Museoviraston vuoden 2021 rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten haku on alkanut 1.10.2020

Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Entistämishanke voi koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta. Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan ovia, ikkunoita, listoja, tulisijoja, pinnoitteita yms. sekä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia, siihen pysyvästi kiinnitettyjä koneita ja laitteita.

Museoviraston haku päättyy 11.11.2020. Lisätieoja Museoviraston verkkosivuilla https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset.