Kaupunginhallituksen 31.5.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

194 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

195 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

196 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

197 § Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen viraksi ja sijoituspaikan muuttaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että hoiva- ja kuntoutuskoti Puistolan sosiaaliohjaajan toimi muutetaan sosiaaliohjaajan viraksi ja uudeksi sijoituspaikaksi määritellään päihdeklinikka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

198 § Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi, Hoiva- ja kuntoutuskoti Puistola
Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa hoiva- ja kuntoutuskoti Puistolaan 1.8.2021 lukien sairaanhoitajan toimen (04SOS030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien lähihoitajan toimen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

199 § Tulosneuvottelu SeiLab Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen SeiLab Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Kati Ojaniemi Seilab Oy:n hallituksen puheenjohtajana; ei läsnä.

Puheenjohtajan tämän asian kohdalla toimi 2.varapuheenjohtaja Aki Ylinen.

200 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi ja Raija Ranta Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 2.varapuheenjohtaja Aki Ylinen.

201 § Tulosneuvottelu Kiinteistöyhtiöt
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen kiinteistöosakeyhtiöiden kanssa käydyn tulosneuvottelun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki ja Esa Nuottivaara Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäseninä; Heikki Vierula Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalojen ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalon hallitusten jäsenenä, Juha Takamaa Kiinteistö Oy Itikanmäen teollisuustalon ja Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy:n hallituksen jäsenenä, Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen asiantuntijajäsenenä, Aki Ylinen ja Maarit Mikkanen Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalon hallituksen jäseninä ja Henna Rantasaari hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

202 § Hankintapäätös: Kiviainestoimitukset, toimitussopimusten jatkaminen ensimmäiselle optiokaudelle 01.10.2021 – 30.09.2022
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

  • jatkaa kiviainestoimituksia koskevia toimitussopimuksia nro 190597 Seinäjoen KTK Oy:n, nro 190598 Tmi Antti Ilomäen sekä nro 190600 Varrasjärven Murske Oy:n kanssa ensimmäiselle optiokaudelle, ajalle 01.10.2021 – 30.09.2022 alkuperäisten sopimusten mukaisin ehdoin,
  • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset,
  • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan arvioitu arvo optiokaudella yhteensä 1.269.613,50 euroa, alv 0 %

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

203 § Vuokrasopimus Jossula Oy:n kanssa sairaalamuseon tiloista
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin ja Jossula Oy:n välisen ja 1.1.2022 voimaan tulevan vuokrasopimuksen sairaalamuseon tiloista liitteenä esitetyssä muodossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

204 § Vuoden 2022 talousarviokehyksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarviokehyksen (raami 1.0) oheisen liitteen mukaisesti.

Asian käsittely kokouksessa: Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Aki Ylisen ehdottaneen kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että päätökseen lisätään  seuraava lause; yksityiskohdista raamin sisällä päätetään erikseen. Puheenjohtaja totesi, että Aki Ylisen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

205 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-51-1016-2, Nurmo/ Asemakaavanmukaisesta pääkäyttötarkoituksesta poikkeaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituilla perusteilla tontille 743-51-1016-2 poikkeamisluvan rakentaa vastoin voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnitelmien mukainen poikkeaminen kaavanmukaisesta pääkäyttötarkoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 72, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §. Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa ja Henni Välimaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäseninä ja Markku Lehtola hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

206 § AKR- tontin 743-15-128-1 myynti Kärjen kaupunginosassa /As Oy Seinäjoen Koskenperkaaja 2
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen 29.4.2021 allekirjoitetun kauppakirjan, millä kaupunki on myynyt As Oy Seinäjoen Koskenperkaaja 2 yhtiölle AKR-tontin 743-
15-128-1 291 000 €:n kauppahinnalla, minkä lisäksi on peritty tontin kiinteistön muodostamismaksu ja muutoin oheisesta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

207 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon lainalle / takauspyynnön peruuttaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus peruuttaa valtuustolle tehdyn esityksen omavelkaisen takauksen myöntämisestä ja hyväksyy Kuntarahoitukselta olevan lainan korkosidonnaisuuden muutoksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Aki Ylinen ja Mika Itänen Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon hallituksen jäseninä ; eivät läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968