Kaupunginhallituksen 8.6.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

180 § Viranhaltijapäätökset
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

181 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta
kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

182 § Kaupungin vakuuttamisen periaatteet ja vakuutusten kilpailutus
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä asiaselostuksessa todetut vakuuttamisen periaatteet kaupungin vakuutuspolitiikan perustaksi ja päättää käynnistää vakuutuskilpailutuksen tältä pohjalta seuraavin tarkennuksin:

 • Omaisuusvakuutuksessa rakennusten osalta omavastuuksi valitaan 10 000 euroa.
 • Keskeytysvakuutuksessa pidetään vakuutusturva ennallaan.
 • Metsävakuutus muutetaan pelkäksi palovakuutukseksi omavastuun ollessa 10.000 euroa.
 • Liikenne- ja autovakuutus pidetään entisin ehdoin voimassa.
 • Julkisyhteisöjen vastuuvakuutus pidetään entisin ehdoin voimassa.
 • Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus pidetään entisin ehdoin voimassa.
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus pidetään entisin ehdoin voimassa.
 • Etätyön tapaturmavakuutus pidetään entisin ehdoin voimassa.
 • Kuntalaisen ryhmätapaturmavakuutus pidetään entisin ehdoin voimassa.
 • Matkavakuutus pidetään entisin ehdoin voimassa.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa rahoitusjohtajan tekemään mahdollisia täsmennyksiä vakuutusperiaatteisiin, mikäli kilpailutuksen yhteydessä ne nähdään tarpeellisiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

183 § Seinäjoen koulutuskuntayhtymän koulurakennushanke Kirkkokadulle / kaupungin toimenpiteet / määrärahat
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy tehtäväksi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa valmistelutekstistä ilmenevän kiinteistön kaupan 13775 m2:n määräalasta tonttia 743-3-14-8 1 377 500 euron kauppahinnalla ja kaupan yhteydessä sovittavan muut valmistelutekstistä ilmenevät asiat sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen sopimaan muilta osin ehdot, joista neuvotellaan vielä erikseen Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Markku Lehtola Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajana sekä rakennustoimikunnan puheenjohtajana ja Paula Sihto Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen varajäsenenä ja Kati Ojaniemi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän viranhaltijana; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Kati Särmö.

184 § Seinäjoen kaupungin hulevesimaksun taksa
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy otettavaksi käyttöön vuoden 2021 alusta hulevesimaksun hulevesiverkon toiminta-alueella oheisen rakennetun kiinteistön pinta-alaan perustuvan taksan mukaisesti.

Kiinteistön pinta-ala m2
luokat
Hulevesimaksu €
– 0 – 750 m225
– 751 – 2000 m240
– 2001 –3000 m275
– 3001 – 5000 m2150
– 5001 – 10000 m2300
– 10001 m2600

Hallintojohtajan ehdotus kokouksessa:

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös: Hallintojohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

185 § Vaihtokirjan ja kauppakirjan hyväksyminen / Finlandsfastigheter Oy (aiemmin GevFin Real Estate Oy) / SSR Pohjanmaa Oy:n esitys / vakuuden hyväksyminen / maksutakaus
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy ko. maksutakauksen sillä ehdolla, että kaupungille toimitetaan uusi vakuus (pankkitakaus tai takausvakuutusten myöntämiseen erikoistuneen yhtiön myöntämä takaus) maankäyttösopimukseen perustuvien jäljellä olevien vastuiden hoitamisesta heti, kun em. vakuuden voimassaoloaika päättyy eli 30.4.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

186 § Keskuspuiston määräaikainen vuokrasopimus hammashoitolan tarpeisiin
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Kuisla Group Oy:n kanssa allekirjoitetaan liitteen mukainen määräaikainen vuokrasopimus hammashoitolan tarpeisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

187 § TOIMEKSI-hanke 2020–2022 (Työkykyohjelma)
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

 • hyväksyy TOIMEKSI -hanke 2020–2022 (Työkykyohjelma) hakemuksen toimitettavaksi Sosiaali- ja terveysministeriölle,
 • Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sitoumuksen TOIMEKSI -hanke 2020-2022 (Työkykyohjelma) hankkeeseen osallistumisesta 30.6.2020 mennessä,
 • hankehakemuksen jättämisen jälkeen tehtävät tarkennukset tehdään virkamiestyönä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

188 § Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen / Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy

 1. Senaatin asema-alueet Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi esikauppakirjan 5765 m2:n suuruisesta määräalasta tilaa 743-401-65-1, 1,5 miljoonan euron kauppahinnalla ja muutoin kaupunginhallituksen hyväksymillä ehdoilla. Määräraha kauppahinnan maksamiseen varataan v. 2021 talousarvioon.
 2. 1. vaiheen asuinrakennusoikeuden myymisen asemakaavan saatua lainvoiman.
 3. Muistion 2. ja 3 vaiheen toteuttamisperiaatteista.
 4. Into Seinäjoki Oy :n käynnistävän jatkosuunnittelun toimistorakennuksen rakentamiseksi Aseman alueelle vaiheessa 1. siten, että rakennuksen toteuttamisaikataulu, laajuus ja toteuttamistapa ratkaistaan toimistotilojen kysynnän perusteella.
 5. Seipark Oy:n käynnistävän P-asema -parkkitalon suunnittelun tavoitteena toteuttaa se 1.vaiheessa.
 6. Perhepalvelukeskus Aallokon sijoittamisen Asemakorttelien 1. rakennusvaiheeseen uuden asema-aukion yhteyteen ja uuden sijainnin muuttamisesta aiheutuvan hakemuksen tekemisen STM:lle. Toteuttajaksi hyväksytään Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokoti. Kaupunki takaa yhtiön tarvitseman lainan ja tekee yhtiön kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ko. tiloista.
 7. Varautuu myöntämään kaupungin takauksen lainsäädännön rajoissa Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle.

Käsittely:

Markku Lehtola esitti Sirkka Penttilän kannattamana, että kohta 1 tonttikauppa hyväksytään, hallintojohtajan esitystä ei hyväksytä kohdilta 2 – 7, ja että Perhepalvelukeskus Aallokko rakennetaan alkuperäiselle paikalle Huhtalaan.

Kun oli tehty hallintojohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, mikä yksimielisesti hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksen tuloksena hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin äänin 8 (Mäki-Hakola, Luotola, Nummensalo, Eloniemi, Rantasaari, Ristilä, Sihto, Valtamäki) – 2 (Lehtola, Penttilä).

Päätös: Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä ja Kati Särmö Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäseninä, Kati Ojaniemi ja Maarit Mikkanen Into Seinäjoki Oy:n hallituksen varajäseninä, Harri Jokiranta Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa SeiPark Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Raimo Ristilä.

189 § Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Risuviidan asumispalveluyksikön liiketoimintasiirto Seinäjoen kaupungille
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy

 • liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen kehitysvammaisten asumispalvelu-
  yksikön palvelutuotannon siirtymisestä Seinäjoen kaupungille 3.8.2020 alkaen
 • viran ja toimien perustamiset liitteen mukaisina.

Lisäksi valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvioon em. liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen edellyttämät määrärahamuutokset tilikohtaan 2423 Risuviidan asumisyksikkö 252 900 € ja vastaava vähennys 252 900 € tilikohtaan 2405 Kehitysvammaisten avo- ja laitoshoito.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

190 § Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen Kaarisillan liiketoimintasiirto Seinäjoen kaupungille
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy

 • liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen kehitysvammaisten asumispalvelu-yksikön palvelutuotannon siirtymisestä Seinäjoen kaupungille 3.8.2020 alkaen
 • viran ja toimien perustamiset liitteen mukaisina.

Lisäksi valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvioon em. liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen edellyttämät määrärahamuutokset tilikohtaan 2424 Kaarisillan asumisyksikkö 362 500 € ja vastaava vähennys 362 500 € tilikohtaan 2405 Kehitysvammaisten avo- ja laitoshoito.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

191 § AK-12- tontin 743-4-105-2 myynti Kivistön (4) kaupunginosassa / Asunto Oy Tapiolantie 9
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy kiinteistökaupan, jolla kaupunki myy AK-12 tontin 743-4-105-2 Asunto Oy Tapiolantie 9:lle 524 800 (viisisataakaksikymmentäneljä –tuhatta kahdeksansataa) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta
ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:

Henna Rantasaari Hallintolain 28 §:n perusteella puolison omistaessa Asunto Oy Tapiolantie 9:n osakkeita; ei läsnä.

192 § Poikkeamishakemus, 743-404-3-14, Kuorasjärvi / vapaa-ajan asunnon ja talousrakennuksen rakentaminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainittuihin seikkoihin perustuen poikkeamisluvan rakentaa rantavyöhykkeelle ilman MRL 72 §:n mukaista kaavaa, sillä ehdolla, että rakennusluvan yhteydessä tulee tarkistaa rakennuksen etäisyys rantaviivasta rakennusjärjestyksen mukaiseksi ja että huomioidaan tulvakorkeus rakentamisessa. Jätevedet on käsiteltävä erityisellä huolella ympäristönsuojelun ohjeiden mukaan.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikaisuohjeet:
MRL 72§, 171§, 173§,174§ ja 198§, MRA 86§, 88§ ja 97§. Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksentekopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeuslupaa vastaava rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

193 § Seinäjoen yhteiskoulun Honkavaara-rakennuksen korvaavat tilat, koulurakennuksen kuntoperustaiset korjaustyöt sekä uusi liikuntahalli / määrärahat
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää

 • kaupunginvaltuustolle Seinäjoen yhteiskoulun peruskorjauksen / Honkavaaran korvaavien tilojen toteutussuunnittelun käynnistämistä liikuntahallivaihtoehdon mukaisena
 • kaupunginvaltuustolle talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 2021-2023 varattavaksi yhteensä 6,9 miljoonan euron määrärahavarauksen hankkeelle. Määrärahan jaksotus tarkastellaan tarkemmin talousarviokäsittelyn 2021 yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

194 § Anvia Oyj:n osakkeiden myyminen Elisa Oyj:lle / oikaisuvaatimus /kauppakirja lykkäävin ehdoin / Erkki Valtamäen valitus Vaasan hallintooikeuteen / kaupungin lausunto / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / kauppa
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Elisa Oyj:n kanssa tehdään liitteen mukainen sopimus, jossa sovitaan prosessin aikana sovittujen osinkojen jakoon liittyvistä asioista ja kauppakirjan tarkennukset.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että ko. sopimukset voidaan allekirjoittaa kaupunkia lopullisesti sitovina ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan tässä kokouksessa.

Käsittely:

Erkki Valtamäki esitti, että kaupunki ei hyvitä 106 320 euroa Elisa Oyj:lle tämän sopimuksen täytäntöönpanossa, mikä kannattamattomana raukesi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:

Raimo Ristilä Viria Oy:n hallintoneuvoston jäsenenä; ei läsnä.

195 § Sahanevan suojelupäätöksen hakeminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tehdään Sahanevan suoalueella sijaitsevia, kaupungin omistamia, edellä lueteltuja kiinteistöjä koskeva, edellä asiatekstissä kuvattu esitys niiden perustamiseksi luonnonsuojelulain 24 §:n 1 ja 2 momentin kohdissa tarkoitetuksi suojelualueeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

196 § Asemakaavan muutos: Pohja 6. kortteli 44, tontit 12 ja 13 /hyväksyminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

 • toteaa Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 44 (osa) koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset asuntojen määrää, vierasautopaikkaa ja tontin raja-aitaa koskevat tarkistukset määräyksiin
 • käynnistää yleis- ja korttelisuunnitelman laatimisen Pohjan alueelle ja
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:

Sirkka Penttilä asemakaavan muutosaluetta vastapäätä olevan kiinteistön omistajana; ei läsnä.

197 § Asemakaavan laajennus, Roveksen, 55. kaupunginosan korttelit 55 ja 56 sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet / Etelä-Pohjamaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen oikaisukehotus
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

 • toteaa Roveksen, 55. kaupunginosan kortteleita 55 ja 56 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita koskevasta asemakaavasta annetut oikaisukehotuksen,
 • hyväksyy siihen annetun vastineen sekä vähäiset hulevettä koskevat kaavamääräysmuutokset sekä selostukseen tehdyt täydennykset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

198 § Hankintapäätös: Opetustoimen hallinto-ohjelman kokonaisratkaisun hankinta / Sopimuksen siirto / sopimus Helmi-järjestelmän päättämisestä
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi CGI-Suomi Oy:n kanssa valmistelutekstistä ilmenevän sopimuksen Helmi-järjestelmän päättämisestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

199 § Hankintapäätös: Yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden hankinta
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

 • jättää huomioimatta alla mainittujen yritysten ne konekohtaiset tarjoukset, jotka oli annettu muista kuin tarjouspyynnössä ilmoitetuista koneryhmistä:

a) Kuljetus Tuomet Oy
b) Veljekset Peltokangas Oy

 • hyväksyä liitteessä 2 esitettyjen, yritysten tekemät konekohtaiset tarjoukset puitejärjestelyyn. Hyväksyttyjen tarjousten perusteella laaditaan konekohtaiset puitesopimukset yksikköhintaisista työkonepalveluista.
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Hankinnan ennakoitu arvo on n. 2.000.000,00 euroa sopimuskauden aikana, ilman arvonlisäveroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

200 § Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen / viran täyttöprosessi
Kaupunginhallituksen sihteerin ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaupunginjohtajan 1.9.2020 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Jari Jokinen kaupunginjohtajan viran hakijana ja Mika Itänen kaupunginjohtajan virkaan suostumuksensa antaneena; eivät läsnä.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Henkilöstöjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968