Kaupunginhallituksen 23.11.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

352 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

353 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

354 § Seinäjoen kaupungin lapsiperhepalveluiden sosiaalityön valvonta/riittävä sosiaalityöntekijöiden määrä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen
 • jättää asian pöydälle jatkokäsittelyä varten siten, että Seinäjoen kaupungin 31.1.2021 mennessä annettavaan selvitykseen saadaan vastaus aluehallintovirastolta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

355 § Karhuvuoren, Pajuluoman, Veneskosken ja Kalajärven pientalotonttien hinnoittelu ja myyntimenettely vuoden 2021 tonttihaussa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

 • Tanelinrannan kaupunginosan Karhuvuoren alueella tonttien 152-1 ja 154-1 sekä kortteleissa 160 – 162 ja 164 – 165 sijaitsevien AO-1 -tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 32 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 34 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon ja että
 • Karhuvuoren AO-tontin 161-10 myyntihinnaksi vahvistetaan 52 €/m² ja kortteleissa 160, 164 ja 165 sijaitsevien AO-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 50 €/m² ja että
 • Karhuvuoren III-alueen AO-1 tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 32 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 34 €/m² puistoon rajoittuvat sekä AO- ja AP paritalotonttien myyntihinnoiksi vahvistetaan 50 €/m², kuitenkin niin, että ne tontinvaraajat, joiden varaukset perustuvat aiempiin myyntipäätöksiin, saavat ostaa tonttinsa aiemmin määritellyllä, varauspäätökseen merkityllä kauppahinnalla 31.3.2021 saakka ja että
 • Pajuluoman kaupunginosan asemakaavan laajennusalueella AO-1-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 28 €/m2, kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m2, kun tontti rajoittuu puistoon ja että
 • Veneskosken kaupunginosan rakennuspaikkojen myyntihinnaksi vahvistetaan 5 €/m² ja että
 • Peräseinäjoen Kalajärven RA- ja RP-tonttien sekä Aurinkorannan korttelin 305 vapaiden tonttien myyntihinnat yhtenäistetään ja yksikköhinnaksi vahvistetaan 15 €/m². Mahdolliset takaisinostot tapahtuvat kuitenkin edelleen alkuperäistä kauppahintaa vastaavalla hinnalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että

 • tonttien luovutusmuodoksi päätetään Karhuvuoren ja Veneskosken alueiden osalta myynti sekä Pajuluoman ja Kalajärven alueilla myyntimenettelyn lisäksi myös vuokrausmahdollisuus ja että
 • tonttien luovutusmenettelyssä noudatetaan seuraavia lisäehtoja:

1) Ensimmäisenä valintavuorossa ovat omakotitalon ensirakentajat (hakija tai hakijan kanssa samassa taloudessa asuva), jotka eivät ole aiemmin
rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.
2) Toisena valintavuorossa ovat hakijat, joilla on kulunut vähintään viisi vuotta kaupungin myymän tai vuokraaman tontin luovutuskirjan
allekirjoittamisesta.
3) Kolmantena valintavuorossa ovat myyntiin rakentajat, mikäli tontteja
valintatilaisuudessa on jäljellä.
4) Valintatilaisuuden jälkeen Karhuvuoren ja Pajuluoman alueilla
mahdollisesti vapaaksi jääneet AO-1-tontit jäävät ensirakentajien
haettavaksi.

Edellä olevan lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Pajuluoman kortteleissa 122 – 125 ja 138 – 141 aiemmissa tonttihauissa olleiden tonttien osalta ensirakentajaehdosta voidaan poiketa siten, että tontin luovuttaminen on mahdollista myös muille kuin ensirakentajille, mikäli kaupungin aiemmin myymästä/vuokraamasta tontista on jouduttu luopumaan erityisestä syystä, kuten eron, työttömyyden, vakavan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

356 § AP ja AKR -tonttien hinnoittelu ja myynti / Pajuluoma, Karhuvuori ja Peräseinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 • Pajuluoman korttelien 127 – 128 AP-tonttien sekä korttelien 129 ja 130 AKR-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 170 € / k-m² ja että
 • Tanelinrannan Karhuvuoren asuntoalueen korttelien 171 ja 172 AP-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 190 €/k-m² ja että
 • Tanelinrannan Karhuvuoren tontin 168-1 yksikköhinnaksi vahvistetaan 190 €/k-m² kuitenkin niin, että tontinvaraaja, jonka varaus perustuu aiempaan varauspäätökseen, saa ostaa tontin aiemmin määritellyllä, varauspäätökseen merkityllä kauppahinnalla 31.1.2021 saakka ja että
 • Peräseinäjoen kirkonkylän korttelin 32 AKR-tonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 60 €/k-m²

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tontit asetetaan yleiseen hakuun ja rakentajat valitaan L-1 -suunnitelmien perusteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

357 § AK-tontin 743-3-44-6 myynti Upan kaupunginosassa / Asunto Oy Rajakatu 58 / kauppakirjan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myy AK-tontin 743-3-44-6 Asunto Oy Rajakatu 58:lle 210 000 € kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

358 § Kiinteistön Rantaluhta 743-404-8-1572 osto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisen kaupan, jolla kaupunki ostaa Rantaluhtanimisen kiinteistön kiinteistötunnus 743-404-8-1572 431 866 € (neljäsataakolmekymmentäyksituhatta kahdeksansataakuusikymmentä-kuusi) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirja-luonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

359 § Työryhmän asettaminen, kehittämisyhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa / Työryhmän esitys toimenpiteiksi, kehittämisyhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

 • merkitään tiedoksi -työryhmän työn päättyminen,
 • käynnistetään sote-tike valmistelu Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin yhteistyönä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

360 § Seinäjoen kaupungin hankintojen strateginen toimenpideohjelma 2021–2025
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan Seinäjoen kaupungin hankintojen strategisen toimenpideohjelman vuosille 2021–2025 ja esittää sen hyväksymistä valtuustolle liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

361 § Seinäjoen kaupungin haku työllisyyden kuntakokeiluun yhteistyössä Ilmajoen kunnan kanssa / työllisyyskokeilua koskevat tiedot
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää,

 • että Seinäjoen ja Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilu käynnistetään tammikuussa 2021 edellyttäen, että kokeilua koskeva lainsäädäntö on eduskunnassa hyväksytty.
 • hyväksyä liitteenä olevat sopimusperiaatteet kuntakokeilun ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, ELY-keskuksen ja KEHA-toimiston kesken sekä myös sopimusperiaatteet Seinäjoen kaupungin ja llmajoen kunnan kesken.
 • oikeuttaa elinvoimajohtajan tekemään sopimukseen tarvittavat täydennykset sekä allekirjoittamaan sopimukset Seinäjoen kaupungin puolesta.
 • toteaa, että kokeiluun liittyvät määräaikaiset virkasuhteet sekä hallintosäännön tarvittavat tarkistukset tuodaan kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi eri valmistelusta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

362 § Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää osaltaan hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat koskien vuotta 2021 asiaselostuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

363 § Kirjastotoimenjohtajan viran täyttäminen
Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • siirtää kirjastopalvelujen apulaisjohtaja, FM Kirsti Länsikallion suostumuksensa mukaisesti kirjastotoimenjohtajan virkaan 1.1.2021 alkaen toistaiseksi ja
 • todeta, että samasta ajankohdasta alkaen apulaisjohtajan virka jätetään täyttämättä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670