Kaupunginhallituksen 8.3.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

64 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

65 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

66 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 22.2.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Markku Lehtola asianosaisen aviopuolisona ( 15 §) ja Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä ( 16 ja 17 §:t); eivät läsnä.

67 § Valtuustoaloite / Sote-henkilöstön huomioiminen koronapandemian kuormituksen ja haasteiden vuoksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen henkilöstöhallinnon valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

68 § Valtuustoaloite/ Mielenterveyspalvelujen saatavuudesta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

69 § Valtuustoaloite / Kotisairaalan laajentamisesta myös Peräseinäjoen ja Ylistaron keskustaan saakka
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

70 § Valtuustoaloite / Esitetään Ylistarossa sijaitsevan Pappilankujan peruskorjausta ja päällystämistä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

71 § Valtuustoaloite / Koulukyytien järjestäminen susialueilla
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

72 § Valtuustoaloite / Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

73 § Valtuustoaloite / Maksuton aamupalatarjoilun kokeilu peruskouluihin
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

74 § Purkamislupahakemus / Varastotie 7 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista purkamislupahakemuksesta, joka koskee myymälä- ja varastorakennusta, kiinteistöä kiinteistötunnus 743-5-19-8, osoite Varastotie 7.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

75 § Konserniraportointi 1.1. – 31.12.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen ja saattaa ne valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

76 § Asemakaavan muutos: Itikka, kortteli 4 ja 24 / PEAB Oy / ehdotuksen nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Itikan 7. kaupunginosan kortteleita 4 ja 24 sekä virkistys- ja katualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

77 § Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Maansiirto Veljekset Rinta Oy / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että em. ympäristölupahakemus tulee käsitellä ja ratkaista ympäristösuojelulain lupaharkinnan perusteista ja luvan myöntämisen edellytyksistä säädellyllä tavalla ja tässä yhteydessä huomioida em. luvan kohteena olevan kiinteistön luokittelu kohtalaisen arvokkaaksi kallioalueeksi.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Henna Rantasaaren ehdottaneen kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, ettei lupaa myönnetä. Puheenjohtaja totesi, että Henna Rantasaaren ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

78 § Lainatarjousten käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • ottaa Seinäjoen kaupungille vuoden 2021 talousarviolainana 30 707 000 euron luoton seuraavasti:
Lainamäärä30 707 000 euroa
LainanantajaKuntarahoitus Oyj
Lainan muotoKiinteäkorkoinen laina
Lainan korko0 %, korkoindikaatio 19.2.2021
Laina-aika7 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennyksetNeljännesvuosittain
 • saattaa asian valtuuston tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

79 § Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin valmistelutekstistä ilmenevät henkilöt.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus:

Oikeusminiteriö on 8.3.2021 lähettämällään kirjeellä ilmoittanut, että kuntavaalit siirtyvät nopeasti pehenevan koronaviustilanteen takia. Uusi vaalipäivä on 13.6.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa on kaksi viikoa 26.5-8.6.2021.

Edellä mainitusta syystä asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten valintaa valmistelevalle kaupunginhallituksen asettamalle toimikunnalle.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

80 § Sosiaali- ja terveysjohtajan viran haettavaksi julistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus julistaa sosiaali- ja terveysjohtajan viran haettavaksi 1.4.2021 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

81 § Liikuntatoimenjohtajan viran täyttäminen / haastattelu
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee liikuntatoimenjohtajan viran hakijat tiedoksi ja
 • nimeää valintaa valmistelevaan työryhmään kolme luottamushenkilöä, joista yksi on työryhmän puheenjohtaja, sekä viranhaltijoista henkilöstöjohtaja Raija Rannan ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierulan.

Päätös: Merkittiin liikuntatoimenjohtajan hakijat tiedoksi ja hyväksyttiin esitetyt viranhaltijat työryhmään.

Lisäksi valittiin yksimielisesti työryhmään luottamushenkilöinä Aki Ylisen ehdotuksesta puheenjohtajaksi Mikael Luotola ja Kati Särmön ehdotuksesta jäseniksi Raimo Ristilä hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Jesse Luhtala sekä Sirkka Penttilän ehdotuksesta Erkki Valtamäki.

Esteellinen: Maarit Mikkanen hallintolain 28 §:n perusteella; ei läsnä.

82 § Kaupungingeodeetin viran täyttäminen/ haastattelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi kaupungingeodeetin virkaa hakeneet,
 • valita haastatteluryhmään keskuudestaan kolme (3) edustajaa (yksi ryhmän puheenjohtaja), kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajan sekä viranhaltijoista kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan
 • kutsua haastatteluun kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsi keskuudestaan haastatteluryhmään Aki Ylisen ehdotuksesta Esa Nuottivaaran, Kati Särmön ehdotuksesta puheenjohtajaksi Reima Kuislan ja Sirkka Penttilän ehdotuksesta Markku Lehtolan.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245