Kaupunginhallituksen 22.8.2022 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 260 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 261 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 262 Omistusjärjestelyt Seinäjoen seurakunnan kanssa/talousarviomuutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että

  1. Seinäjoen kaupunki ostaa Seinäjoen seurakunnalta tontin Rno:743-8-32-2 ja sillä sijaitsevat rakennukset yhteensä 260 326 euron kauppahinnalla, josta rakennusten osuus on 216 036 euroa ja tontin osuus 44 290 euroa.
  2. Seinäjoen kaupunki ostaa Seinäjoen seurakunnalta sen omistaman osuuden tontilla 743-9-54-2 sijaitsevasta Katajalaakson palvelutalosta 117 585 euron kauppahinnalla. Kaupan yhteydessä Seinäjoen seurakunta
    luovuttaa omistamansa Katajalaakson palvelutalo Oy:n osakkeet nrot: 1119-1442 (324 kpl) kaupungille vastikkeettomasti.
  3. Seinäjoen kaupunki tekee sopimuksen Seinäjoen seurakunnan kanssa siitä, että Seinäjoen seurakunta luovuttaa 7.2.1985 allekirjoitettuun sopimukseen perustuvan pysyvän käyttöoikeutensa Kärjen palvelutalon tilaa (124 m2) Seinäjoen kaupungille vastikkeettomasti.
  4. Edellä mainitut ostamista koskevat päätökset ovat ehdollisia kunnes valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahaesitykset:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy em. kauppojen toteuttamiseksi talousarviomuutokset v. 2022 talousarvioon.

kp 6013 isännöinti + 333 621 euroa, tasetili 1115
kp 6202 maa-ja metsäalueet + 44 290 euroa, tasetili 1100.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jesse Luhtala Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvoston varajäsenenä, ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

§ 263 Sote ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien/mahdolliset / omistusjärjestelyt / myyntikohteiden muutokset / hallintosäännön muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Seinäjoen kaupungin hallintosääntöä muutetaan 5.9.2022 alkaen seuraavasti:

5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

23 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

3 kohta
asemakaavoitetulla alueella sijaitsevien, muiden tonttien kuin rakentamattomien omakotitonttien varaamista ja myymistä, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus on enemmän kuin kaksisataatuhatta (200 000) euroa ja valtuusto on vahvistanut noudatettavat hinnat. Lisäksi kaupunginhallitus päätää niiden kíinteistöjen myymisestä ja kaupan ehdoista, joita käytetään sosiaali- ja pelatustoimen palveluiden tuottamiseen.

22 kohta
kaupungin palvelutuotantoon tarvittavien konsernin ulkopuolisten tilojen vuokraamista silloin kun kysymys on muusta kuin tilapäisestä vuokrasopimuksesta tai yhteistoimintasopimukseen perustuvasta vuokrasopimuksesta. Muilta osin vuokraamisesta päättää ko. toimialojen toimialajohtaja, konsernipalveluiden osalta hallintojohtaja.

5 luku 33 § 2
pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta


19 kohta
päättää liikelaitoksen palvelutoimintaan tarvittavien alueiden ja tilojen vuokralle ottamisesta silloin kun vuokranantaja on Etelä- Pohjanmaan pelastustoimen yhteistyösopimuksen sopijaosapuolena oleva kunta tai tällaisen kunnan konserniin kuuluva yhteisö. Kun vuokranantaja on joku muu vuokralle ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Etelä-Pohjanmaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan jäsenenä; ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

§ 264 Talouskehitys 1–6/2022
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouskehitys 1-6/2022 katsauksen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Aki Ylinen ehdotti Mervi Mäenpään kannattamana että energiansäästöohjelmaa ryhdytään valmistelemaan. Kaupunginhallitus hyväksyi tämän ehdotuksen yksimielisesti. Samalla todettiin , että valmisteleviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty.

§ 265 Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemissopimuksen aktivointihanke / kuntarahoitus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Seinäjoen kaupunki vastaa hankkeen kuntarahoitusosuudesta (40 %). Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 625 000 €, josta Seinäjoen kaupungin osuus ajalle 23.5.2022 – 22.5.2025 on 250 000 €. Seinäjoen kaupungin kuntarahoitusosuus osoitetaan aluekehitysrahoituksesta vuosittain aluekehitysrahoitukseen varattavan talousarviorahoituksen puitteissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 266 Seinäjoen kaupungin sijoitussuunnitelman ja sen keskeisten periaatteiden hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi Seinäjoen kaupungin sijoitussuunnitelman ja sen periaatteet liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 267 Jätepoliittinen ohjelma -luonnos / kaupungin lausunto / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy jätepoliittisen ohjelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 268 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa yllä olevan selostuksen mukaisen lausunnon Lakeuden jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten muutoksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 269 Uuden varajäsenen valinta sosiaali- ja terveyslautakuntaan
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan jäsen Tuija Tiitulle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245