Kaupunginhallituksen 28.6.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

240 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

241 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin.

242 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee oheiset pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

243 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 21.6.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöön pantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

244 § Valtuustoaloite / Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

245 § Valtuustoaloite / Peräseinäjoella Louonmäentien valaistus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

246 § Valtuustoaloite / Riittävien lasten ja nuorten koulu- ja opiskelupsykologipalvelujen varmistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

247 § Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilän vuosilomapäivien vahvistaminen
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilälle vuoden 2021 vuosilomasta pidettäväksi 5.– 25.7.2021 15 päivää.
Myöhemmin pidettäväksi jää 3 päivää vuoden 2021 vuosilomasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jaakko Kiiskilä asianosaisena; ei läsnä.

248 § Asiakasohjaajan viran perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asiakasohjausyksikköön 1.9.2021 lukien asiakasohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien asiakasohjaajan toimen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

249 § Ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtajan viran haettavaksi julistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus julistaa ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtajan viran haettavaksi 1.9.2021 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

250 § Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen ohjaajan toimeksi, Kaarisillan päivätoiminta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 • Kaarisillan päivätoimintaan perustetaan  1.9.2021 lukien ohjaajan toimi (04SOS06A), jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto
 • ja lakkautetaan vastaavasta ajankohdasta lukien sosiaaliohjaajan toimi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

251 § Ohjaajan toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Kytösavun asumispalveluyksikkö
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 • Kytösavun asumispalveluyksikköön perustetaan 1.9.2021 lukien lähihoitajan toimi (04SOS06A)
 • Toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetyn lain 8 §:n mukainen kelpoisuus ja
 • lakkautetaan vastaavasta ajankohdasta ohjaajan toimi (04SOS050).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

252 § Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue / osayleiskaavan hyväksyminen / valitukset / kaupungin lausunnot
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Vaasan hallinto-oikeudelle annettavaksi oheiset lausunnot valituksista, jotka koskevat Seinäjoen kaupungin-valtuuston päätöstä 23.3.2021 § 36 ”Nurmon osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-
Nurmon alue”.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan palveluksessa olevana, Kati Ojaniemi ja Mervi Mäenpää Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan hallintoneuvoston jäseninä; eivät läsnä.

253 § Lausunto poikkeamishakemukseen: 743-1-48-3, Ruukintie 4 / Seinäjoen Ruukin Portti Oy / päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää edellä mainitulla perusteella tontille 743-1-48-3  poikkeamisluvan rakentaa vastoin asemakaavaa poiketen alueen pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeudesta. Rakennushakemuksen yhteydessä tulee esittää tarkemmat pihasuunnitelmat ja selvitykset teetetyistä melu- ja tärinämallinnuksista ja niihin tarvittavista torjuntarakenteista sekä palosuojauksista. Samassa yhteydessä käynnistetään asemakaavan muutos oheisen alustavan aluerajauksen mukaisesti Keskustan kaupunginosan rautatiealueelle.

Päätöksen antaminen:

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:

MRL 58,MRL 171,173,174, MRL 198, MRA 86,88 ja 97 §.Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 5 luku 23 § , kohta 19.

Voimassaoloaika:

Tämä lupa on on voimassa kaksi ( 2 ) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:

Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

254 § Lausunto poikkeamishakemukseen: 743-55-79-3, Lastausväylä 1A / Kiinteistö Oy Rekkakulma / päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituilla perusteilla tontille 743-55-79-3  poikkeamisluvan rakentaa vastoin asemakaavaa ylittämällä rakennusoikeus esitettyjen suunnitelmien periaatteiden mukaisesti.
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää suunnitelmat toimistotilojen järjestelyistä, paloturvallisuusvarustuksista ja varapoistumisteistä ja VSS-tilan riittävyydestä, paloturvallisuusmääräysten vaatimusten mukaisesti.

Päätöksen antaminen:

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 58 §, MRL 171,173,174, MRL 198, MRA 86,88 ja 97 §. Seinäjoen kaupungin hallintosääntö.

Voimassaoloaika:

Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi ( 2 ) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa lupaa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:

Päätöksestä ilmoitetaan soten kuin MRL 174 § säädetään.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

255 § Maa-alueen myynti, tila Vähävuori 743-404-6-675
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Seinäjoen kaupunki myy Seinäjoen kaupungissa sijaitsevan tilan Vähävuori Rn:o 6:675 pinta-alaltaan 10,263 ha, 62 640 (kuusikymmentäkaksituhatta kuusisataaneljäkymmentä) euron kauppahinnalla sekä muutoin kauppakirjassa ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

256 § AKR- tontin 743-15-124-1 myynti Kärjen kaupunginosassa / Työyhteenliittymä Origo Invest Oy ja ALK Invest Oy / perustettavan asuntoosakeyhtiön lukuun
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi oheisen luonnoksen mukaisen kauppakirjan, millä kaupunki myy Työyhteenliittymä Origo Invest Oy ja ALK Invest Oy /perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun AKR-tontin 743-15-124-1 226 500 €:n kauppahinnalla, minkä lisäksi peritään tontin kiinteistön muodostamismaksu ja muutoin oheisesta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670