Kaupunginhallituksen 18.10.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

§ 355 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 356 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 357 Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että kutakin äänestysaluetta varten valitaan vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten kummenen vaalitoimikuntaa, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä kolme varajäsentä.

Kaupunginhallitus nimeää toimikunnan, joka valmistelee vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten nimeämisen.

Toimikunnan sihteeriksi nimetään hallintojohtaja Jari Jokinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Toimikuntaan nimettiin Aki Ylisen ehdotuksesta puheenjohtajaksi Mikko Männikkö , Kati Särmön ehdotuksesta varapuheenjohtajaksi Jesse Luhtala, Erkki Valtamäen ehdotuksesta jäseneksi Piia Kattelus-Kilpeläinen, Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi Markku Lehtola, Laura Ala-Kokon ehdotuksesta jäseneksi Tuomas Ojajärvi ja Antti Knuuttilan ehdotuksesta jäseneksi Immanuel Granlund. Lisäksi jäseneksi valittiin KD:n edustajana Esa Ojanperä.

§ 358 Lapuan kaupungin ostotarjous osakkeista / myynti
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myydä kaupungin omistamat Lapuan Jäähalli Oy:n osakkeet (10 kpl) Lapuan kaupungille, joiden nimellisarvo on 168 €/osake kokonaisarvoon perustuvaan 1 680 euron kauppahinnalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 359 Tietohallintojohtajan viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 1. Valitsee haastatteluryhmän esityksen mukaisesti tietohallintojohtajan virkatehtävään koulutuksen, työkokemuksen, haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa saadun kokonaisarvioinnin perusteella pätevänä ja
  sopivimpana diplomi-insinööri Klaus Varis.

Toistaiseksi voimassa olevan viran vastaanottaminen on 1.12.2021 tai sopimuksen mukaan. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu toimittaa hyväksytyn todistuksen terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan KVTES:in
mukaista kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävän sijoituspaikkana on talouspalvelut ja sen tulosyksikkö tietohallinto. Lähiesimiehenä on rahoitusjohtaja.

 1. Nimeää kauppatieteiden maisteri Sami Varjo 1. varasijalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 360 Kirjoitusvirheen korjaus /Asemakaavan muutos ja laajennus: Kasperi (8.), korttelit 73, 84, 85, ja 130-158 sekä niihin liittyvät katu-, virkistys- ja erityisalueet
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kasperin 8. kaupunginosan kortteleita 73, 84, 85 ja130-158 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita koskevaan asemakaavaan tehdyt kirjoitusvirheen
korjaukset (Hallintolaki 51 §) edellä asiatekstissä selostetulla tavalla.

Asemakaava kuulutetaan voimaan em. tavalla korjatussa muodossaan ja korjattu asemakaava lähetetään MRA:n 95 §:n mukaisesti Pohjanmaan maanmittaustoimistolle, Etelä-Pohjanmaan liitolle ja rakennusvalvontaviranomaiselle. Lisäksi tieto korjatun asemakaavan voimaantulosta lähetetään Etelä-Pohjanmaan Ely:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 361 AK-tontin 743-3-79-5 myynti/ vuokraus/ Asunto Oy Ilkantalo
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että mikäli asunto-osakeyhtiö päätyy lunastamaan tontin, kaupunki myy tontin 743-3-79-5 Asunto Oy Ilkantalolle 310 800 € kauppahinnalla, minkä lisäksi peritään lohkomismaksu 1 250 € ja muuten
kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Mikäli asunto-osakeyhtiö päätyy vuokraamaan tontin, kaupunki vuokraa tontin 50 vuodeksi 743-3-79-5 Asunto Oy Ilkantalolle 16 113,50 € vuosivuokralla, mitä vuosittain korjataan elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti ja muutoin vuokrasopimuksesta ilmenevin ehdoin. Nykyistä vuokrasopimusta jatketaan 31.1.2022 asti, mihin mennessä uusi vuokrasopimus tai kauppakirja tulee allekirjoittaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 362 Omakotitonttien luovutusehtojen tarkistaminen Pajuluoman alueella
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Pajuluoman kortteleissa 122 – 126 ja 136 – 141 sijaitsevien tonttien osalta ensirakentajaehdosta luovutaan ja kortteleissa vapaana olevat sekä mahdollisesti uudelleen hakuun tulevat tontit vapautuvat kaikkien haettaviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 363 Omakotitonttien myynti tarjousten perusteella
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että nopeuttaakseen tonttien myyntiprosessia

 • valtuusto myöntää kaupunkiympäristölautakunnalle oikeuden hyväksyä tai hylätä meneillään olevassa huutokaupassa tehdyt korkeimmat tarjoukset ja että
 • lautakunta voi jatkossa käynnistää pienimuotoisia tonttien myyntikampanjoita sekä päättää niiden yhteydessä tonttien myyntihinnoista ja myyntitavasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 364 Sopimus Touhula Leikki Oy:n päiväkotiliiketoimintaan kuuluvan käyttöomaisuuden ja henkilöstön siirtämisestä Seinäjoen kaupungille / Vuokrasopimus Finland Infrastructure Properties I Oy:n kanssa / virkojen ja toimien perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

 1. hyväksyy oheisen liitteestä ilmenevän liiketoimintakaupan Touhula Leikki Oy:n päiväkotiliiketoimintaan kuuluvasta käyttömaisuudesta ja henkilöstöstä enintään 45 000 euron kauppahinnalla ja oikeuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierulan sopimaan sopimuksen liitteeksi tulevasta luettelosta siirtyvästä henkilöstöstä ja sopimaan erikseen luovutettavasta käyttöomaisuudesta.
 2. perustaa seuraavat virat ja toimet 1.12.2021 alkaen:

  1 päiväkodin johtajan virka
  8 varhaiskasvatuksen opettajan virkaa
  5 lastenhoitajan tointa
  1 päiväkotihuoltajan toimi

Virkojen ja toimien kelpoisuudet määräytyvät varhaiskasvatuslain mukaan.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että Finland Infrastructure Properties I Oy:ltä vuokrataan valmistelutekstistä ilmenevin periaattein ko. päiväkotitoimintaan tarvittavat tilat 1.12.2021 alkaen ja oikeuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan sopimaan vuokrasopimuksen tarkemmat ehdot.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670