Kaupunginhallituksen 31.8.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

237 § Viranhaltijapäätökset
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

238 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

239 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

240 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallituksen sihteerin ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 24.8.2020 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä
valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

§ 66 Paula Sihto Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen varajäsenenä

§ 67 Mikael Luotola Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen jäsenenä

§ 71 Jari Jokinen asianosaisena

Eivät läsnä.

241 § Valtuustoaloite/Tuleeko ympärivuorokautisen hoidon odottaminen kalliiksi?
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • merkitsee asian tiedokseen ja
  • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

242 § Tontin 743-31-118-1 myynti rakentamattomana
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy tontin 743-31-118-1 luovuttamisen rakentamattomana ilman kauppakirjassa mainitun sopimussakon täytäntöönpanoa asiatekstissä todetulla tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

243 § Seinäjoki 60 v. juhlavuoden tapahtumien peruminen – tilalle elokuvateos Seinäjoen historiasta
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupungin Seinäjoki 60 vuotta tapahtumat perutaan ja ne korvataan Suljetut ovet -elokuvalla, johon tarkoitukseen hyväksytään käytettäväksi kaupunginhallituksen varoista 8 500 euroa (alv 0%).

Lisäksi hyväksytään elokuvan tekijöille korvauksetta Törnävän kartanon käyttöoikeus kuvauksien ajaksi.

Hallintojohtaja oikeutetaan sopimaan ja tekemään asiaan liittyvät tarvittavat sopimukset niin, että kaupungille saadaan riittävät oikeudet esittää teosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

244 § Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muutokset 1.1.2021 alkaen
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen, joka tulee voimaan 1.1.2021 siten tarkennettuna, että 11 § valtuuston päätösvaltaisuus tarkennetaan kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

245 § Seinäjoen Energia Oy:n ja Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen/ohjeet uusista jäsenistä
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa ohjeet kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen tilalle Seinäjoen Energia Oy:n ja Into Seinäjoki Oy:n hallituksiin valittavista henkilöistä ja oikeuttaa hallintojohtaja Jari Jokisen tekemään Seinäjoen kaupungin puolesta muutokset OyL:n 5 luvun 1 §:n 2 momentissa säädettyä menettelyä noudattaen.

Hallintojohtajan ehdotus kokouksessa:

Kaupunginhallitus laittaa asian pöydälle.

Päätös: Hallintojohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

246 § Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta / Tapio Varmolan ero hallituksesta / uuden jäsenen valinta
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Tapio Varmolan eron Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksesta 1.9.2020 alkaen ja valitsee hänen tilalleen
uudeksi hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2020 alkaen rehtori-toimitusjohtaja Jaakko Hallilan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

247 § Yksinyrittäjän korona-avustus / oikaisuvaatimus elinvoimajohtajan päätökseen / Tilitoimisto Luokkamäki Ky
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että elinvoimajohtajan Tilitoimisto Luokkamäki Ky:tä koskevaa kielteistä korona-avustus päätöstä koskeva oikaisuvaatimus
hylätään edellä esittelytekstissä esitetyin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

248 § Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) välitilinpäätös 1.1.– 30.6.2020
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Seinäjoen Energia Oy:n välitilinpäätöksen ajalta 1.1.– 30.6.2020 sekä saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Sihto Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

249 § Autopaikkojen järjestämisestä vapautumista koskeva sopimus Asunto Oy Seinäjoen Toripatruuna II:n kanssa
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän sopimuksen Asunto Oy Seinäjoen Toripatruuna II:n kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

250 § Hankintapäätös: Kotihoitopalvelut sekä kotisairaalan yöpartiotoiminta, toimitussopimuksen jatkaminen I optiokaudelle
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • jatkaa ympärivuorokautista kotihoitopalvelua sekä kotisairaalan yöpartiotoimintaa koskevaa palvelusopimusta nro 180948 Stella Kotipalvelut Oy:n kanssa optiokaudelle 29.1.2021 – 28.1.2022 alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin,
  • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset,
  • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan arvioitu arvo 2 100 000,00 euroa/1 vuoden optiokausi, ilman arvonlisäveroa

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

251 § Kaupungin vakuuttamisen periaatteet ja vakuutusten kilpailutus
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

  • hyväksyy tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti halvimman tarjouksen (748 713 €) antaneen Lähi-Tapiola Keskinäinen
    vakuutusyhtiön tarjouksen 1.1.2021 alkavalle vakuutuskaudelle ja
  • oikeuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan ao. sopimukset.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimusten allekirjoittamisella.
Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

252 § Kaupunginjohtajasopimus
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jaakko Kiiskilän kanssa allekirjoitetaan oheinen kaupunginjohtajasopimus.

Lisäksi hyväksytään, että kaupunginhallituksen puolesta kaupunginjohtaja-sopimuksen allekirjoittavat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

253 § Seinäjoki mitalin myöntäminen korkeakouluneuvos Tapio Varmolalle
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää korkeakouluneuvos, kasvatustieteentohtori Tapio Varmolalle hopeisen Seinäjoki-mitalin valmistelutekstistä ilmenevin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Hallintojohtaja, kaupunginjohtajan sijainen Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Henkilöstöjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968