Kaupunginhallituksen 7.11.2022 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 349 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 350 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 351 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 352 Ero luottamustehtävistä / Kati Särmö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

 • hyväksyy Kati Särmön eron valtuutetun toimesta,
 • pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Ilmari Ylä-Aution jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kokoomus r.p:lle vaalilain 93 §:n 2 momentin perusteella,
 • hyväksyy Kati Särmön eron kaupunginhallituksen jäsenen toimesta ja valitsee hänen tilalleen uuden kaupunginhallituksen jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • hyväksyy Kati Särmön eron Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden yhtymävaltuuston jäsenen Seinäjoen koulutuskuntayhtymävaltuustoon,
 • valitsee Kati Särmön tilalle Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon tilalle uuden maakuntavaltuuston varajäsenen,
 • lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen edustaja hyvinvointilautakuntaan valitaan sen jälkeen, kun uusi kaupunginhallitus jäsen Kati Särmön tilalle on valittu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 353 Kuntalaisaloite: Törnäväntien 28 osoitteessa sijaitsevien opiskelija-asuntoloiden purkamisesta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa oheisen vastauksen kuntalaisaloitteeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

§ 354 Talouskehitys 1–9/2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouskehitys 1-9/2022 katsauksen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 355 Konserniraportointi 1.1. – 30.9.2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden konserniraportit ajalta 1.1.-30.9.2022 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 356 Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 8,36 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 357 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää määrätä vuoden 2023 osalta kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 358 Vuoden 2023 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti

 • vuoden 2023 talousarvioehdotuksen,
 • talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
 • talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
 • Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
 • taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisenä, että Koivukaaren uima-altaan peruskorjaukseen osoitetaan vuoden 2023 aikana sivistystoimen budjetista 20 000 euroa.

§ 359 Seinäjoen kaupungin riskienhallinnan raportointi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Seinäjoen kaupungin riskienhallinnan raportoinnin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 360 Yhteistyösopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa elinkeino- ja yrityspalveluista vuodelle 2023
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Into Seinäjoki Oy:n kanssa tehtäväksi valmistelutekstistä ilmenevän yhteistyösopimuksen vuodelle 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 361 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen esitys kunnille vuokra-asetuksen mukaisen pääomavuokran määrästä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että vuokra-asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa vuokrasopimuksissa noudatetaan pääomavuokrassa 6 %:n tuottovaatimusta laskettuna rakennuksen tekniselle arvolle ajanjaksolla 2023-2026 ja muutoinkin asetuksen ehtoja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsenenä, Jesse Luhtala ja Aki Ylinen hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta) Paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ja Piia Kattelus-Kilpeläinen valtuuston 2. puheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom. 7 kohta).

Puheenjohtajan tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Kati Ojaniemi.

§ 362 Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman osakkeiden myyminen LähiTapiola Aluekiinteistöt Ky:lle / vuokrasopimukset paloaseman tiloista/kiinteistökauppa Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että,

 1. Seinäjoen kaupunki myy LähiTapiola Aluekiinteistöt Ky:lle liitteen mukaisella kauppakirjalla Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman osakkeet 12 488 189 euron velattomalla kauppahinnalla.
 2. Seinäjoen kaupunki vuokraa LähiTapiola Aluekiinteistöt Ky:ltä liitteiden mukaisilla sopimuksilla tilat paloasema toimintaa käytettäväksi (3764 m2) ja kaupungin johtokeskuksen tarpeisiin 50 % osuuden
  yhteiskäyttötiloista ( 209 m2) ja erikseen palvelintilan (21 m2). Pelastustoimen käyttöön tulevia tiloja koskeva vuokrasopimus siirtyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.
 3. Hyväksyy tontin 743-55-80-1 myymisen liitteen mukaisella kauppakirjalla Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasemalla 844 911 euron kauppahinnalla.
 4. Täytäntöönpano toteutetaan ilman eri päätöstä osakekauppakirjassa sovitulla tavalla. Kaupunginjohtajalle annetaan oikeus asiakirjojen tarvittaviin tarkennuksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Sirkka Penttilä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsenenä, Jesse Luhtala ja Aki Ylinen hallituksen varajäseninä ( hallintolaki 28 § 1 mom:n 5 kohta) ja paula Risikko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ja Piia Kattelus-Kilpeläinen valtuuston 2. varapuheenjohtajana ( hallintolaki 28 § 1 mom 7 kohta) sekä Johannes Karhu LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan hallintoneuvoston jäsenenä ( hallintolaki 28 1 mom. 7 kohta).

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Kati Ojaniemi.

§ 363 Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyö ja yhdyspinnat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyön ja yhdyspintojen valmistelutilanteen ja kaupungin ja sen eri toimialojen tunnistamat yhteistyöteemat tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 364 Kotiavustajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, ikäihmisten palvelujen tulosalue, kotihoitoyksikkö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että

 • ikäihmisten palvelujen tulosalueelle, alkusijoituspaikka kotihoidon kaakkoinen alue perustetaan lähihoitajan toimi (02SOS06A) 15.11.2022 alkaen.
 • toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, lähihoitaja (nimikesuojattu ammattihenkilö, Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, Valtioneuvoston asetus
  153/2016)
 • lakkautetaan kotiavustajan toimi (02PER010) 15.12.2022 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 365 Lähihoitajien ja sairaanhoitajien toimien perustamiset/ ikäpalveluiden tulosalue Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen toiminta-alue
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle perustettavaksi 15.11.2022 lukien

 • kuusi lähihoitajan toimea (02SOS06A) alkusijoituspaikkana Koivukaaren palveluasunnot, Simunanrannan palvelukeskus, Myllypuistokoti, Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö, Apilakoti sekä kotihoidon
  yhteiset (psykiatrinen tiimi), kelpoisuusehto Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, Valtioneuvoston asetus 153/2016 mukainen pätevyys
 • kolme sairaanhoitajan toimea (01HOI030), alkusijoituspaikkana kotihoidon yhteiset, kelpoisuusehtona sairaanhoitajan tutkinto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 366 Sairaanhoitajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Hoiva- ja kuntoutuskoti Puistola
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että Hoiva – ja kuntoutuskoti Puistolaan 15.11.2022 lukien

 • perustetaan lähihoitajan toimi (02SOS06A), toimen kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan laillistettu kelpoisuus ja
 • lakkautetaan sairaanhoitajan toimi (01HOI030).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 367 AK-tontin 743-3-5-33 myynti/vuokraus / Asunto Oy Ammattikoulunkatu 6
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa edelleen valtuustolle, että mikäli asuntoosakeyhtiö päätyy lunastamaan tontin, kaupunki myy tontin 743-3-5-33 Asunto Oy Ammattikoulunkatu 6:lle 514 080 euron kauppahinnalla, minkä lisäksi peritään lohkomismaksu 1 250 € ja muuten kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 17.2.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 368 Hankintapäätös: 22104 Tietokoneet iPad OS / Mac OS (DPS)
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • Hyväksyä Dustin Finland Oy:n tarjouksen iPadOS/macOS tietokoneista, muista lisätarvikkeista ja tuotteisiin liittyvistä palveluista (DPS).
 • Oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset.
 • Oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 369 Taide uudella asemanseudulla
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää tilata seuraavat taideteokset

 • perhepalvelukeskus Aallokon aula: Rönsy
 • perhepalvelukeskus Aallokon sisäänkäynnin kiveys: Synnyinkivi
 • pysäköintitalon julkisivut asemalaitureille ja etelään: Asemalaituri 0
 • pysäköintitalon ja Aallokon yhdistävä sisäänkäynti: Odottaja ja Saapujat
 • aseman alikulkukäytävä, 1.rakennusvaihe: Kaninkolo ja maailmanpyörä
 • myöntää kaupunkiympäristön toimialajohtaja Juha Takamaalle ja sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Antti Takalalle oikeudet valmistella ja allekirjoittaa taideteosten tilaussopimuksen kunkin taidekohteen osalta
  erikseen niiltä osin, kuin hankkeen määräraha on kyseisen toimialan budjeteissa.
 • liittää valmiit teokset Seinäjoen kaupungin taidekokoelmaan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 370 Kassalainan myöntäminen SeiLab Oy:lle
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää Seilab Oy:lle seuraavan kassalainan:

Lainan määräenintään 200 000 euroa
Lainan korko3 kuukauden euribor + 0,75 %, kuitenkin vähintään 0,75 %
Laina-aika1 vuosi
Lainan vakuusLainan määrää vastaava yrityskiinnitys yhtiön omaisuuteen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Kati Ojaniemi Seilab Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Eija Rintala hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

§ 371 Asemakaavan laajennus, Kivenneva 16. kaupunginosa, korttelit 1-7 / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy Kivennevan, 16. kaupunginosan korttelia 1-7 ja siihen liittyviä erityis-, virkistys-, liikenne- ja katualueita koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339