Kaupunginhallituksen 22.11.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 404 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös. Ehdotus hyväksyttiin.

§ 405 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 406 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 15.11.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi.

Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 407 Valtuustoaloite / Seinäjoen kaupungin alueelle linja-autoliikenteen edistämistä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 408 Valtuustoaloite / Sakkovapaitten pysäköintipaikkojen järjestämiseksi kotihoidon työntekijöille
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 409 Valtuustoaloite/Aloitteiden seurantajärjestelmä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 410 Valtuustoaloite / Koronapassi käyttöön Seinäjoen kaupungin työpaikoilla ja luottamustehtävissä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 411 Purkamislupahakemus / Pohjolantie 1 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Senaatin Asemaalueet Oy:n -rakennusten purkamislupahakemuksestaosoitteessa Pohjolantie 1, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-401-5-894.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 412 Sitoutuminen tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskeviin koordinointitehtäviin yhteistyöalueilla -hankkeeseen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupunki Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankehallinnoijana sitoutuu viemään kehittämistyötä eteenpäin psykososiaalisten menetelmien osalta yhteisen suunnitelman mukaisesti yhteistyössä Tays-erityisvastuualueen (vuodesta
2023 alkaen yhteistyö-alue) hallinnoiman hankkeen kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 413 Konserniraportointi 1.1. – 30.9.2021
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 414 Yritys- ja yhteisötilojen vuokrat 1.1.2022 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää korottaa harkinnanvaraisia yritys- ja yhteisötilojen vuokria indeksisidonnaisten vuokrien mukaisen 3,133% 1.1.2022 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 415 Hankintapäätös: 21158 Tietoliikennelaitteet, Hanselin yhteishankintaan liittyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen Hanselin Tietoliikennelaitteet- DPS yhteishankintaan
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan ennakoitu arvo ajalle 1.1.2022 – 15.6.2025 ilman arvonlisäveroa on 800.000,00 euroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 416 Vammaisneuvoston jäsenten valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy vammaisneuvoston jäseniksi valmistelutekstistä ilmenevät henkilöt sekä valitsee heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Aki Ylisen ehdotuksesta puheenjohtajaksi valittiin Suvi Ontto-Panula ja Kati Särmön ehdotuksesta varapuheenjohtajaksi valittiin Jenni Louhivesi.

§ 417 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten valinta
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin jäseniksi ja varajäseniksi asiaa valmistelleen toimikunnan ehdottamat henkilöt.

Hallintojohtajalle annetaan oikeus siirtää jäseniä/varajäseniä tarvittaessa vaalilautakuntien kesken ja vaalitoimikuntien kesken mm. päätösvaltaisuuden turvaamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jaakko Kiiskilä , koska hallintolaissa tarkoitettu läheinen on osallinen; ei läsnä.

§ 418 Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 419 Uuden Törnävän koulun hankintamenettelyn käynnistäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää käynnistää Törnävän uuden koulun hankinnan vuokratilahankkeena laadittujen tilaohjelman ja tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 420 Sivistys- ja hyvinvointijohtajan viran haettavaksi julistaminen / viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Seinäjoen kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtajan virkaan kasvatustieteen ja kauppatieteiden maisteri Antti Takalan valmistelutyöryhmän esittämillä perusteilla. Virassa
noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virassa aloittaminen 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Kati Ojaniemi asianosaisena; ei läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670