Kaupunginhallituksen 8.11.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 392 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 393 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 394 Vuoden 2021 talousarvion määrärahojen muutokset sekä talouden toteuma 1-9 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 1. Merkitsee talouden toteutuminen 1-9 2021 tiedoksi.
  Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää toimialoja loppuvuoden aikana toteuttamaan 9.8.2021 hyväksytyn talouden tervehdyttämistoimien suunnitellut toimenpiteet, jotta talousarvion ylitystä saadaan niinkin pienennettyä.
 2. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut vuoden 2021 talousarvion määrärahojen muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 395 Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,00 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 396 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä vuoden 2022 osalta kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 397 Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vv. 2023-2025 / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti

 • vuoden 2022 talousarvioehdotuksen,
 • talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
 • talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
 • Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
 • taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan kokouksessa investointeja koskevalta osin siten, että vuoden 2022 talousarvioon varataan kohtaan kansalaistori 100 000 euroa käytettäväksi nurmiportaiden kunnostamiseen ja 900 000 euroa toripaviljongin toteuttamiseen, lisäksi taloussuunnitelmaan vuodelle 2023 varataan 800 000 euroa kansalaistorin kunnostuksen loppuun saattamiseen.

Muilta osin kaupunginjohtaja ei muuttanut ehdotustaan.

Päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus siihen kokouksessa tehtyine muutoksineen hyväksyttiin.

§ 398 Tietohallintojohtajan viran täyttö / viran vastaanottaminen
Hallintojohtajan ehdotus
Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 399 Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon johtavan hygieenikon viran haettavaksi julistaminen / haastattelu
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee haastattelutyöryhmän, jossa on kolme luottamushenkilöä ja viranhaltijoista sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala ja vs. henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki

Haastattelutyöryhmä valitsee haastateltavat hakijat ja valmistelee kaupunginhallitukselle ehdotuksen viran täyttämisesta. Täyttöprosessin aikana voidaan hyödyntää soveltuvuusarviointia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Haastatteluryhmään valittiin Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdotuksesta jäseneksi Erkki Valtamäki, Kati Särmön ehdotuksesta varapuheenjohtajaksi Paula Risikko ja Aki Ylisen ehdotuksesta puheenjohtajaksi Mervi Mäenpää.

§ 400 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2022
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna 2022 pidetään pääsääntöisesti maanantaisin kello 15.30 kuitenkin kesäaikana klo 15.00 alkaen.

Kaupunginhallituksen kokoukset alkuvuonna vuonna 2022 ovat seuraavat:
Kokousaika/ Kellonaika
17.1. 15.30
24.1. 15:30
7.2. 15.30
14.2. 15:30
7.3. 15.30
14.3. 15:30
28.3. 15:30 Tilinpäätöskokous
4 .4. 15:30
11.4. 15:30
2.5. 15:30
9.5. 15:30
16.5. 15:30
23.5. 13:00-17:00 Talousseminaari
6.6. 15:00
27.6. 15:00
15.8. 15:00
22.8. 15:00
5.9. 13:00-17:00 Talousseminaari
19.9. 15:30
3.10. 15:30
10.10. 15:30
31.10. 15:30
7.11. 15:30
21.11. 15:30
28.11. 15:30
19.12. 15:30

Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 401 Valtuuston kokoukset vuonna 2022
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää, että valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2022 seuraavina aikoina:

Kokouspäivä/ Kellon aika

 • Ma 31.1.2022 klo 17:00
 • Ma 21.2.2022 klo 17:00
 • Ma 21.3.2022 klo 17:00
 • Ma 25.4.2022 klo 17:00
 • Ma 30.5.2022 klo 17:00
 • Ma 13.6.2022 klo 17:00-20:00 talousarvioseminaari
 • Ma 20.6.2022 klo 17:00
 • Ma 29.8.2022 klo 17:00
 • Ma 12.9.2022 klo 17:00-20:00 talousarvioseminaari
 • Ma 26.9.2022 klo 17:00
 • Ma 24.10.2022 klo 17:00
 • Ma 14.11.2022 klo 17:00
 • Ma 12.12.2022 klo 17:00

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalon valtuustosalissa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisenä.
Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 402 Tontin 743-21-42-5 myynti osittain rakennettuna
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • hyväksyy tontin 743-21-42-5 myymisen osittain rakennettuna edelleen asiatekstissä ilmenevällä tavalla,
 • luopuu asiatekstissä esitettyjen syiden perusteella sopimussakon perimisestä tässä vaiheessa,
 • myöntää asuinrakennuksen valmiiksi rakentamiselle lisäaikaa 30.11.2022 saakka. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty määräajan umpeuduttua, perii kaupunginhallitus tontin uudelta omistajalta sopimussakkona alkuperäisen kauppakirjan mukaisesti tontin hinnan 34 620 euroa. Em. rakentamisvelvoiteajasta ja sopimussakkosanktiosta solmitaan erillinen sopimus kaupungin ja uuden omistajan kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 403 Asemakaavan laajennus, Pajuluoma 20. kaupunginosa, korttelit 142–158 ja Kärki 15. kaupunginosan katualue / kaavan hyväksyminen
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • toteaa Pajuluoman 20. kaupunginosan kortteleita 142 – 158 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita sekä Kärjen 15. kaupunginosan katualuetta koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä vähäiset edellä valmistelutekstissä mainitut kaavakarttaa ja -määräyksiä sekä -selostusta koskevat muutokset ilman uutta nähtävänä pitoa ja
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.