Kaupunginhallituksen 9.8.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

257 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

258 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

259 § Valtuuston kokoukset loppuvuonna 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää, että valtuuston kokoukset järjestetään loppuvuonna 2021 seuraavina ajankohtina:

Maanantai 20.9. klo 17.00 – 20.00 talousseminaari
Maanantai 27.9. klo 17.00
Maanantai 25.10. klo 17.00
Maanantai 15.11. klo 17.00
Maanantai 20.12. klo 17.00

Valtuuston kokouspaikat määräytyvät myöhemmin.
Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

260 § Valtuusto kokouksesta tiedottaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää, että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista on nähtävillä, koska ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävillä, ilmoitetaan kaupungin koti (internet) sivulla ja kulloinkin kaupungin viralliseksi ilmoituslehdeksi valitussa lehdessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

261 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali ajalle 16.8.2021 – 31.5.2025
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee valtuuston vaalilautakuntaan ajalle 16.8.2021–31.5.2025 viisi (5) jäsentä ja jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

262 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan kahden (2) vuoden toimikaudeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

263 § Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin tehtävät
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto määräisi valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi/sihteeriksi hallintojohtaja Jari Jokisen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jari Jokinen asianosaisena; ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Elina Hihnala-Mäkelä.

264 § Valtuustoryhmät
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus saattaa edellä todetun valtuuston tietoon siten, että tässä yhteydessä puheenjohtajalla on mahdollisuus tuoda julki ne kirjalliset ilmoitukset, joissa valtuustoryhmien muodostamisesta on todettu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

265 § Istumajärjestys
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus saattaa edellä todetun valtuuston tietoon siten, että valtuuston puheenjohtaja tässä yhteydessä hyväksyy valtuustoryhmien istumajärjestyksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

266 § Tasa-arvolain soveltaminen kunnallisissa toimielimissä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi ja huomioonotettavaksi em. tasaarvolain säännökset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

267 § Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kahden vuoden toimikaudeksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kaupunginhallitukseen kahden (2) vuoden toimikaudeksi kolmetoista (13) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee kaupunginhallituksen jäsenten
keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

268 § Tarkastuslautakunnan valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudelle kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

269 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen lautakuntiin / hallintosäännön muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 2 luvun 10 §:ää muutetaan niin, että valtuuston valitsemien lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja lukuun ottamatta keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kaupungin lautakuntiin valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

270 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen yhtymävaltuustoihin
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin seuraaviin yhtymävaltuustoihin:

  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi,
  • Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi sekä
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon 14 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

271 § Edustajien nimeäminen maakuntapäiville
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää valita maakuntapäiville keskuudestaan 17 edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

272 § Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen 13 lautamiestä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

273 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kiinteistötoimituksen uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

274 § Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenten valitseminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

275 § Lakeuden jätelautakunnan jäsenten valitseminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Lakeuden jätelautakuntaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

276 § Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan 12 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

277 § Talouskehitys 1–6/2021 ja talouden tervehdyttämistoimet vuodelle 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee tiedoksi talouskehitys 1-6/2021 katsauksen.
  • hyväksyy talouden tervehdyttämistoimenpidetavoitteeksi, että toimintaa sopeutetaan käyttötaloudessa yhteensä 6,0 miljoonalla eurolla (1,26 % kunkin toimialan vuoden 2021 talousarvion toimintamenoista) joko menoja
    leikkaamalla tai lisätuloja hankkimalla,
  • saattaa tämän päätöksen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

278 § Seinäjoen kaupungin vieraanvaraisuus ja huomionosoitukset / periaatteet / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen Seinäjoen kaupungin vieraanvaraisuus, edustuskäytännöt sekä huomionosoitusten periaatteet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

279 § Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen liitteestä ilmenevän Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

280 § Digi- ja väestötietoviraston kirje äänestysalueen muuttamisesta vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ei tee valtuustolle esitystä äänestysaluejaon muuttamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

281 § Kurikan Jäähalli Oy:n osakkeiden myyminen Kurikan kaupungille
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myydä Kurikan kaupungille Seinäjoen kaupungin omistamat 60 Kurikan Jäähalli Oy:n osaketta 52,56 euroa/osake eli yhteensä 3 153,60 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

282 § Poikkeusolojen vaikutus tapahtuma-avustusten takaisinperintään
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy muutoksen tapahtuma-avustusten takaisinperintään vallitsevien poikkeavien olosuhteiden vuoksi. Kaupunginhallitus oikeuttaa elinvoimalautakunnan päättämään tapahtuma-avustusten takaisinperinnästä
tapahtumakohtaisesti em. valmistelutekstistä ilmenevien periaatteiden mukaisesti.

Elinvoimalautakunta voi päättää myös niiden tapahtuma-avustusten myöntämisestä, jotka ovat vielä myöntämättä ja joissa tapahtuma peruuntuu. Näiden tapahtumien osalta myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään
niiden tapahtuman tuottamisesta aiheutuneiden tuotantokustannusten suuruinen, jotka eivät tule katetuksi muilla avustuksilla tai muilla tuloilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Välimäki Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä sekä Kimmo Heinonen hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö.

283 § Kassalainan myöntäminen Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodille
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodille seuraavan
kassalainan:

Lainan määrä: 170 000 euroa
Lainan korko: 3 kuukauden euribor + 0,75 %, kuitenkin vähintään 0,75 %
Laina-aika: 1 vuosi
Lainan vakuus: Lainan määrää vastaava panttikirjakiinnitys vuokra-oikeuteen (kiinteistö 743-14-13-6 ) ja vuokra-alueella oleviin rakennuksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Tiina Perä Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

284 § Hankintapäätös: 21038 henkilökuljetusten välityspalvelu / oikaisuvaatimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hylkää Keskustaksi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen valmistelutekstistä ilmenevin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245