Kaupunginhallituksen 24.5.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

182 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

183 § Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin tehtäväksi valmistelutekstistä ilmenevät muutokset.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että keskusvaalilautakunnan sihteeri voi siirtää tarvittaessa vaalitoimikuntien jäseniä ja varajäseniä toisiin vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntiin ko. toimielinten päätösvaltaisen kokoonpanon turvaamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 184 Keskusvaalilautakunnan varajäsen Marjo Poikosen ero ja uuden varajäsenen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy keskusvaalilautakunnan varajäsen Marjo Poikosen eron ko. luottamustehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

185 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon lainalle
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
1) myöntää kaupungin omistusosuuden (49 %) mukaisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon hallituksen hyväksymälle
41 169 215,00 euron lainakokonaisuudelle. Seinäjoen kaupungin takausten yhteismäärä on 20 172 915,35 euroa.
2) valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään seuraavista mahdollisista muutoksista laina-aikana:

 • korkosidonnaisuuden vaihto,
 • lainan ennenaikainen takaisinmaksu,
 • ylimääräinen lyhennys.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki perii 0,75 %:n suuruisen takausprovision vuosittain vuoden viimeisenä päivänä jäljellä olevalle takausmäärälle siitä lukien, kun nykyisen perusterveyden järjestämisvastuu siirtyy
perustettavalle hyvinvointialueelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Harry Wallin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 2. varapuheenjohtajana, Sirkka Penttilä hallituksen jäsenenä ja Paula Sihto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevana ja Aki Ylinen ja Mika Itänen Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

186 § Konserniraportointi 1.1. – 31.3.2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

187 § Seinäjoen kaupungin sijoitussuunnitelma ja sen keskeiset periaatteet
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen kaupungin sijoitussuunnitelman ja sen periaatteet liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

188 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa
Henkilöstöjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jari Jokinen koska hänen aviopuolisonsa on osallistunut tulosneuvotteluun Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n edustajana; eivät läsnä.

189 § Tulosneuvottelu Seinäjoki Areena Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoki Areena Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Mikael Luotola Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

190 § Tulosneuvottelu Into Seinäjoki Oy:n kanssa
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Into Seinäjoki Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä,  Jaakko Kiiskilä, Kati Särmö ja Aki Ylinen hallituksen jäseninä ja Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitsemana Raimo Ristilä.

191 § Sivistys- ja hyvinvointijohtajan viran haettavaksi julistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus julistaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan viran haettavaksi 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

192 § Roveksen eräiden teollisuustonttien hinnoittelu painokairaustulosten perusteella / 743-55-41-9, Kippiväylä 1
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 • Roveksen korttelin 41 tontti nro 1:n kiinteistötunnus 743-55-41-9 osalta määritellään yksikköhinnaksi aiemmin määritellyn 14 € / m2 sijaan 5 €/m² ,
 • tontin rakennettavuudesta riippuen ko. hinnanalennus voidaan antaa myös Roveksen muulla turvealueella, jos erityisen paksuturpeinen tontti on kyseessä. Luovutuspäätökset tehdään kaupungingeodeetin esittelystä
  normaaleissa hallintosäännön ja toimintasäännön osoittamissa puitteissa ja
 • näiden tonttien osalta kumotaan valtuuston hinnoittelupäätökset 22.8.2016, § 81 ja 26.8.2019, § 78.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

193 § Asema-alueen C- korttelia nro 47 koskeva hinnoittelu
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuuston vahvistettavaksi Keskustan korttelissa
47 eri maankäyttölajien yksikköhinnat seuraavasti:

 • Asuminen AK 450 €/k-m²
 • Toimisto 140 €/k-m²
 • Kivijalkaliikkeet 160 €/k-m²,
 • ja päättää, että mikäli korttelialuetta myynnin sijaan vuokrataan, vuosivuokra

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä, Jaakko Kiiskilä, Kati Särmö ja Aki Ylinen hallituksen jäseninä, Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä sekä Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi hallituksen valitseman Raimo Ristilä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245