Kaupunginhallituksen 15.3.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

83 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

84 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

85 § Vuoden 2020 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2020 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

86 § Eräiden määrärahojen ylitysten sitominen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy asiaselostuksessa todetussa liitteessä esitetyt määrärahojen ylitysten sitomiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

87 § Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodin takausanomus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n

Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodille myöntämälle lainalle:

Lainanantaja:Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä:Enintään 350 000 euroa
Lainan korko:Kiinteä korko, korkoindikaatio 29.1.2021 0,350 % p.a. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista
Laina-aika:5 vuotta. Lyhennysten ja korkojen maksu puolivuosittain ellei toisin sovita
Takauksen vastavakuus:Vuokraoikeuteen (laitostunnus 743-14-28-6-L2, sijaintirekisteriyksikkö 743-14-28-14) ja vuokra-alueella
sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetty panttikirjat (sähköiset)
yhteismäärältään 350 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä takauksesta takausprovisiona 0,75 % vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

88 § Kiinteistöosakeyhtiö Frami E:n takausanomus
Henkilöstöjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj: Kiinteistöosakeyhtiö Frami E:lle myöntämälle lainalle:

Lainanantaja:Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä:15 350 000 euroa
Lainan korko:3 kk euribor -marginaali 0,440 %. Korkoindikaatio 10.2.2021 0,440 % p.a. sisältäen marginaalin. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target -päivää ennen luoton nostamista
Laina-aika:10 vuotta. Lyhennysten ja korkojen maksu 3 kk välein
Takauksen vastavakuus:Vuokraoikeuteen (laitostunnus 743-10-2-7-L2, sijaintirekisteriyksikkö 743-10-2-7) ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetyt panttikirjat (sähköiset) yhteismäärältään 15 350 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä takauksesta takausprovisiona 0,75 % vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä, Jaakko Kiiskilä, Kati Särmö ja Aki Ylinen halliuksen jäseninä ja Kati Ojaniemi; Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä sekä Jari Jokinen, koska hänen aviopuolisonsa on kiinteistöosakeyhtiö Frami E:n hallituksen jäsen; eivät läsnä.

Puheenjohtajanan tämän asin kohdalla toimi hallituksen valitsemana Raimo Ristilä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Raija Ranta.

89 § Purkamislupahakemus / Niittäjänkatu 14 / lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista purkamislupahakemuksesta, joka koskee ulkorakennuksia 1 ja 2, kiinteistöä kiinteistötunnus 743-13-3-9, osoite Niittäjänkatu 14.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

90 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2021–2024 / kaupunkikonsernin tytäryhteisöt
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ohjeistaa kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä valitsemaan kuntalain 122 §:n mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n, vastuusalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Minna Havia-Niemi tilikaudelle 2021– 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

91 § Käsittelemättömät valtuustoaloitteet vuonna 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee edellä esitetyn selvityksen Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 124 §:n tarkoittamana luettelona.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

92 § Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue / osayleiskaavan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Nurmon keskustan osayleiskaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana jätetyt lausunnot ja muistutukset,
 • hyväksyy niihin asiatekstissä ja vastineraportissa annetut vastineet,
 • hyväksyy ehdotukseen lausuntojen ja muistutusten johdosta tehdyt vähäiset muutokset ja korjaukset sekä kaavamääräyksiin tehdyt tarkistukset vähäisinä muutoksina ilman uutta nähtävänä pitoa sekä
 • esittää Nurmon keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tarkistusta ja laajennusta 2035, Keski-Nurmo, kaavakartan mukaisessa laajuudessa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Aki Ylisen ehdottaneen kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että Keski-Nurmontien itäpuolen ja VLT 19 Etelä-Puolen yhtymäkohdassa sijaitseva P-1 merkintä muutetaan MA-merkinnäksi. Koska Aki Ylisen ehdotusta ei kannatettu puheenjohtaja totesi sen rauenneen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Aki Ylinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide kirjallisena liite

Esteelliset: Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan palveluksessa olevana ja Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö.

93 § Asemakaavan muutos: Huhtala 14. kaupunginosa, korttelit 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä virkistys- ja katualueet / kaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Huhtalan 14. kaupunginosan kortteleita 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä virkistys- ja katualueita koskevan, vielä viimeisteltävän asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

94 § Asemakaavan muutos, Uppa 3, kortteli 3 (osa) ja siihen liittyvät katualueet / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus

 • toteaa Upan 3. kaupunginosan korttelia 3 (osa), siihen liittyviä katualueita sekä Keskustan 1. ja Marttilan 2. kaupunginosien puolella olevia katualueita koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutuksen,
 • hyväksyy niihin annetut vastineet sekä
 • esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

95 § Seinäjoen kaupungin lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän luonnoksesta valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon Etelä-Pohjanmaan liitolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

96 § Sosiaalihuollon henkilöstöresurssin vahvistaminen / kuntakokeilu
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle:

 • aikuissosiaalityöhön määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran (04SOS050) ajalle 1.4-2021–30.6.2023 kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus
 • TYP-palveluun kaksi (2) määräaikaista sosiaaliohjaajan virkaa (04SOS050) ajalle 1.4-2021–30.6.2023 kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus
 • osoittaa tarvittavan määrärahan (n. 104 000 e) palkkakustannuksiin vuoden 2021 lisätalousarviossa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

97 § Eron myöntäminen luottamustoimesta / Viveca Särkelä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Viveca Särkelälle eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen elinvoimalautakuntaan uuden jäsenen jäljelle olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

98 § Nurmo-talon peruskorjauksen toisen vaiheen suunnitelmat, aikataulu ja urakoitsijavalinnat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Nurmo-talon peruskorjauksen toisen vaiheen suunnitelmat ja aikataulun
 • hyväksyä edullisimpien tarjoushintojen ja käytyjen hankeneuvotteluiden perusteella kohteelle seuraavat urakoitsijat (urakkahinta alv 0 %):

RU K E Construction Vaasa Ab 816 800 €
LVIAU LVI-Kuure Oy 196 000 €
SU Dymont installation Oy 242 800 €

 • myöntää kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemelle valtuudet tehdä myönnettyjen määrärahojen puitteissa hanketta koskevia päätöksiä ja sopimuksia sekä valtuuttaa hänet allekirjoittamaan kaupungin nimissä kohteen urakkasopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

99 § Toripaviljongin suunnitelmat, toteutuksen käynnistäminen ja määrärahavaraus
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää

 • käynnistää esitettyjen suunnitelmien mukaisen paviljonkirakennuksen rakentamisen valmistelun tavoitteena käynnistää rakentaminen kesäkuussa 2021,
 • esittää kaupunginvaltuustolle vuodelta 2020 kohteelle osoitetun 400 000 euron määrärahan siirtämistä lisämäärärahana vuoden 2021 talonrakennuksen investointiohjelmaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

100 § Paikallisliikenteen (palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne alueellisena käyttöoikeussopimuksena) käyttöoikeussopimuksen jatkaminen optiokaudelle 8.8.2022–7.8.2024
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 • jatkaa paikallisliikennettä koskevaa käyttöoikeussopimusta nro 180441, Härmän Liikenne Oy:n kanssa ajalle 8.8.2022-7.8.2024 alkuperäisten sopimuksen sekä kaupunginhallituksessa 13.5.2019 tehtyjen muutosten mukaisesti.
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimuksen
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Hankinnan arvo on 3.920.723,52 euroa, ilman arvonlisäveroa / optiokausi 2 vuotta

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

101 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Tarja Tenkula
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

 • toteaa Tarja Tenkulan menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen kaupungin luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi,
 • pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Rijal Gobinda Bahadurin jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valitsee Tarja Tenkulan tilalle sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen ja puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valitsee Tarja Tenkulan tilalle kaupunginhallitukseen Sirkka Penttilän varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valitsee Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään valtuustoon Tarja Tenkulan tilalle uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Lisäksi kaupunginhallitus

 • valitsee Tarja Tenkulan tilalle henkilöstöjaostoon Sirkka Penttilän varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,
 • valitsee Tarja Tenkulan tilalle nimistötoimikuntaan Markus Aaltosen varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se;

.toteaa Tarja Tenkulan menettänee vallikelpoisuutensa Seinäjoen kaupungin luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi,

.pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Rijal Gobinda Bahadurin j’jellä olevalle toimiikaudelle,

. valitsee Tarja Tenkulan tilalle sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen ja puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle,

.valitsee Tarja Tenkulan tilalle kaupunginhallitukseeen Sirkka Penttilän varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle,

.Valitsee Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon Tarja Tenkulan tilalle uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968