

131 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää merkitä tiedokseen sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

132 § Yhteistyön puitesopimus: Vaasan yliopisto ja Seinäjoen kaupunki / 2021– 2025
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Seinäjoen kaupungin ja Vaasan yliopiston välisen puitesopimuksen ajalle 1.1.2021–31.12.2025 allekirjoitettavaksi ja että puitesopimukseen sisältyvä rahoitus osoitetaan vuosittain aluekehitysrahoituksen määrärahoista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

133 § Yhteistyön puitesopimukset / Vaasan yliopisto ja Sibelius-Akatemia/ Sopimus Taideyliopiston Seinäjoen yksikön toiminnasta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi Taide-yliopiston ja Seinäjoen kaupungin välisen sopimuksen kumppanuudesta ja että sopimukseen sisältyvä rahoitus osoitetaan vuosittain aluekehitysrahoituksen määrärahoista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

134 § Tampereen yliopiston, Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sopimus kumppanuudesta vuosille 2014-2020 / Tampereen yliopisto, Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sopimus kumppanuudesta 1.1.2021– 1.12.2027
Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto hyväksyy allekirjoitettavaksi Tampereen yliopiston, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin välisen sopimuksen kumppanuudesta ja että sopimukseen sisältyvä rahoitus osoitetaan vuosittain aluekehitysrahoituksen määrärahoihin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

135 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2020 / toteutuminen ja kehittämispalveluista maksettava korvaus / talousarvion muuttaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle maksettavaksi yhteensä 1 193 335 euroa (+alv) korvauksena vuoden 2020 tavoite- ja palvelusopimuksen mukaisesta elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämispalveluista.

Lisäksi valtuusto päättää, että vuoden 2020 talousarviota muutetaan siten, että tilikohdan 1302 Kaupunginhallitus kustannuspaikka 4460 Muut yhteistoimintaosuudet määrärahaa korotetaan 293 400 eurolla (+alv) em. korvauksen maksamista varten.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.

136 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2021
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Into Seinäjoki Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän tavoite- ja palvelusopimuksen vuodelle 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen, p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670, jari.jokinen(at)seinajoki.fi