Kaupunginhallituksen 2.5.2022 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 141 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 142 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta
kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Aki Ylinen, Mervi Mäenpää, Kati Ojaniemi, Reima Kuisla; eivät läsnä.

§ 143 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 144 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 25.4.2022 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Lisäksi pannaan täytäntöön valtuuston 31.1.2022 tekemä päätös siltäkin osin kun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi on valittu Pirjo Aittoniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Johannes Karhu, Reima Kuisla, Kati Ojaniemi, Mervi Mäenpää ja Aki Ylinen ( kv 42 ); eivät läsnä.

Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Jesse Luhtala ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä( kv 44 §); eivät läsnä.

§ 145 Valtuustoaloite / Ylistarossa sijaitsevan Kirkonkyläntien peruskorjaus / päällystys
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 146 Nuorisovaltuuston aloite / kasvisruoka sekä vegaaniruoka kaikkiin kouluihin / vastaus / uudelleen käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle nuorisovaltuuston entisen puheenjohtaja Sofia Leinosen aloitteeseen annetun vastauksen ja esittää, että valtuusto toteaa nuorisovaltuuston aloitteen loppuun käsitellyksi.

Asian käsittely kokouksessa:

Asian keskustelun aikana puheenjohtaja totesi Piia Kattelus-Kilpeläisen ehdottaneen Erkki Valtamäen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi koska kaupungilla ei ole varaa vegaaniruuan tarjoamiseen eikä voida tietää lisäaineiden alkuperää. Kun oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan ehdotusta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys asian käsittelyn jatkamisesta tai sen palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JA ja ne. jotka kannattavat Piia Kattelus-Kilpeläisen asian palauttamisehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä ( Karhu Johannes, Knuuttila Antti, Kuisla Reima, Mäenpää Mervi, Ojajärvi Tuomas, Ojaniemi Kati, Penttilä Sirkka, Luhtala Jesse, Risikko Paula, Särmö Kati ja Ylinen Aki) ja 2 EI-ääntä ( Kattelus-Kilpeläinen Piia ja Valtamäki Erkki.)Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Tämän jälkeen kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 147 Tulosneuvottelu Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa
Henkilöstöjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenenä, Paula Risikko Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen puolisona ja Jari Jokinen, koska hänen puolisonsa on osallistunut tulosneuvotteluun Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n edustajana; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Aki Ylinen ja pöytäkirjanpitäjänä rahoitusjohtaja Mika Itänen.

§ 148 Tulosneuvottelut Kiinteistöyhtiöt
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen kiinteistöyhtiöiden kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Erkki Välimäki hallituksen jäseninä. Jari Jokinen Rengonharju- säätiön hallituksen asiantuntija jäsenenä. Eija Rintala K.Oy Seinäjoen Animwestin hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa K. Oy Itikanmäen teollisuustalon ja Seinäjoen linja-autoasemakiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki.

§ 149 Tulosneuvottelut Seinäjoki Areena Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seinäjoki Areena Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Mika Itänen hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

§ 150 Vanhusneuvoston kysymys kaupunginhallitukselle Seinäjoen kaupungin väestönsuojista
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa oheisen pelastujohtaja Harri Setälän vastauksen vanhusneuvoston esittämään kysymykseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 151 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Virpi Lammassaari
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa Virpi Lammassaaren menettäneen vaalikelpoisuuden kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävään lautakunnan alaisen
palvelusuhteen perusteella ja

 • valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen kasvatus-ja opetuslautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 152 Routakalliolla toimivien yritysten esitys maa-aineslupien jatkamiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunkiympäristönlautakunnan kokouksen esittelytekstissä ja toiminnanharjoittajien esityksessä mainitut seikat huomioon ottaen Seinäjoen kaupunki suhtautuu myönteisesti kiviaineksen ottamiseen ja jalostamiseen Routakallion alueella vuosina 2023 – 2026. Maisemointiin varataan vuosi 2027.

Kunkin toimijan tulee hakea lupa-asiainlautakunnalta toiminnalleen lain mukaiset ympäristö- ja maa-ainesottoluvat, joissa kiviaineksen ottoon ja jalostamiseen liittyvät seikat määritellään yksityiskohtaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 153 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 154 Lausunto Seinäjoen Pirttikorven ylijäämämaiden sijoitusalueen ja materiaalipankin ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (diaarinumero EPOELY/904/2022)
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus antaa valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pyytämästä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 155 Hankintapäätös: optio 19117 Lumen auraukset kantaseinäjoen ja Nurmon alueella
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • jatkaa lumien aurauksia koskevia palvelusopimuksia yllä valmisteluosassa eriteltyjen palveluntuottajien kanssa ensimmäiselle optiokaudelle, ajalle 1.6.2022 – 31.5.2023 alkuperäisten sopimusten mukaisin ehdoin,
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset,
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Hankinnan arvioitu arvo optiokaudella, yhteensä 450.000,00 euroa, ilman arvonlisäveroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 156 Hankintapäätös: 22060 Tiera Verkkokauppa plus -puitejärjestely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen Tiera Verkkokauppa plus -puitejärjestelyyn
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Hankinnan ennakoitu arvo 1. vuosi ilman arvonlisäveroa on 694.000,00 euroa.
Hankinnan ennakoitu arvo 4. vuotta ilman arvonlisäveroa on 2.776.000,00 euroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

§ 157 Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen/Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle/kilpailullinen neuvottelumenettely /YIT Oy indikatiivinen vuokratarjous / 1. vaiheen urakkalaskennan käynnistäminen / konserniohjeet / talousarvion ja -suunnitelmamuutokset / SVOP sijoitus Seipark Oy:hyn / kokonaistoteutussopimus ja sopimus Väyläviraston kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy

 1. Liitteen mukaisen Seinäjoen asemanseudun ensimmäisen vaiheen kokonaistoteuttamissopimuksen. Sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös lainvoimaisena päättää Seinäjoen Asemaseudun 1. vaiheen kokonaisrakennushankkeen kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja vahvistaa YIT Suomi Oy:n hankkeen toteuttajaksi.
 2. Liitteen mukaiset maanvuokrasopimukset ja kiinteistön kaupan esisopimukset.
 3. Hallintojohtaja oikeutetaan tekemään edellä mainittuihin sopimuksiin tarpeellisia tarkennuksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670