Kaupunginhallituksen 28.9.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

271 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

272 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

273 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 21.9.2020 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä asianosaisena (83 §) ja Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Paula Sihto Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

274 § Valtuustoaloite / Kevyen liikenteen väylän (n.8,5 km) rakentaminen Seinäjoki – Peräseinäjoki väliselle tieosuudelle (mt 694)
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

merkitsee asian tiedokseen ja
saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

275 § Hankintapäätös: Perushammashoidon palvelut päivystyksen jatkohoitojen toteuttamiseksi solmitun palvelusopimuksen jatkaminen Mehiläinen Oy:n kanssa optiokaudelle 1.1.– 31.12.2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

-jatkaa perushammashoidon palvelujen päivystyksen jatkohoitojen toteuttamista koskevaa palvelusopimusta nro 180966 Mehiläinen Oy:n kanssa optiokaudelle 1.1.– 31.12.2021 alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin.
-oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset
-oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Ennakoitu hankinnan arvo yhteensä euroa, ilman arvonlisäveroa 220.000,00/optiokausi.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

276 § Asemakaavan laajennus, Roveksen, 55. kaupunginosan korttelit 55 ja 56 sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet / Etelä-Pohjamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus / EPO Elyn valitus / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Vaasan hallinto-oikeudelle annettavaksi oheisesta valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon, joka koskee Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemää valitusta Seinäjoen
kaupunginvaltuuston 15.6.2020 § 57 päätöksestä asemakaavan laajennuksesta Roveksen kaupunginosan kortteleihin 55 ja 56.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

277 § Purkamislupahakemus / Tuomikatu 6 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista purkamislupahakemuksesta Tuomikatu 6:ssä, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-4-68-9.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

278 § Seinäjoen muuttovetovoiman lisääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee ”Seinäjoen muuttovetovoiman, muuttohalukkuuden ja tunnettuuden lisääminen -muistion tiedoksi sekä hyödynnettäväksi Seinäjoen uuden valtuustokauden kaupunkistrategian laadinnassa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

279 § Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen A mukaisen ehdotuksen Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

280 § Toimenpiteet EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta / TAISTO18 / TAISTO19 / TAISTO20
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen kaupungin osallistumisen TAISTO 20 –harjoitukseen puoli päivää 29.10.2020 ja oikeuttaa tietosuojatyöryhmän päättämään sen käytännön toteuttamiseen liittyvistä asioista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

281 § DUO – raitiojuna / EU-LIFE rahoitusohjelma, DUOLIFE pilottihanke/ Seinäjoen kaupungin rahoitusosuus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki osallistuu DUOLIFE-hankkeeseen sen osarahoittajana vuosina 2021–2026 yhteensä 50 000 eurolla.
Rahoitus osoitetaan aluekehitysrahoituksesta kaupungin valtuuston vuosittain aluekehitysrahoitukseen osoittaman talousarvion puitteissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

282 § Seinäjoen kaupungin riskienhallinnan raportointi: riskiarviointi talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022–2024
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee riskiarvioinnin talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022 – 2024 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

283 § TOIMEKSI-hanke 2020–2022 (Työkykyohjelma) / tarkennettu hakemus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy STM:lle toimitetun TOIMEKSI -hankkeen tarkennetun hakemuksen ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan tekemään tarvittaessa vielä tarkennuksia.
Sopimukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa hankkeesta tehdään sen jälkeen, kun STM:n päätös on saatu.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

284 § Poikkeamishakemus/omakotitalo, varastorakennus ja autokatos, 743-430-20-64, Ylistaro
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituilla perusteluilla tilalle 743-430-20-64 poikkeamisluvan poiketa MRL:n 72 § 1 mom kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jonka perusteella
rakennusluvan voisi myöntää rakennuksen purkamiselle ja uuden rakennuksen rakentamiselle. Rakennusluvan yhteydessä tulee huomioida tulvalausunnon alin rakentamiskorkeus, rakennusjärjestyksen määräykset ja ohjeet kiinteistökohtaisen
jäteveden käsittelystä.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 72, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §. Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670