Kaupunginhallituksen 29.11.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 421 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 422 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 423 Letter of Intent -sopimus (ystävyyden aiesopimus) Changshan, Kiina kanssa / sopimus kaupungin Changsha, Kiina kanssa / Memorandum of Understanding MOU-sopimus kaupungin Changsha, Kiina kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • hyväksyy Changshan kanssa allekirjoitettavan MOU-sopimuksen ja
 • valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 424 Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n osakassopimus / Visit Lakeus Oy:n osakassopimus vuosille 2022-2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen Visit lakeus Oy:n osakassopimuksen ja siihen liittyvän palvelusopimuksen vuosille 2022-2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Erkki Välimäki Visit Lakeus Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

§ 425 Kärjen AO-1 ja AO-tonttien hinnoittelu sekä myyntimenettely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

 • Kärjen alueen kortteleissa 142-143 sijaitsevien AO-1 -tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 25 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 27 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon ja että
 • korttelissa 140 sijaitsevien AO-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 42 €/m².

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Kärjen tonttien luovutusmuodoksi päätetään myyntimenettelyn lisäksi myös vuokrausmahdollisuus ja että tonttien luovutusmenettelyssä
noudatetaan seuraavia lisäehtoja:

 1. Etusijalla ovat omakotitalon ensirakentajat (hakija tai hakijan kanssa
  samassa taloudessa asuva), jotka eivät ole aiemmin rakentaneet
  kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.
 2. Toisena ovat hakijat, joilla on kulunut vähintään viisi vuotta kaupungin
  myymän tai vuokraaman tontin luovutuskirjan allekirjoittamisesta
  hakuajan päättymispäivästä lukien.
 3. Kolmantena myyntiin rakentajat eli yhtiöt, joiden toimialaan kuuluu
  rakentaminen.
 4. Tonttihaun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet AO-1 -tontit jäävät
  ensirakentajien haettaviksi ns. jatkuvan haun periaatteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 426 AKR-tonttien hinnoittelu ja myyntimenettely / Kärki, Pajuluoma ja Karhuvuori
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää

 • Kärjen korttelien 139 ja 141 AKR-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 150 €/k-m²,
 • Pajuluoman korttelien 129-135 AKR-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 170 €/k-m² ja että
 • Tanelinrannan Karhuvuoren korttelien 173, 177-178 yksikköhinnaksi vahvistetaan 190 €/k-m².

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tontit asetetaan yleiseen hakuun useammassa erässä markkinatilanteeseen peilaten lähivuosien aikana.
Rakentajat valitaan L-1-suunnitelmien perusteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 427 Teollisuustontin 743-5-68-8 myynti Kapernaumin korttelissa 68/ Helahalli Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan 22.11.2021 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla kaupunki myy Kapernaumin teollisuusalueella sijaitsevan tontin 743-5-68-8 Helahalli Oy:lle 224 880 €:n kauppahinnalla ja muuten
normaalein kauppaehdoin. Tontin lohkomismaksu 1500 € peritään kaupan yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 428 Osittain rakennetun tontin 743-20-125-2 vuokrasopimuksen siirto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • hyväksyy osittain rakennetun tontin 743-20-125-2 vuokrasopimuksen siirron asiatekstissä ilmenevällä tavalla ja
 • luopuu sopimussakon perimisestä tässä vaiheessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 429 Vammaisneuvoston jäsenten valinta / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon aikaisemmin nimettyjen lisäksi valmistelutekstistä ilmenevät henkilöt.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 430 Seinäjoen kaupungin lausunto ympäristöministeriön esittämään lausuntopyyntöön kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksesta (KRL)
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon koskien luonnosta hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja rakennuslaiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 431 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten valinta / täydennykset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy aluevaalien 2022 vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin valmistelutekstistä ilmenevät henkilöt aikaisemmin valittujen lisäksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 432 Kansalaisopiston rehtorin viran haettavaksi julistaminen / viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • julistaa kansalaisopiston rehtorin viran haettavaksi siten, että virka täytetään viimeistään 1.8.2022 alkaen ja
 • määrää apulaisrehtori Teppo Latvasen hoitamaan suostumuksensa mukaisesti rehtorin virkaa siihen saakka, kun valittava rehtori ottaa viran vastaan, kuitenkin enintään 31.7.2022 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 433 Aluevaaleihin osallistuville maksettavat palkat ja muut korvaukset vuoden 2022 aluevaaleissa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen vaalitoimitsijoille maksettavista palkoista ja muista korvauksista aluevaaleissa 2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 434 Vaalien ulkomainonta / vaalitelinepaikat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen vaalien ulkomainonnan toteuttamisesta 5.1.2021 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 435 Valtuustoaloite / Koronapassi käyttöön Seinäjoen kaupungin työpaikoilla ja luottamustehtävissä / vastaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa valtuustolle asiaselostuksessa todetun vastauksen valtuutettu Erkki Valtamäen valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se katsoo valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Koronapassi asiaan voidaan palata mikäli valtakunnan tasolla lainsäädäntö muuttuu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 436 Hankintapäätös: 21088 Lasten, nuorten ja perheiden avopalvelut
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää:

 • hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset edellä valmisteluosassa esitetyn mukaisesti sekä
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Pasi Kivisaari, koska hänen hallintolaissa tarkoitettu läheinen on Kotico Avopalvelut Oy:n hallituksen jäsen; ei läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670