Kaupunginhallituksen 3.5.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

148 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

149 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

150 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 26.4.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä, Paula Sihto ja Harry Wallin Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

151 § Valtuustoaloite/Kaupunkikeskustan viihtyisyyden parantaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

152 § Valtuustoaloite/Turvallisesti ulos koronasta lasten, nuorten, perheiden ja yksinasuvien kohdalla
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

153 § Valtuustoaloite/Suolistosyövän seulonnan käynnistämisestä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

154 § Valtuustoaloite/Seinäjoen Energian sitoutuminen kotimaisen puun polttamiseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

155 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetut selvitykset vastauksina valtuustoaloitteisiin sekä
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa edellä olevat valtuustoaloitteet tulleen loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

156 § Vaalien ulkomainonta / vaalitelinepaikat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen vaalien ulkomainonnan toteuttamisesta 19.5.2021 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

157 § Kuntavaaleihin osallistuville maksettavat palkat ja muut korvaukset vuonna 2021 kuntavaaleissa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen vaalitoimitsijoille maksettavista palkoista ja muista korvauksista kuntavaaleissa 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

158 § Tulosneuvottelu Seipark Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seipark Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

159 § Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimien perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 • perustaa sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle 1.8.2021 lukien 21 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa (05VAK054) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon kelpoisuus-vaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus ja
 • lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien 18 henkilökohtaisen avustajan ja 3 avustajan tointa siten, että ko. toimissa tällä hetkellä vakinaisessa työsuhteessa olevat työntekijät siirtyvät suostumuksellaan perustettaviin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

160 § Liikuntatoimenjohtajan viran täyttäminen / haastatte
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee viran täyttöä valmistelleen työryhmän esittämillä perusteilla liikuntatoimenjohtajan virkaan liikuntatieteiden maisteri Jari Mäkelän 1.6.2021 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

161 § Tonttien hinnoittelu Huhtala korttelit 44, 45 ja 47
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Huhtalan kaupunginosan korttelin 45 AR -tonttien yksikköhinnaksi määritellään 280 € /k-m², korttelin 44 AR -tontin yksikköhinnaksi 230 €/k-m², samoin korttelin 47 AR -tonttien yksikköhinnaksi 230 €/k-m² ja AK-21 ja AK -22 tonttien yksikköhinnaksi 320 € / k-m².

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

162 § Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin asiaa valmistelleen toimikunnan ehdottamat henkilöt ja varahenkilöiksi ehdotetut.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670