Kaupunginhallituksen 15.2.2021 kokouksen päätökset

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

48 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

49 § Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

50 § Vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus muuttaa toimikunnan kokoonpanoa niin, että Jorma Viitamäen tilalle valitaan Jari Kivimäki.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että vaalitoimikuntia valitaan 10.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51 § K-8 -tontin 743-21-34-2 myynti / Eepee-kiinteistöt Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteenä olevan luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki myy Eepee -kiinteistöt oy:lle asemakaavan mukaisen K-8 -tontin kiinteistötunnus 743-21-34-2 neljänsadantuhannen (400 000) euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenenä ja Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan palveluksessa olevana; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö

52 § Kuntavaaleihin osallistuville maksettavat palkat ja muut korvaukset vuonna 2021 kuntavaaleissa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen vaalitoimitsijoille maksettavista palkoista ja muista korvauksista kuntavaaleissa 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

53 § Vaalien ulkomainonta / vaalitelinepaikat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen vaalien ulkomainonnan toteuttamisesta 31.3.2021 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

54 § Valtiokonttorin ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta/ Helvi Eila Marjatta Pollari
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki hakee valtiolta Helvi Eila Marjatta Pollarin kuolinpesään kuuluvaa valtiolle tullutta omaisuutta käytettäväksi pitkäkestoiseen lasten ja nuorten sosiokulttuuriseen toimintaa valmistelutekstistä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

55 § Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Heino Ensio Ala-Hakola / Valtioneuvoston päätös / valitus / kaupungin selitys / Vaasan hallinto-oikeuden päätös / rahavarat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kaupungille Heino Ensio Ala-Hakolan kuolinpesästä luovutettujen asunto-osakkeiden perukirjaan merkitty arvo 300 000 euroa kirjataan kaupungin taseessa pysyviin vastaaviin kohtaan muut osakkeet ja osuudet 1212, kustannuspaikka 1302 ja Heino Ensio Ala-Hakolan rahastoon lisätään vastaava määrä 300 000 euroa käytettäväksi em. kulttuurisiin tarkoituksiin valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

56 § Sevas Kodit Oy:n takausanomus / Kutojankatu 3
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:

Lainan antaja:Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä:2 012 992,00 euroa
Laina-aika:25 vuotta. Lyhennysten ja korkojen maksu puolivuosittain.
Lainan korko:6 kuukauden euriborviitekorko lisättynä 0,460 yksikön marginaalilla (korkoindikaatio 4.12.2020 klo 14.00 0,460 % sisältäen marginaalin). Kokonaiskorko on aina vähintään marginaalin suuruinen. Korko määräytyy 2 Target päivää ennen nostoa. Koron tarkistus mahdollisuus 5 v (3 kk). Mahdollisuus lainan pois maksamiseen koron tarkistuksen yhteydessä.
Takauksen vastavakuus:Kiinteistöön 743-1-3-15 kiinnitetyt panttikirjat (sähköiset) yhteismäärältään 2 839 180,36 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää periä takauksesta takausprovisiona 0,75 % vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoman määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Markku Lehtola hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

57 § Sevas Kodit Oy:n takausanomus / Ukkoherranlenkki 1 ja Syrjäkuja 2–4
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (kattaa lainan pääoman, korot, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut) seuraavalle Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeen Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:

Lainan antaja: Danske Bank A/S suomen sivuliike
Lainan määrä:998 261,00 euroa
Laina-aika:13 vuotta
Lainan korko:12 kuukauden euriborviitekorko lisättynä 0,45 % marginaalilla (korkoindikaatio 4.12.2020 klo 14), kokonaiskorko kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen. Marginaali on voimassa 5 vuotta (2 kk), lainan pois maksamisoikeus korkojakson päättyessä.
Takauksen vastavakuus:Kiinteistöihin 743-20-40-9 (943 130,63 euroa) ja 743-5-15-22 ja 743-5-15- 24 (yhteiskiinnitys 1 173 110,81 euroa) kiinnitetyt panttikirjat (sähköiset) yhteismäärältään
2 116 241,44 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että takauksesta peritään 0,75 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain kunkin vuoden lopussa olevan takauspääoma määrästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Markku Lehtola hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

58 § Seinäjoen Urheilukeskus Oy:n jakautuminen / sopimusten siirto / muutokset sopimuksiin / Joupiskan Liikuntakeskus Oy:n maanvuokrasopimuksen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupungin ja Joupiskan Liikuntakeskus Oy:n välistä maanvuokrasopimusta muutetaan niin, että oheinen skeittiparkkia varten tarvittava maa-alue poistetaan vuokrattavasta alueesta muuttamatta muutoin maanvuokrasopimuksen ehtoja ja muuta sopimuskokonaisuutta. Lisäksi hyväksytään muut valmistelutekstistä ilmenevät skeittipuiston rakennuttamista, alueen hallitsemista ja tapahtumien luvanvaraisuutta koskevat asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Reima Kuisla koska hänen hallintolain 28 §:ssä tarkoitettu läheinen omistaa Joupiskan Liikuntakeskus Oy:tä ;ei läsnä.

59 § Kassalaina Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:lle
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:lle myönnettäväksi seuraavan kassalainan:

Lainan määrä:130 000 euroa.
Lainan korko:3 kk euribor + 0,75 %, kuitenkin vähintään 0,75 %.
Laina-aika:1 vuosi
Lainan vakuus:Lainan määrää vastaava määrä kiinnitettyjä panttikirjoja vuokraoikeuteen (kiinteistöt 743-401-4-506 Ravikatsomo ja 743-401-4-508 Valli) ja vuokra-alueella oleviin rakennuksiin.
Kiinnityksen etusija 350 000 euron kiinnitysten jälkeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Erkki Valtamäki Seinäjoen Ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtajana , Esa Nuottivaara hallituksen jäsenenä ja Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliiton hallituksen puheenjohtajana, Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliiton hallituksen jäsenenä ja Reima Kuisla koska Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja ja Seinäjoen Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäsen on hänen hallintolaissa tarkoitettu läheinen; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö.

60 § Toimenpiteet Seinäjoen asema-alueen kehittämiseksi / kauppakirja / määrärahan varaaminen / Perhepalvelukeskus Aallokon sijainti / suunnitteluluvat Into Seinäjoki Oy:lle ja Seipark Oy:lle
Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että

  • asemanseudun ensimmäisen vaiheen toteutukseen tähtäävä kilpailullinen hankintamenettely käynnistetään. Tavoitteena on toteuttaa kokonaisuus yhtenä hankkeena sisältäen pysäköintitalon ja perhepalvelukeskus Aallokon rakennusurakat sekä asemakaavan mukaisten asuin- ja toimistorakennusoikeuksien myynnin ja toteutuksen. Rakennusurakoiden rahoitusvastuu jaetaan kaupunkikonsernin sisällä kaupunginvaltuuston § 52 15.6.2020 päätöksen mukaisesti,
  • kaupunkiympäristön toimiala valmistelee toteutettavan asema-aukion ja Pohjan alikulun suunnitelmat sekä määrittelee, miltä osin rakentamista on tarkoituksenmukaista sisällyttää toteutettavaksi osana ensimmäisen vaiheen urakkakokonaisuutta,
  • kilpailullisen hankintamenettelyn neuvotteluvaiheen lopputulos raportoidaan erikseen kaupunginhallitukselle, joka päättää varsinaisten tarjouspyyntöjen lähettämisestä menettelyyn osallistuville huomioiden valtion sitoutuminen pysäköintitalon ja alikulun kustannuksiin,
  • kilpailutuksen kustannuksiin käytetään Asemanalueen suunnitteluun varattua investointimäärärahaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Anne Flinkkilä, Kati Särmö, Jaakko Kiiskilä ja Aki Ylinen Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäseninä, Kati Ojaniemi ja Maarit Mikkanen Into Seinäjoki Oy:n hallituksen varajäseninä, Harri Jokiranta Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa SeiPark Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Hallituksen valitsemana puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Raimo Ristilä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja Raija Ranta.

61 § Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (2021-2032) / Seinäjoen kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen esittelytekstin mukaisen lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta. Kaupungin lausunto annetaan lausuntopalvelun kautta em. lausuntosisällöt huomioiden.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa: Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen esittelytekstistä ilmenevän lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitteluluonnoksesta siten tarkennettuna, että Seinäjoen kaupunki kiinnittää huomioita myös VT 18 (Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä ) väylän kehittämiseen. Kolmen maakuntakeskuksen kautta kulkeva valtatie 18 risteää Seinäjoella VT 19 kanssa ja sen vaikutusalueella on merkittävä ja nopeasti kehittyvä Roveksen Rengonharjun logistiikka alue, josta on liikennevirrat moniin suuntiin.

Lisäksi hallitus edellyttää, raideliikenteen matkustajamäärät lisätään lausuntoon.

Päätös: Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus.

62 § Seinäjoen Keskuspesula Oy:n kirje käyttää lunastusoikeutta osakkeeseen osakassopimuksesta poiketen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei Seinäjoen kaupunki käytä lunastus-oikeuttaan osakassopimuksesta poiketen Seinäjoen Keskuspesula Oy:n ko. osakkeeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

63 § Asemakaavan muutos ja laajennus; Ylistaro, Pelmaan liittymän ja Rapakujan ympäristö / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Ylistaron, 25. kaupunginosan kortteleita 74, 6 (osa) ja 9 (osa) sekä niihin liittyviä erityis-, liikenne-, katu- ja viheralueita koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670