Kaupunginhallituksen 4.10.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

335 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

336 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

337 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 27.9.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

338 § Valtuustoaloite / Nurmon koulukeskuksen alue / Asianmukainen hiekkatekonurmi, lisäparkkipaikkoja ja turvallisia liikenneratkaisuja
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee asian tiedokseen ja
  • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 339 Valtuustoaloite / Nurmohallin muutostyöt ja laajennus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee asian tiedokseen ja
  • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

340 § Valtuustoaloite / Kaupungin henkilöstölle palkitsemisjärjestelmä taloudellisen ja yrittäjämäisen ajattelun edistämiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee asian tiedokseen ja
  • saattaa valtuustoaloitteen konsernipalveluiden henkilöstöpalvelun valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

341 § Valtuustoaloite/Pyörätie tielle nro. 672, 7,6 km osuudelle
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee asian tiedokseen ja
  • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

342 § Seinäjoen kaupungin riskienhallinnan raportointi: riskiarviointi talousarviovuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023–2025
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi riskiarvioinnin talousarviovuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023 – 2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

343 § Seinäjoen Tangomarkkinat Oy / yhtiön rahoituksen turvaaminen / kehittämissuunnitelma / talousarvion muutos / maksullinen suunnattu osakeanti
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin osallistumisen Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n maksulliseen suunnattuun osakeantiin 80 000 eurolla valmistelutekstistä tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittavista luottamushenkilöistä ja elinvoimajohtaja
Erkki Välimäen valitsemisesta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Leena Perämäen valitsemisesta hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Ohjeeksi annettiin lisäksi valita Seinäjoen Tangonmarkkinat Oy:n hallituksen jäseneksi Kati Särmön ehdotuksesta Kimmo Heinonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aki Ylisen ehdotuksesta Johannes Karhu.

Esteelliset:
Erkki Välimäki Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Kati Ojaniemi ja Antti Knuuttila hallituksen jäseninä ja Kimmo Heinonen hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

344 § Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Aina Sanelma Raumanni / Valtiokonttorin päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Valtiokonttorin päätöksen, vastaanottaa päätöksen mukaisen osuuden kuolinpesän omaisuudesta päätökseen kirjatuin ehdoin.
Kaupungille luovutettu omaisuus käytetään hakemuksessa yksilöityyn tarkoitukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670